Spotřebitelské smlouvy

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Právní úprava spotřebitelských smluv

 • spotřeb. smlouvy poskytují výraznou ochranu spotřebiteli zejména tím, že jsou zákázána určitá smluvní ujednání.
 • Tato smluvní ujednání se týkají zejména smlouvy, které jsou uzavírány na dálky = DISTANČNÍ SMLOUVY = internetové obchody, telefonické.
 • Je tu důležité ustanovení odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů ode dne převzetí bez udání důvodu.
 • Spotřebitel je chráněn před nátlakovým prodejem.

Podomní prodej – smlouva je uzavírána prodejem mimo provozovnu prodejce.

 • od smlouvy může spotřebitel odstoupit do 7 dnů od uzavření smlouvy.

KUPNÍ SMLOUVA

Vzniká okamžikem, kdy se prodávající a kupující shodli: na podstatných náležitostech (ce­na,

druh zboží), a pak na ostatních náležitostech (doba, místo plnění).

Předmět kupní smlouvy: – movitá věc

 • nemovitá věc
 • reálná část věci

Kupní cena – je smluvní a obě strany se musí shodnout nebo je stanovena cenovým

předpisem (energie).

 • Zaplatit kupní cenu je povinnost kupujícího jakýmkoli způsobem (hotovost,

převodem, zálohou – > akontací, splátkový prodej).

Prodej zboží v obchodě a prodej věci na objednávku – vlastnické právo přechází na

kupujícího v okamžiku zaplacení.

 • U objednávek platí – distanční

smlouvy.

Výhrada vlastnictví – vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením (splátko-

vý prodej).

Předkupní právo

 • znamená, že se kupující zavazuje pro případ, že by se rozhodl věc prodat, že jí nabídne přednostně prodávajícímu. Na takovou nabídku musí oprávněný (prodávající) reagovat tak, že zaplatí kupní cenu do osmi dnů u movité věci, nebo do dvou měsíců u nemovitosti. Pokud tak neučiní, možnost výkonu předkupního práva zaniká.

Je – li ujednáno právo zpětné koupě, znamená to, že prodávající má právo požadovat, aby mu prodaná věc byla vrácena, jestliže vrátí kupujícímu kupní cenu.Pro platnost tohoto ujednání je nutná písemná forma. Zde tedy rozhoduje prodávající o tom, zda a kdy bude právo zpětné koupě realizováno. Doba, na kterou je toto právo sjednáno, vyplývá ze smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedena, musí prodávající právo uplatnit do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zanikne. Jestliže by v době, kdy právo zpětné koupě trvá, kupující věc zcizil další osobě, je taková smlouva neplatná.

SMĚNNÁ SMLOUVA

Pravidla jsou totožná jako u kupní smlouvy.

DAROVACÍ SMLOUVA

Jediná bezplatná smlouva.

 • Převod vlastnického práva u nemovitostí vkladem do katastru nemovitostí, u movitých věcí

  převzetím.

 • Forma u nemovitostí je písemná, u movitých ústní.
 • Dárce může chtít darovanou věc, pokud obdarovaný hrubě poruší dobré mravy.

Odpovědnost za vady darované věci

 • dárce je povinen při odevzdání daru obdarovaného upozornit na vady věci, o kterých ví.

  Má-li darovaná věc již v době převzetí daru vadu, která nebyla patrná a na níž ani dárce

  neupozornil, je obdarovaný oprávněn dar vrátit.

.

SMLOUVA O DÍLO

 • Cena může být určena odhadem nebo rozpočtem.
 • V případě překročení odhadnuté ceny o 10–20% to musíme zaplatit, ale při výši překročení

  nás musí informovat a my máme možnost to přijmout nebo odstoupit od smlouvy a zaplatit

  zatím provedené práce.

 • V případě, že cena byla stanovená rozpočtem a je nutné nevýšení ceny, tak to musí objedna-

  tel přijmout nebo objednat dodatečně.

Odpovědnost za vady:

1)Zákonná

2)Záruční – oprava, úprava věci – 3 měsíce

 • u staveb – 18 měsíců
 • zhotovení věci na objednávku – nemovitosti – 6 měsíců, u staveb – 36 měsíců

SMLOUVA O PUJČCE

Smlouvou o půjčce se věřitel zavazuje přenechat dlužníkovi věci dluhově určené a dlužník se zavazuje vrátit věřiteli věci stejného druhu. Nejčastějším předmětem smlouvy o půjčce jsou peníze. Smlouva o půjčce může být bezplatná, ale i úplatná a to tehdy, jestliže si její účastníci dohodnou úroky. Pro uzavření smlouvy o půjčce se nevyžaduje písemná forma, neboť by to pří půjčce malého množství peněz nebo věcí nebylo ani praktické. Dlužník je povinen vrátit půjčku ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Lhůta může být určena počtem dní (do pěti dnů), nebo konečným datem (do 10.května). Uplynutím této lhůty se stává půjčka splatnou a jejího splacení se lze domáhat žalobou, k jejímuž podání zákon stanoví obecnou tříletou promlčecí lhůtu.

SMLOUVA O VÝPUJČCE

Smlouvou o výpůjčce se půjčitel zavazuje předat vypůjčiteli věc k bezplatnému dočasnému užívání a vypůjčitel se zavazuje převzatou věc vrátit. Smlouva o výpůjčce je zásadně bezplatná. Předmětem smlouvy o výpůjčce jsou věci individuálně určené, které přecházejí do vlastnictví vypůjčiteli. Ten má pouze právo po určitou dobu věc užívat a pak tutéž věc vrátit půjčitel. Smlouva o výpůjčce je zásadně bezplatná. Obsahem smlouvy je dočasné užívání konkrétní věci vypůjčitelem. Doba užívání může být stanovena jak přesnou lhůtou (např. jeden měsíc atd.), ale může i vyplynout z účelu, ke kterému má být věc použita (obytný přívěs po dobu dovolené). Půjčitel je povinen na základě smlouvy věc předat vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání a seznámit ho se zvláštními pravidly užívání věci, pokud nejsou obecně známa. Vypůjčitel je povinen věc vrátit ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě. Nebyla-li doba vrácení dohodnuta, může půjčitel žádat vrácení věci kdykoliv a vypůjčitel musí druhého dne po výzvě k vrácení věci tuto vrátit.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.