Ekonomika

Závazkové právo

Vznik závazků Závazek – lze chápat ve dvou rovinách: Občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Povinnost, která vyplívá z tohoto vztahu. Vznik závazků:1) Smlouvou I.Základní zásady smluvních vztahů: Zásada smluvní rovnosti – spočívá v tom, že všechny strany jsou si rovny (mají stejná práva a povinnosti). Zásada smluvní volnosti – každý účastník může uzavřít smlouvu, s kým chce a za jakých […]

číst více

Zásobování podniku

Zásobování je činnost podniku, při niž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost. Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku, Ve většině našich podniků zatím existuje velká nevýhoda, že […]

číst více

Základní pojmy

Charakterizujte ekonomii jako spol. vědu a její základní východisko Ekonomie – je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů ( výrobní faktory – půda ,kapitál, lidé a technologie – stroje ),které mají alternativní ( záměnné ) možnosti vyrábět různé komodity např. pšenice,maso,o­děvy,koncerty,sil­nice a jejich rozdělování pro současnou i budoucí spotřebu všech členů společnosti. Ekonomie […]

číst více

Fáze vývoje národního hospodářství

Fáze vývoje národního hospodářství: krize (recese) zhoršují se ukazatelé výkyvy v cenách rychlý úpadek deprese (dno) stagnace ekonomiky oživení (expanze) zvyšuje se výroba více se investuje klesá nezaměstnanost roste ziskovost firem zvyšují se mzdy konjunktura (vrchol, rozmach) do určitého maxima výroba jde nahoru po určité době opět pokles trh je nasycen – nastává 1. fáze Řízení NH:– vykonáváme […]

číst více

Základy tržního ekonomického systému a transformace národního hospodářství

TRH = místo, kde se setkává nabídka a poptávka a utvářejí se ceny zboží a služeb Trh lze charakterizovat znaky: do styku přichází prodávající a kupující objektem směny je zboží a služby ceny zboží se určují na základě nabídky a poptávky Trh chápeme: prostorově – jako místo, kde se setkává prodávající a kupující (např. tržiště, obchodní dům, …) […]

číst více

Teorie práva

TEORIE PRÁVA PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI Jsou to okolnosti nebo podmínky, které musí nastat, aby vznikl právní vztah. Právní vztahy – jsou vztahy ve společnosti, které jsou upraveny právními předpisy. př. pracovně právní vztahy, občanskoprávní vztahy. Druhy: Právní skutečnosti, které jsou závislé na lidské vůli právní úkony protiprávní úkony (v rozporu se zákonem) Lidská vůle – se projeví navenek jednáním člověka […]

číst více

Spotřebitelské smlouvy

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY Právní úprava spotřebitelských smluv spotřeb. smlouvy poskytují výraznou ochranu spotřebiteli zejména tím, že jsou zákázána určitá smluvní ujednání. Tato smluvní ujednání se týkají zejména smlouvy, které jsou uzavírány na dálky = DISTANČNÍ SMLOUVY = internetové obchody, telefonické. Je tu důležité ustanovení odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí bez udání důvodu. […]

číst více

Druhy smluv

SMLOUVA MANDÁTNÍ Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost. Mandatář jedná jménem mandanta a mandant se zavazuje zaplatit mu za to odměnu. Mandatář jedná na základě písemné plné moci vystavené mandantem a je povinen dbát jeho pokynů. SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ Velmi blízká mandátní smlouvě je smlouva komisionářská, kterou […]

číst více

Právní normy podnikání

Právní formy Obchodní společnosti – založení zrušení Typy společností a jejich charakteristika – Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost 1)PRÁVNÍ FORMY Podnikání = soustavná ucelená činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku. Franchising podnikatel podniká na základě franchisingové smlouvy (licence) podniká pod zavedeným jménem franchisingové společnosti, která mu poskytuje […]

číst více

Pracovní právo

souhrn právních norem upravující vztahy související s výkonem práce(pracovní poměr, dovolené, mzdy, odpovědnost za škodu, ochrany zdraví. Hlavní prameny práva ústava ČR listina základních práv a svobod zákoník práce Pracovně právní vztahy-vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z nichž některé jsou upraveny zvláštními předpisy(práce členů družstev, příslušníků ozbrojených sil, členů posádek, hasičů, učitelů vys.škol) Svobodná volba povolání-občan se […]

číst více