Druhy smluv

SMLOUVA MANDÁTNÍ

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí určitou obchodní záležitost. Mandatář jedná jménem mandanta a mandant se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.

Mandatář jedná na základě písemné plné moci vystavené mandantem a je povinen dbát jeho pokynů.

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ

Velmi blízká mandátní smlouvě je smlouva komisionářská, kterou se zavazuje komisionář zařídit pro komitenta na jeho účet, ale vlastním jménem ( zde je podstatný rozdíl do smlouvy mandátní) určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje za to zaplatit odměnu.

SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Smlouva o kontrolní činnost vzniká mezi objednavatelem kontroly a vykonavatelem kontroly. Obsahem smlouvy je závazek vykonavatele provést nestranně zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení, to vše za odměnu.

Objednavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména umožnit přístup k předmětu kontroly.

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Podle této smlouvy zprostředkovatel pro zájemce za provizi pouze vyvíjí činnost k tomu, aby měl zájemce možnost uzavřít smlouvu s třetí osobou. Nárok na provizi vzniká jen tehdy, když k uzavření smlouvy, která je předmětem zprostředkování, skutečně došlo.

Zprostředkovatel není smluvní stranou ve smlouvě, jejíž uzavření mezi zájemcem a třetí osobou zprostředkoval, a proto neručí za splnění povinností, které z této smlouvy vyplývají.

SMLOUVA O OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

Může zahrnovat i uzavírání obchodů jménem zastoupeného.

Obchodní zástupce se zavazuje uzavírat pro zastoupeného určité druhy smluv ( obchody) a zastoupený je pak povinen vyplatit zástupci provizi. K platnosti této smlouvy se vyžaduje písemná forma.

Úkolem obchodního zástupce je uzavírat obchody a pokud tak činí jménem zastoupeného musí mít k tomu písemnou plnou moc ( pak je to smlouva mandátní)

Sjednání může být také výhradní obchodní zastoupení. Zastoupený nesmí ve vyhrazeném území a v určitém druhu obchodů používat služeb jiného obchodního zástupce. Zástupce pak nesmí uzavírat obchody ve stejném rozsahu ještě pro jiné osoby nebo na svůj účet.

SMLOUVA ZASILATELSKÁ

Touto smlouvou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci a to za úplatu. Zasílatel zpravidla zajistí přepravu věci sjednáním smlouvy s dopravcem, ovšem může přepravu uskutečnit i sám. Pokud smlouva nemá písemnou formu, může zasílatel žádat, aby mu byl dán písemný příkaz, tzv. zasílatelský příkaz. Za případnou škodu na zásilce odpovídá příkazci zasílatel.

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VĚCI

Dopravci vzniká povinnost vůči odesílateli, aby mu za přepravné přepravil zásilku do určeného místa. Smlouva může být uzavřena i ústně, ovšem při převzetí zásilky k přepravě vydává dopravce odesílateli zpravidla tzv. náložný list ( na jméno nebo doručitele). Ten, kdo se prokáže listem, má právo na dopravci požadovat vydání zásilky.

Dopravce je povinen podle příkazů odesílatele provést přepravu zásilky s odbornou péčí ve smluvené době. Ke splnění svého závazku může použít i jiného dalšího dopravce. Nárok na přepravné vzniká až po uskutečnění přepravy. K zajištění svého nároku na přepravné má dopravce zástavní právo k zásilce, dokud s ní může nakládat.

Odpovědnost za škodu na zásilce je upravena shodně jako v občanském zákoníku.

NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Uzavřením této smlouvy pronajímatel přenechává nájemci k dočasnému užívání dopravní prostředek a to za úplatu. K platnosti smlouvy se vyžaduje písemná forma. Jednou z povinností nájemce je, že během nájmu nesmí přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě.

SMLOUVA O PROVOZU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Touto smlouvou se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednavatelem a za tím účelem vykonat jednu nebo více předem určených cest. Na rozdíl od nájmu dopravního prostředku zajišťuje provozce i způsobilou posádku, pohonné hmoty a všechny další potřebné věci k uskutečnění sjednaných cest. I tato smlouva je úplatná a musí mít písemnou formu.

SMLOUVA O TICHÉM SPOLEČENSTVÍ

Smlouvu uzavírá tichý společník s podnikatelem. Zavazuje se poskytnout určitý vklad a tímto vkladem se podílet na podnikání. Podnikatel se pak zavazuje tichému společníkovi k placení určitého zisku podle podílu tichého společníka na výsledcích podnikání. Podílem nemusí být jen peníze, ale i věc, právo nebo jiná využitelná majetková hodnota. Smlouva ke své platnosti vyžaduje písemnou formu. Zdůraznit je třeba, že tzv. tichá společnost, není typem obchodních společností jako samostatného subjektu práva.

SMLOUVA O OTEVŘENÍ AKREDITIVU

Podstatou této smlouvy je závazek banky vůči příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě na účet příkazce určité plnění, pokud oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky. Příkazce se zavazuje za to zaplatit bance odměnu. Ke vzniku smlouvy je nezbytná písemná forma.

Ze smlouvy vznikají oprávnění třetí osobě – oprávněnému. Banka je povinna bez zbytečného odkladu oprávněnému sdělit, že v jeho prospěch otevírá akreditiv, vydá mu akreditivní listinu, v níž je určeno plnění, ke kterému se banka zavazuje, doba platnosti akreditivu a podmínky, které musí oprávněný splnit, aby mu mohla banka peníze vyplatit. Tímto oznámením vzniká bance závazek vůči oprávněnému. Závazek příkazce vzniká otevřením akreditivu.

SMLOUVA O INKASU

Na základě uzavřené smlouvy o inkasu se banka zavazuje obstarat pro příkazce přijetí určité peněžité částky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. Vyinkasované peníze nebo jiné hodnoty (cenné papíry) je banka povinna předat bez zbytečného odkladu příkazci. Ten je povinen poskytnout bance smluvenou nebo obvyklou odměnu.

Smlouva o inkasu je speciálním druhem mandátní smlouvy, a proto pokud předpis nebo smlouva neřeší některé její náležitosti, použije se podpůrně ustanovení zákona o smlouvě mandátní.

SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU

Smlouvou o běžném účtu se banka zavazuje zřídit od určité doby na určitou dobu běžný účet pro jeho majitele. Není – li měna určena, zřizuje se účet v české měně. Podmínkou platnosti smlouvy je její písemná forma.

Běžný účet. Který se podle této úpravy zřizuje i nepodnikatelským subjektům, slouží k běžnému finančnímu hospodaření. Banka je povinna přijímat na něj platby pro jeho majitele, vyplácet z něj platby majiteli a provádět platby na vrub tohoto účtu ve prospěch třetích osob podle příkazů majitele. Lze smluvit, že banka bude provádět platby z účtu i po vyčerpání zůstatku na účtě. Jde o formu např. kontokorentního účtu. Tyto úvěrové platby se pak řídí úpravou podle smlouvy o úvěru. V dohodnutých lhůtách oznamuje banka majiteli účtu informace o přijatých a provedených platbách ( výpis z účtu). Ze zůstatku účtu vyplácí banka jeho majiteli úrok.

Smlouvu o běžném účtu může banka vypovědět ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena majiteli účtu. Majitel účtu může smlouvu písemně vypovědět kdykoliv.

SMLOUVA O VKLADOVÉM ÚČTU

Touto smlouvou se banka zavazuje zřídit vkladový účet pro majitele v určité měně a platit z vložených prostředků úroky. Majitel se zavazuje vložit na účet peněžní prostředky a přenechat je bance k využití po stanovenou dobu. Smlouva musí být uzavřena písemně.

Na rozdíl od běžného účtu slouží vkladový účet jako prostředek dlouhodobějšího uložení peněz s cílem získat z něj vyšší úrok pro majitele a za to umožnit bance disponovat stanovený čas s cizími peněžními prostředky. Majitel může podle smluvních podmínek disponovat uloženými prostředky i před smluvenou dobou, ale ztrácí tím nárok na úroky nebo jejich část. Bez ztráty nároku na úroky může majitel s prostředky disponovat po uplynutí výpovědní lhůty, která je 3 měsíční, pokud není dohodnuta lhůta jiná. Výpověď se může týkat i jen části vkladu.

SMLOUVA O ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ NEBI JINÝCH HODNOT

Na základě této smlouvy se banka zavazuje převzít cenné papíry nebo jiné hodnoty, uložit a zpracovat je. Uložitel je pak povinen platit za to bance úplatu. Uložitel také vystavuje bance plnou moc k právním úkonům nutným k výkonu práv vyplývajících z uložených cenných papírů. Uložitel je oprávněn kdykoliv si vyzvednout uložené předměty a uložit je zpět do banky. Každý z účastníků smlouvy má právo ji kdykoliv vypovědět s okamžitou platností.

CESTOVNÍ ŠEK

V případě cestovního šeku nejde o vztah smluvní. Cestovní šek je vhodným prostředkem pro nahrazení hotových peněžních prostředků při cestách. Je totiž, zní-li na oprávněného, daleko bezpečnější proti odcizení či jinému zneužití. Může být vystaven na jakoukoliv měnu.

Cestovní šek je zvláštním druhem cenného papíru, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky v něm uvedené při jeho předložení k výplatě.

SLIB ODŠKODNĚNÍ

Slib odškodnění znamená závazek slibujícího nahradit příjemci slibu škodu, která mu vznikne z určitého jednání, o které ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu zásadně povinen.

Slib odškodnění musí být učiněn písemně. Stává se závazným jeho doručením příjemci. Pro příjemce to však neznamená povinnost jednat způsobem, o který je slibující žádán. Jen pro případ, že se tak jednat rozhodne, vzniká mu právo z poskytnutého slibu odškodnění.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.