Zásobování podniku

Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost.

Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku, Ve většině našich podniků zatím existuje velká nevýhoda, že není možné zajistit plynulé dodávky materiálu přímo do výroby. Proto součástí zásobovací činnosti je skladování materiálu. Metoda Just-in-time z Japonska – dodavatelé musí s předstihem přesně vědět, co a kolik mají vyrábět a odběratel musí přesně dodržovat časový postup výroby.

Do zásobovací činnosti patří:

 • zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele
 • jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv
 • zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola mat.
 • skladování materiálu a výdej do spotřeby

Skladování představuje činnosti, při nichž se hmotné statky soustřeďují na určitém místě a ve stanoveném množství a připravují se pro další činnosti: výdej do spotřeby u materiálových zásob, další zpracování u nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby a prodej u výrobků.

Při skladování musí být dodrženy určité podmínky, které vyplývají z povahy zásob.

Sklady:

 • otevřené- ohrazený prost., zboží, které nepodléhá vlivům vnějších činitelů
 • polootevřené ne polokryté- přístřešek, zboží, kterému nevadí snížena teplota , vlhkost
 • uzavřené nebo kryté – budovy, haly, chrání před změnami teplot, vlhkosti, podmínky se dají regulovat
 • speciální – ke skladování 1 typu zboží

Materiál přichází do podniku od dodavatele, provádí se tzv. odběr, potom přejímka materiálu a materiál se skládá do skladu. Podle potřeby výroby se pak vydává do spotřeby. Tento fyzický pohyb materiálu se také nazývá fyzický tok materiálu a je doprovázen pohybem informací. Fyzické a informační toky zboží zkoumá tzv. Logistika.

Přejímka mat. zahrnuje kontrolu převzatého materiálu z hlediska množství a z hlediska jakosti, splnění kupní smlouvy.

Při převzetí mat. na sklad vystavuje skladník, který mat. přebírá, příjemku, tj. doklad o převzetí mat. na sklad. Materiál je evidován na skladní kartě.

Výdej mat. se uskutečňuje na základě požadavku dílny podle výdejky.

Zásobovací činnost zajišťuje v podniku zásobovací útvar.

Struktura materiálových zásob:

 1. Suroviny a základní materiál – stávají se podstatnou součásti výrobku
 2. pomocný materiál – na výrobě se podílí nepřímo, dodává výrobku určité vlastnosti, vzhled, zabezpečuje výrobní i nevýrobní procesy
 3. součástky a polotovary – používají se k zajištění chodu zařízení při opravách nebo se montují do výrobků podnikem vyráběných
 4. palivo a pohonné hmoty
 5. obaly – slouží k balení výrobků na cestě ke spotřebiteli
 6. drobné a krátkodobé předměty – předměty, které se postupně opotřebovávají, slouží buď méně než 1 rok
 7. speciální nástroje a přípravky – určeny k použití na určité zakázce při sériové nebo hromadné výrobě, umožňují zrychlit a zjednodušit výrobu.
 8. zboží – předměty, které se v hotové podobě nakupují a beze změny prodávají jinému spotřebiteli

Struktura a objem materiálových zásob jsou závislé na povaze hlavní činnosti podniku.

Nekončená výroba – jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem.

Polotovary vlastní výroby – jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu.

Výrobky – jsou předměty vlastí výroby určené k prodeji

Zásobovací činnost

Zajišťuje zásobovací útvar a marketingový útvar.

Marketingový útvar se zabývá průzkumem trhu materiálů a surovin a na základě získaných poznatků ovlivňuje hlavní činnost podniku tak, aby byly uspokojovány potřeby zákazníků s přihlédnutím k možnostem podniku získat potřebné materiály.

Při nákupním průzkumu potřeb sleduje marketingový útvar stav a vývoj trhu surovin a materiálu, ceny, dodací lhůty, spolehlivost dodavatelů, dodací a přepravní podmínky.

Hodnotí se možnosti zabezpečení materiálu:

 • nákup od dodavatele
 • kooperace s jiným podnikem
 • vlastní výroba

Marketingový útvar musí zajistit vhodné dodavatelé, kteří nejlépe uspokojí potřeby podniku.

Dodavatelé se hodnotí podle:

 • kvality dodávaných materiálu
 • ceny
 • spolehlivosti dodávek
 • ochoty ke spolupráci při stanovení velikosti dodávek
 • doby, kdy se dodávky uskutečňují

S vybranými dodavateli uzavírá podniku smlouvu o dodávce materiálu. Dodavatel oznamuje splnění smlouvy fakturou, kterou musí podnik zaplatit. Dodavatel je povinen splnit smlouvu tím, že dodá smluvený materiál včas a řádně a že vyfakturuje dodaný materiál. Odběratel musí materiál převzít a zaplatit.

Plán zásobování

Sestavuje se na základě průzkumu trhu materiálu a propočtu potřeb podniku.

Sestavuje se ve formě bilance materiálů na základě:

 • propočtů spotřeby materiálu
 • propočtu velikosti zásob, které je třeba udržovat na skladě, a to v jednotkách naturálních a peněžních za celý podnik

V bilanci se porovnávají zdroje a potřeby. V plánu zásobování se porovnávají zdroje materiálů s potřebou materiálu.

Propočet velikosti spotřeby materiálu

musíme znát:

 • normy spotřeby mat.
 • plánovaný objem produkce

Normy spotřeby materiálu na jednotku produkce propočítává podnik pro druhy materiálových zásob, které se nejvíce podílejí na spotřebě.

Normy spotřeby materiálu určují optimální množství mat. potřebného ke zhotovení výrobků nebo vykonání služby. Stanoví se jako součet čisté hmotnosti výrobku, hmotnosti odpadu a hmotnosti ztrát mat. při zpracování. Vypracovává se v technické dokumentaci k výrobku.

Propočet velikosti zásob materiálu

Většina podniku si musí vytvářet určité zásoby materiálu. Musí je nakoupit, zaplatit a skladovat. Zásoby váží finanční zdroje, které jinde podniku mohou chybět. Zásoby materiálu je třeba udržovat ve výši, která zabezpečí plynulou činnost a aby celkové náklady s nimi spojené byly co nejnižší.

Zásoby, která splňuje tyto požadavky, označujeme jako zásobu optimální. Optimální výši zásob vyjadřuje norma zásob. Normování vychází z délky dodávkového cyklu, z délky pojistné zásoby, z délky technické zásoby a z průměrné denní zásoby.

Vstupní kontrola a skladování mat. a výdej mat. ze skladu

Pohyb materiálu v podniku nazýváme materiálový tok. Začíná převzetím materiálu od dodavatele. Materiál se zkontroluje podle přepravního dokladu nebo dodacího listu. Kontroluje se počet obalů a jejich neporušenosti. Této činnosti říkáme odběr materiálu.

Při odběru je třeba vykonat důkladnou kontrolu po stránce kvantitativní a po stránce kvalitativní – vstupní kontrola.

Podle potřeby a podle povahy materiálu se kontroluje buď celá zásilka nebo jen vzorek zásilky.

Pokud vstupní kontrola zjistí, že materiál nemá vady, uloží se ve skladu, skladník vystaví příjemku. Jestliže údaje na příjemce souhlasí s údaji ve faktuře, dává podnik pokyn k úhradě. Materiál se musí uložit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Výdej do spotřeby se uskutečňuje podle potřeby výrobních útvarů na základě výdejky nebo limitních listů.

Materiálový tok

dod. ——– odběr mat. ——– Přejímka mat. ———- skladování ———– výdej

Informační tok

faktura, dodací list ——– Příjemka ——— skladní karta ——- výdejka

Evidence a rozbor materiálových zásob

Evidence o materiálových zásobách se vede na prvotních dokladech. Pro každý druh materiálu. podnik vystavuje skladní kartu. Spotřeba mater. zásob představuje velké náklady, a proto objem výkonů by měl růst rychleji než objem zásob.

Průměrná roční zásoba se počítá jako:

 • chronologické průměr z jednotlivých stavů zásob v průběhu roku
 • prostý aritmetický průměr průměrných zásob v jednotlivých měsících, který vypočteme jako průměr stavu k prvnímu a poslednímu dni měsíce.

Čím je doba obratu kratší, tím se zásoby rychleji obracejí a potřebujeme jich méně.

Zkrácení doby o obratu vyjadřujeme

 • Ve Dnech
 • v %

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.