Družstva

Družstva jsou společenstvím neuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

Existují družstva:

 • výrobní
 • stavební
 • zemědělská
 • bytová
 • spotřební(obchodní)

Všechny typy družstev však provozují podnikatelskou činnost, kterou získávají prostředky pro další činnosti. Rozdíl je dán tím, co je hlavní činností družstva.

Zákon stanoví, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, což znamená, že do něj mohou přistupovat další členové a jiní členové vystupovat, aniž je třeba měnit zakládací smlouvu nebo stanovy. Družstvo musí mít alespoň 5 členů. Pokud jsou členy družstva alespoň 2 PO, nemusí být tato podmínka splněna. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení členského vkladu určeného stanovami (tzv. základní členský vklad) nebo alespoň části tohoto vkladu určené stanovami (tzv. vstupní vklad). Člen je povinen splatit zbytek základního členského vkladu do tří let, neurčí-li stanovy lhůtu kratší.

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva,která:

 1. určuje zapisovaný základní kapitál,
 2. schvaluje stanovy,
 3. volí představenstvo a kontrolní komisi.

Na ustavující schůzi družstva jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Před rozhodováním zvolí ustavující členská schůze svého předsedajícího. Do jeho zvolení řídí schůzi svolavatel. Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, jestliže se na ní uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí.

Základní normou, kterou se řídí činnost družstva, jsou stanovy družstva, které mohou upravovat skutečnosti, jež nejsou přímo vymezeny v obchodním zákoníku. Stanovy schvaluje ustavující členská schůze, která také volí představenstvo a kontrolní komisi Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi zavázali. O rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text stanov.

Stanovy musí obsahovat:

 • obchodní jméno a sídlo družstva
 • předmět podnikání (činnosti)
 • vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům
 • výši základního členského vkladu
 • způsob použití zisku a úhrady případné ztráty
 • tvorbu a použití nedělitelného fondu
 • další ustanovení ze zákona vyplývající

O změně stanov rozhoduje členská schůze.

Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Před podáním návrhu na tento zápis musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu. Návrh na zápis je povinno podat představenstvo. Návrh na zápis podepisují všichni členové představenstva.

K návrhu na zápis se přikládá:

 1. stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva a stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov
 2. stanovy družstva,
 3. doklad o splacení stanovené části zapisovaného základního kapitálu.

Členy družstva mohou být FO i PO, členem se může stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.

Členství vzniká:

 • dnem vzniku družstva (zápisem do OR)
 • za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky
 • převodem členství
 • jiným způsobem stanoveným zákonem

Členství zaniká:

 • písemnou dohodou
 • vystoupením, vyloučením
 • prohlášením konkursu na majetek člena
 • zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena
 • pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností
 • vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva
 • smrtí FO nebo zánikem PO,dědic může požádat o členství

Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, nepřihlíží se k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.

Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky.

Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.

Zdroj kapitálu představují členské vklady, které tvoří základní jmění. Výši základního jmění určují stanovy – nejméně 50 000 Kč při založení družstva. Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního jmění. Tento fond se musí každý rok doplňovat nejméně o

10 % ročního čistého zisku až do okamžiku, kdy fond dosáhne poloviny zapisovaného základního jmění družstva.

Další vlastní kapitál tvoří další členské vklady a majetkové účasti členů. Družstvo může získávat úvěry a další cizí kapitál.

Orgány družstva jsou:

 1. členská schůze,
 2. představenstvo,
 3. kontrolní komise,
 4. další orgány družstva podle stanov

Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva.

Kompetence řízení:

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Členská schůze se schází ve lhůtách určených stanovami, nejméně jednou za rok. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno způsobem určeným stanovami.

Do působnosti členské schůze patří:

 1. měnit stanovy,
 2. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
 3. schvalovat řádnou účetní závěrku,
 4. rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty,
 5. rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
 6. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
 7. rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy,
 8. rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích,
 9. rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem.

O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

 1. datum a místo konání schůze,
 2. přijatá usnesení,
 3. výsledky hlasování,
 4. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

Výkonným orgánem je představenstvo, které je statutárním orgánem družstva. Ze svých členů volí obvykle předsedu, který řídí jednání představenstva, a určují-li to stanovy, řídí i běžnou činnost družstva. Stanovy však mohou určit, že běžnou činnost družstva řídí ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Představenstvo družstva je kolektivním statutárním orgánem družstva. Jeho předseda nebo ředitel však de facto tuto funkci běžně plní za představenstvo.

V malých družstvech, majících méně než padesát členů, není nutné vytvářet představenstvo ani kontrolní komisi. Působnost těchto orgánů vykonává členská schůze. Statutárním orgánem malého družstva je předseda a popř. ještě další člen zvolený členskou schůzí.

Kontrolním orgánem je kontrolní komise – oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně tři členy, vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva,na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje z jednání nápravy.
Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.Volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.

Ručení – družstvo ručí za své závazky svým majetkem. Členové za závazky družstva neručí.

Zánik a zrušení družstva – družstvo zaniká výmazem z OR. Družstvo může být zrušeno:

 1. usnesením členské schůze,
 2. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
 3. rozhodnutím soudu,
 4. uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno,
 5. dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.

O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. Členská schůze se může usnést na sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva. V tom případě se neprovádí likvidace, určí seč právní nástupce a způsob vypořádání jmění družstva.

Při sloučení družstev se vytváří nové družstvo, a tedy nový právní subjekt. Schází se nová ustavující členská schůze a je třeba provést zápis v OR. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost

Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Při splynutí se družstvo stává součástí existujícího družstva.

Jestliže členská schůze rozhodne o likvidaci družstva, jsou jmenováni likvidátoři a provede se vypořádání likvidačního zůstatku mezi členy družstva.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.