Fáze vývoje národního hospodářství

Fáze vývoje národního hospodářství:

krize (recese)

 • zhoršují se ukazatelé
 • výkyvy v cenách
 • rychlý úpadek

deprese (dno)

 • stagnace ekonomiky

oživení (expanze)

 • zvyšuje se výroba
 • více se investuje
 • klesá nezaměstnanost
 • roste ziskovost firem
 • zvyšují se mzdy

konjunktura (vrchol, rozmach)

 • do určitého maxima
 • výroba jde nahoru
 • po určité době opět pokles
 • trh je nasycen – nastává 1. fáze

Řízení NH:- vykonáváme prostřednictvím určitých orgánů

1. Moc zákonodárná

= parlament ČR

skládá se z:

dolní komora:

= poslanecká sněmovna

200 poslanců, na 4 roky, od 21 let

poměrné zastoupení

předseda – Václav Klaus

výbory, komise

horní komora:

= senát

81 členů, na 6 let, od 40 let

většinové zastoupení

předseda – Petr Pithart

výbory, komise

právo volit volební právo:

aktivní = volit

pasivní = být volen

 • nelze být současně poslancem a senátorem
 • soudci, prezident, premiér atd. nemohou být poslancem ani senátorem

IMUNITA – poslanecká sněmovna ji může zrušit

INTERPELACE – právo poslance vznést veřejně dotaz a právo na odpověď

 • k přijetí běžných zákonů je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců, přičemž je přítomna 1/3 poslanecké sněmovny a senátorů
 • závažná usnesení (vyhlášení válečného stavu) – nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů
 • ústavní zákon – 3/5 většina všech poslanců a senátorů

Právo navrhovat zákony mají:

poslanci, skupiny poslanců, senát, vláda a zastupitelstva vyššího územně správního celku

 • návrh zákona o státním rozpočtu schvaluje vláda
 • senát nemusí projednávat všechny zákony
 • v případě rozpuštění poslanecké sněmovny přijímá zákonná opatření
 • senát nelze rozpustit, má kontrolní a stabilizující fun­kci

2. Moc výkonná

= prezident, vláda

Prezident

 • je hlavou státu
 • volí ho parlament na společné schůzi obou komor
 • ne více než 2× za sebou
 • jmenuje a odvolává předsedu vlády, členy vlády a přijímá jejich demisi
 • odvolává vládu a přijímá její demisi
 • DEMISE = odstoupení z funkce
 • svolává zasedání, rozpouští Poslaneckou sněmovnu
 • jmenuje soudce Ústavního soudu, členy bankovní rady ČNB
 • má právo VETA (právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního)
 • má právo ABOLICE (právo zastavit trestní stíhání nebo soudní stíhání)
 • má právo udělovat AMNESTII (hromadné prominutí trestu)
 • podepisuje zákony

Vláda

vrcholný orgán výkonné moci

skládá se z předsedy vlády – premiér, místopředsedů vlády a ministrů

rozhoduje ve sboru

3. Moc soudní

 • vykonávají jménem republiky nezávislé soudy
 • poskytují ochranu

Struktura soudů v ČR:

1. stupeň

Okresní soudy (PV předseda – JUDr. Vl. Váňa)

Městské soudy (Brno, Ostrava)

Obvodní soudy (Praha)

2. stupeň

Krajské soudy

Městský soud v Praze

3. stupeň

Vrchní soudy (Praha, Olomouc)

4. stupeň

Nejvyšší soud (Brno – JUDr. Eliška Wagnerová)

Obchodní soudy – řeší spory mezi podnikatelskými subjekty

Ústavní soud:

Brno

 • je soudním orgánem ochrany ústavnosti
 • skládá se z 15 soudců, jmenováni na 10 let
 • jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy
 • všichni účastníci řízení mají před soudem stejná práva
 • PRESUMPCE NEVINY
 • na každého se pohlíží jako na nevinného, dokud ho soud neprohlásí za vinného a neudělí mu trest

Správní soud – v Ústavě je, ale ve skutečnosti neexistuje

4. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

 • nezávislý orgán
 • vykonává kontrolu se státním majetkem a plnění státního rozpočtu
 • výsledky řešení NKÚ jsou kontrolní závěry
 • předkládají se poslanecké sněmovně
 • v čele Lubomír Voleník

5. ČNB

 • sídlo – Praha
 • v čele guvernér
 • ústřední banka státu
 • hl. cíle:
 • stabilita měny
 • nejvyšší orgán – bankovní rada
 • hl. úkoly
 • určuje a provádí měnovou politiku (sleduje množství peněz v eko)
 • vydává bankovky a mince
 • řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank
 • vykonává dohled nad prováděním bankovních činností
 • dohled nad ostatními bankami
 • další činnosti

6. Územní samospráva

 • ČR se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky
 • vyššími územními samosprávnými celky jsou země nebo kraje (13 krajů + Praha)
 • obec je samostatně spravována zastupitelstvem
 • okresy
 • státní orgán
 • patří do moci výkonné
 • měly by zaniknout, protože vznikly obce
 • obce a pověřené obce přebírají vše za okresy

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.