Daně

Daňová soustava

 • složka finanční soustavy státu
 • souvisí s existencí státního rozpočtu – daně jsou peníze, které tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu – přerozdělují se a dávají na ta místa, kde je jich potřeba

Daňová soustava je tvořena:

 1. soustavou přepisů ( druhy daní )
 2. soustavou subjektů, které se podílejí na vybírání, kontrolování daní = správci daně – FÚ
 3. soustavou subjektů, které používají vybrané daně – úrovně rozpočtů

Daň:

 • povinná a nenávratná platba, která je vybírána státem z titulu vlastnictví nějakého majetku nebo příjmu
 • přispíváme na hrazení nevýdělečných služeb (zdravotnictví, doprava, kultura,školství)

objekt daně -předmět nebo příjem, který je zdaňován

subjekt daně

 • plátce – osoba, která daň vyměřuje a odvádí ji do státního rozpočtu
 • poplatník – osoba, která skutečně daň uhradí

plátce a poplatník = 1 osoba – přímé daně

plátce a poplatník = 2 různé osoby – nepřímé daně – jsou vybírány ze spotřebního

zboží – např. DPH

Principy daňové soustavy

 1. daňová neutralita
 • daně by neměly nikoho ovlivňovat ( aby určitá oblast podnikání nebyla daňově zvýhodněna )
 • není 100 % – výjimky: např. ti co pracují ekologicky – výchovný vliv
 1. daňová výnosnost
 • daně musí být stanoveny tak velké, aby stačily na potřeby státu
 1. daňová pružnost
 • daně by neměly být stále stejné
 • způsoby, jak funguje daňová soustava by se měly měnit v souvislosti se změnou ekonomiky

4. daňová spravovatelnost

 • daně musí být dobře vymyšleny – systém FÚ, který zjistí velikost daně, vymáhání daně
 1. daňová univerzalita
 • všeobecná platnost, jednotnost daní, co nejméně výjimek

Vlivem na vytváření daní je stav ekonomiky

produktivita práce – vyšší produktivita = nižší daně

úroveň DPH, inflace, nezaměstnanosti

 • podle toho se stanovuje zákon

Druhy daní

 1. Přímé daně
 • plátce + poplatník = 1 osoba
 1. daně z příjmů: objektem daně je příjem
 • daň z příjmu PO – podniky, instituce, které mají nějaký zisk
 • daň z příjmu FO
 1. majetkové daně: objektem zdanění je hmotná věc – majetek
 • daň z nemovitostí – budovy pevně spojené se zemí
 • daň z dědictví, darování, z převodu nemovitostí
 1. daň silniční: z vlastnictví dopravních prostředků
 1. Nepřímé daně
 • plátce + poplatník = 2 různé osoby
 1. univerzální daň: na všechno spotřební zboží
 • DPH
  1. selektivní ( výběrová ) daň
 • spotřební daň
 • všechny daně tvoří dohromady 64 % příjmů státního rozpočtu ( v případě, že sociální pojištění je součástí státního rozpočtu )

Základní pojmy

 • předmět daně = majetek, příjem, ze kterého se určuje daň
 • daňová sazba = procento daně, jaké % se bude odvádět z daňového základu
 • daňový základ = většinou v penězích vyjádřená hodnota, ze které se počítá – daň
 • jednotková daň – daň, která není určena procentem, ale přímo peněž. sazbou, která je určena na jednotku produkce
 • spotřební a silniční daň – zde je daňový základ určen naturálně
 • zdaňovací období
  • rozhodné období, časový úsek, za který se počítá příslušná daň
  • základním zdaňovacím obdobím je 1 kalendářní rok – pro některé poplatníky se může změnit
 • daňová povinnost = činnost, která je povinná, určuje buď daň nebo plátce nebo daňového poplatníka
 • příslušenství daně = dodatečné zvýšení či snížení daně
 • pokuty a penále, které souvisí s daní – mají vést člověka ke vzorovému chování
 • splatnost daně = termín, do kterého se musí daň zaplatit
 • daňový dlužník = každý, kdo má podle zákona platit daň a tuto povinnost nesplnil
 • daňový nedoplatek = dlužná částka, to co ještě chybí zaplatit
  • částka, která v den splatnosti nebyla uhrazena
 • daňový odpočet = záporná daň
  • situace, kdy FÚ by měl člověku peníze vrátit; např. když na zálohách zaplatíme více, než bychom měli

Daň z příjmu FO

 • typ přímé daně

předmět daně: příjmy:

 1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • veškeré příjmy těch osob, které jsou v pracovním poměru u nějaké osoby
 • funkční požitky – poslanci
 • + příjmy společníku společnosti s. r. o.
 • + odměny statutárních orgánů pro členy ( statutární orgán – může zastupovat společnost navenek )
 • počítají se sem pravidelné i nepravidelné měsíční příjmy
 • za příjem se nepovažuje a nezdaňuje:

o náhrady cestovních výdajů

o náhrady za opotřebení vlastních předmětů ( používaných pro práci )

o hodnota poskytovaných pomůcek a pracovního oblečení

 • osvobozené druhy příjmů:

o nepeněžitá plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb

o hodnoty stravování poskytovaný zaměstnavatelem – ve stížených podmínkách – např. hutě – žízeň – pití zadarmo

o příspěvky na dopravu od zaměstnavatele

 1. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • živnostníci – podnikají na základě živnostenského listu
 • sportovci, zpěváci, . . . – jiná samostatně výdělečná činnost
 • + příjmy soukromých zemědělců
 • + celá veřejná obchodní společnost
 • + komplementáři z komanditní společnosti
 • + autorské honoráře – příspěvky do časopisů, novin
 • + příjmy z užití vlastnických práv – licence, scénář na film
 1. Příjmy z kapitálového majetku
 • úroky vyplácené z banky, spořitelny
 • podíly na zisku ve společnostech – dividendy
 • podíly na zisku v družstev
 • plnění z pojištění – to co dostaneme od pojišťovny
 • podíly tichého společníka
 • diskontní část směnky
 1. Příjmy z pronájmu
 • z pronájmu bytu, movitých věcí – půjčovna – např. aut, lyží
 1. Ostatní příjmy
 • mimořádné peněžní příjmy – stanoven limit – pokud je to do limitu, daň neplatíme
 • podíl na likvidačním zůstatku
 • výhry v loteriích
 • ceny z veřejných soutěží

Poplatník daně z příjmu FO

 • všechny FO s trvalým bydlištěm v ČR – i příjmy z domova i ze zahraničí
 • cizí státní příslušníci platí jen z příjmů, které vydělávají v naší republice
 • daň je určena % ze souhrnu všech příjmů za celý rok
 • jsou vytvořena příjmová pásma – liší se konkrétní velikostí daně – progresivní daň – vyšší příjem = vyšší daň

Než se začne počítat daň musí se upravit o nezdanitelné položky: peněžní částky, které snižují základ daně

 • nezdanitelné minimum – minimální částka, ze které se neodvádí žádná daň (ročně nebo měsíčně)
 • odpočet na dítě – na každé dítě, které rodina má, do 26 let ( pokud nepracuje ) – odpočet může využít jen jeden z rodičů
 • musí se nahlásit u zaměstnavatele
 • odpočet na životního partnera, který nepracuje – který nedosáhl určitého příjmu, např. mateřská dovolená – příjem tak malý, že by to nestačilo
 • odpočet na zdravotně postiženou osobu

plná invalidita – vůbec nepracuje

částečný invalidní důchod – pracuje kratší dobu

ZTP-P – zvlášť těžce postižená osoba s průvodcem

– osoby, které studují – nezdaňuje se částka:

– dárce krve – za každé bezplatné poskytnutí krve se nezdaňuje:

– sponzorský dar – poskytnuté dary na školství, sport, . . .

 • od daňového základu – určité % z hodnoty daru – hodnota daru se nesmí odečíst celá, pokud přesáhne 10 % daňového základu
 • po odečtení nezdanitelných položek upravený daňový základ – z této částky se určuje % příslušná daň
 • základní období = 1 kalendářní rok, aby se stihlo vyplnit a podat daňové přiznání
 • do 31. března následujícího roku – výjimka – když si podnikatelé ( poplatníci ) najmou daňového poradce – termín prodloužen do 30. června
 • daňové přiznání – podoba formuláře – doklad potřebný pro kontrolu správnosti – FÚ nám může zkontrolovat účty – dovyměřit daň
 • FO – zaměstnanec, který má jednoho zaměstnavatele – osoba je v postavení poplatníka – nemusí vyplňovat daňové přiznání – dělá to za ni zaměstnavatel
 • daň se platí ve formě záloh ( většinou měsíčně ) a na konci roku se provede zúčtování daně
 • podnikatelé, kteří ještě nepodnikali si určují zálohy sami ( mohou si i zálohy v průběhu roku měnit )

zaokrouhlování při výpočtech:

 • měsíční zálohy . . . . . . . . daňový základ se zaokrouhluje na celé stovky nahoru
 • při ročním zúčtování . . . daňový základ se zaokrouhluje na celé stovky dolu
 • všechno zákonné pojistné ( sociální a zdravotní ) = něco jako odpočitatelné položky – odečtou se od základu daně

výpočet zálohy na daň z příjmu FO a roční zúčtování:

 • zjistíme hrubé mzdy zaměstnance v průběhu roku
 • každý měsíc: od hrubé mzdy zaměstnance odečteme zvlášť sociální a zdravotní pojištění, výsledek zaokrouhlíme na celé stovky nahoru upravený daňový základ – procentem vypočítáme zálohu na daň z příjmu
 • roční zúčtování: sečteme všechny hrubé mzdy, odečteme součet měsíčních sociálních a zdravotních pojištění ® Roční daňový základ – odečteme odpočitatelné minimum a výsledek zaokrouhlíme na celé stovky dolu ® upravený roční daňový základ – procentem zjistíme daňovou povinnost – porovnáme součet záloh a roční daňovou povinnost:
 1. přeplatek – bude poplatníkovi vráceno – vráceno v dubnu – jako část mzdy ( příjem osvobozený od daně )
 2. nedoplatek – zaměstnavatel tuto částku zaměstnanci v následujícím měsíci strhne z platu a odvede na FÚ

SILNIČNÍ DAŇ

smysl – zdaňuje užívání pozemních komunikací

myšlenka – vybrané peníze by měly být použity na vylepšování komunikací

předmět daně – motorová vozidla, která mají přidělenu SPZ a jsou užívány k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti

nezahrnují se:

 1. vozidla se zvláštní poznávací značkou – žlutá nebo modrá SPZ – vozidla cizích diplomatů
 2. vozidla jednostopá – motocykly, vozidla s třemi koly
 3. vozidla, která jsou v české evidenci, ale převážnou část roku jsou v zahraničí
 4. zvláštní druhy vozidel – požárníci, sanitky, policie, plynaři, horská služba
 5. vozidla na elektrický pohon – myšlenka podporovat ekologii
 6. vozidla zabezpečující dopravu – autobusy – pravidelná linková přeprava

  poplatník – osoba, která je zapsaná v technickém průkazu

základ daně – jsou technické údaje o motorovém vozidle:

 1. objem motoru ( 6 skupin – přesná peněžní částka daně )
 2. počet náprav + hmotnost, která připadá na nápravy (týká se tahačů a návěsů)
 3. celková hmotnost v tunách (u ostatních vozidel)

zvláštní způsob počítání silniční daně

 • ZL platí za každý den použití automobilu, pokud používá auto zaměstnance
 • zahraniční vozidla – podle délky pobytu
  • podle počtu dní, kdy jezdí po našich silnicích

vznik daňové povinnosti

 • v tom měsíci, kdy jsme začali vozidlo používat

zánik daňové povinnosti

 • v tom měsíci, do kdy ho používáme ( do 5. května – počítá se i květen )

placení zálohy, zdaňovací období

 • zdaňovací období – 1 kalendářní rok
 • placení silniční daně ve formě čtvrtletních záloh – do 15. dne po ukončení čtvrtletí

daňové přiznání

 • daňové přiznání se předkládá do 31. ledna
 • daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru

slevy na daních

 • zvláštní typy přepravy – kombinovaná doprava ( loď, železnice – přeprava zboží do přístavu, na železniční stanici – nebude znečišťovat ovzduší, nebude ničit silnici )
 • podle počtu jízd ( za rok ) – snižuje se procentem částka daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

 • přímá daň ( plátce a poplatník = 1 osoba )
 • nemovitost: budovy, stavby, které mají pevné základy, jsou pevně spojeny se zemí
 • dělí se na 2 části:
 1. daň z pozemku
 2. daň ze staveb

DAŇ Z POZEMKU

Předmět – pozemky na území ČR, musí být zaneseny do katastru nemovitostí – Katastrální úřad v Okresním městě ( v Jičíně ) – evidence veškerých pozemků

některé pozemky nejsou předmětem daně:

 • pozemky, které jsou zastavěné
 • lesní pozemky ( ochranné lesy – proti erozi )
 • vodní plochy ( neslouží-li k rybaření )
 • pozemky pro obranu státu ( vojenské letiště )

některé pozemky osvobozeny:

 • pozemky ve vlastnictví státu, obce
 • pozemky státních zastupitelství
 • pozemky, které slouží pro církevní obřady, náboženské společnosti
 • prostory hřbitovů
 • pozemky v blízkosti škol, muzeí, galerií
 • veřejně přístupné parky, sportoviště
 • pozemky určené pro veřejnou dopravu

Poplatník a plátce – vlastník majetku ( List vlastnictví )

Nájemce – „uživatel“ – využívá pozemky, jejichž původní hranice v terénu neexistují ( lán – vlastníci – nedá se určit, která část patří jednotlivému vlastníkovi – zemědělské družstvo si pronajme )

Základ daně – cena půdy, která se zjišťuje jako cena, kterou určí za 1 m2 (pronásobením plošné míry cenou za jednotku výsledek: cena pozemku v Kč

Sazba daně

 • zemědělská půda = 0,75 % zjištěné ceny ( chmelnice, sady )
 • neobdělaná zemědělská půda = 0,25 % ( louky, pastviny )
 • ostatní pozemky = počítá se na m2 ( stavební pozemky 1,–/m2, zastavěné plochy 0,10/m2 )
 • zahrada = cena za kvalitní půdu – 0,75 %

Základní sazba daně se upravuje

 • násobí se koeficientem, podle toho, v jaké oblasti se nachází ( podle hustoty osídlení ) – např. 0,3 – vesnice do 300 obyvatel, 4,5 – v Praze
 • obecní úřady můžou koeficient upravit podle vlastního uvážení – můžou zvýšit o 1 hodnotu a snížit o 1–3 hodnoty

DAŇ ZE STAVEB

Předmět – stavby, které jsou zkolaudovány ( uznány provozuschopné )

Předmětem daně nejsou:

 • přehrady, čističky, čistírny odpadních vod
 • stavby, které slouží k zabezpečení proti povodním
 • stavby pro rozvod energie
 • silnice, dopravní cesty

Stavby, které jsou osvobozeny:

 • ve vlastnictví státu, obce – obecní úřady
 • stavby církevního charakteru – kostely
 • nově postavené rodinné domky – novostavby, které vlastní FO
 • domy vrácené původním vlastníkům
 • stavby patřící škole – družiny, jídelny
 • muzeum, kino, galerie, knihovny, zdravotnická zařízení, domov důchodců
 • nádraží
 • budovy pro zlepšení stavu životního prostředí
 • budovy FO, kteří jsou zdravotně postiženi
 • všechny kulturní památky

poplatník – vlastník stavby ( osoba uvedená ve Vlastnickém listu ), vlastník může stavby pronajímat nájemce

základ daně – výměra půdorysu nadzemní části stavby ( v m2 ) – zastavěná plocha + počet podlaží

sazba daně – podle typu staveb

 • konkrétní peněžní částka na m2
 • daň se upravuje koeficientem – podle hustoty zalidnění, atraktivnosti místa
 • za každé další nadzemní podlaží = 0,75 Kč/m2

zdaňovací období – 1 kalendářní rok, rozhodný okamžik – 1. leden

daňové přiznání – do 31. ledna příslušného roku, v dalších letech už daňové přiznání nevyplňujeme – už jenom platíme tu daň, kterou jsme vypočítali v 1. roce – pouze změny (rozšíření, zmenšení nebo změna kvality) – musíme podat dodatečně daňové přiznání

placení daně – v případě, že celková částka daně nepřesáhne 1 000,– platí se najednou do 31. května příslušného roku. V případě, že je to větší částka ( pro podnikatele ) jsou buďto 2 splátky nebo 4 splátky

zaokrouhlování – základ daně i vypočítaná daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

 • Daň dědická

poplatník – vždy dědic

předmět daně – zděděný majetek

základ daně – zděděný majetek oceněný určitou cenou

odečítají se:

 • prokázané dluhy ( když budou dluhy větší než zděděný majetek – musíme majetek prodat a uhradit dluhy – zbytek dluhů propadá )
 • přiměřené náklady na pohřeb zůstavitele
 • odměna notáři
 • dědická dávka placená v zahraničí ( když dědíme od člověka, který žil v jiném státě – tam zaplatíme určitou dávku )
 • všechno musí být oceněno v den, kdy osoba zemře
 • Daň darovací
 • 2 osoby: nabyvatel, dárce
 • většinou daň platí nabyvatel, ale když je to z ciziny, tak dárce

Předmět daně – dar

Jako dar se nepovažuje:

 • důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu
 • státní dotace
 • plnění poskytnuté pojišťovnami

Základ daně – dar oceněný určitou cenou, rozhodný okamžik – den, kdy se podepsala darovací smlouva

Odečítají se:

 • prokázané dluhy, které se váží k tomu darovanému předmětu
 • clo
 • Daň z převodu nemovitostí

poplatník:

 • převodce nebo prodávající – nabyvatel je ručitelem – v případě, že prodávající daň nezaplatí, musí nabyvatel zaplatit za něj
 • poplatníkem může být kupující v tom případě, když získá nemovitost nějakým zvláštním právním úkonem

( konkurs, vyvlastnění )

 • oprávněný z věcného břemene – např. na mém pozemku je cesta nebo studna – musíme trpět, že tudy lidé budou chodit pro vodu – ten, kdo chodí pro vody – jednorázově zaplatí tu daň
 • převodce i nabyvatel – v případě, že si vyměňují nemovitosti

předmět daně

 • úplatný převod nemovitosti
 • bezúplatné zřízení věcného břemene

základ daně – cena, která je platná v den nabytí nemovitosti

Společná ustanovení daní

 • vztahy smluvních stran – všechny osoby jsou rozděleny podle příslušnosti:
  • příbuzní v řadě přímé a manželé – manžel-manželka, děti, děti dětí – vnoučata
  • příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, tety, strýcové, snachy, zeťové, druh, družka, . . .
  • všechny ostatní osoby
 • toto rozlišení má vliv na sazby daně – 1. skupina má sazbu daně nejmenší

Sazby daní – rozděleny podle předchozích tří skupin a je i odstupňování podle velikosti základu daně

 • přesné částky sazeb platí jen pro daň darovací
 • dědická daň je poloviční
 • daň z převodu nemovitostí: pro všechny skupiny jednotná sazba % ze základu daně

Zaokrouhlování

 • minimální velikost daně – 50 Kč – když bude daň nižší, tak jsme od daně osvobozeni
 • základ daně se zaokrouhluje na celé stovky nahoru
 • daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
 • penále se předepisuje, jestliže bude alespoň 100 Kč – počítá se procentem z nezaplacené částky na koruny nahoru

Daňové přiznání

 • musí ho vyplnit do 30-ti dnů od rozhodného dne pro vyměření daně

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.