P2 prvky

 • elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np2 (n je 2 – 6)

prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p

 • orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela
 • orbital p je zaplněn pouze 2 valenčními elektrony (odtud název)

î 4 valenční elektrony î prvky ležící v IV. A (15.) skupině PSP O patří mezi nepřechodné prvky

G uhlík … C O nekov

G

pevné látky

křemík … Si Õ polokov

G germanium … Ge O polokov

G cín … Sn O kov

G olovo … Pb O kov

 • do stabilnější konfigurace = konfigurace nejbližšího vzácného plynu jim
 1. chybí 4 elektrony
 • tím, že je získají*, dosáhnou konfigurace nejbližšího vyššího vzácného plynu O zaujmou podobu aniontů î záporné oxidační číslo – méně běžné (viz karbidy)
 • podmínka: reakce s prvkem o nižší elektronegativitě, než má sám p2-prvek
 1. přebývají 4 elektrony
 • tím, že je odevzdají = poskytnou vazebnému partnerovi*, dosáhnou konfigurace nejbližšího nižšího vzácného plynu O zaujmou podobu kationtů î kladné oxidační číslo – ve většině případů
 • mohou poskytnout všechny nebo jenom část (zpravidla 2) valenčních elektronů
 • podmínka: reakce s prvkem o vyšší elektronegativitě, než má sám p2-prvek
 • chybějící / nadbytečné elektrony získají / odevzdají = poskytnou vazebnému partnerovy:
 1. v kovalentních sloučeninách, které převažují, vznikem různých kombinací kovalentních vazeb
 2. v iontových sloučeninách
 • např. chlorid cínatý …SnCl2
 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Název Název Chemická značka Protonové číslo Elektronová konfigurace Elektro-negativita Relativní atomová hmotnost Teplota(°C) Teplota (°C) Oxidační číslo Oxidační číslo
český latinský           tání varu kladné záporné
Uhlík Carboneum C 6 [2He] 2s2 2p2 2,5 12,01 3800   II, IV –VI, –I
Křemík Silicium Si 14 [10Ne] 3s2 3p2 1,7 28,09 1400 3280 IV –VI, –I
Germanium Germanium Ge 32 [18Ar] 3d10 4s2 4p2 2,0 72,59 945 2850 II, IV L
Cín Stannum Sn 50 [36Kr] 4d10 5s2 5p2 1,7 118,69 232 2623 II, IV L
Olovo Plumbum Pb 82 [54Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 1,5 207,20 327 1751 II, IV L
 1. VÝSKYT v přírodě

· UHLÍK .

 1. volný (nevázaný ve sloučeninách)
 • v přírodě krystalizuje ve dvou modifikacích (další dvě modifikace přiletěli z vesmíru)

O grafit (tuha)

 • vrstevnatá struktura O každý atom C se váže se třemi sousedními î vytvářejí vrstvu, 4. atom se volně pohybuje mezi nimi î měkký, vodivý
 • dvě formy: ?-hexagonální

β-hexagonální

 • vrstvy drží pohromadě díky slabým van der Waalsovým silám
 • otírání grafitu umožňuje posouvání vrstev po sobě

O diamant

 • kubická struktura O všechny 4 valenční elektrony vzájemně provázány kovalentními (nepolárními) vazbami o velké pevnosti (každý atom C se váže se čtyřmi sousedními; tvar osmistěnu) î nejtvrdší přírodnina
 • lze připravit synteticky z grafitu (za vysoké teploty, tlaku, bez přítomnosti vzduchu)
 • uměle připravené modifikace: fullereny
 • název podle architekta Fullera
 • velmi pravidelné izolované struktury (klastry) o 60, 70 a více molekulách uhlíku
 • C60 = tvar kopacího míče – střídají se pentagony s gexagony
 • C70 = tvar ragbyové šišky
 • C82
 • v aerobním prostředí nestálé î uchovávají se v toluenu
 • rozpustné v benzenu, toluenu , sirouhlíku î v nepolárních rozpouštědlech
 • dovnitř lze uzavřít atomy/ionty/mo­lekuly O vznik fulleritů
 • zevně lze napojit další struktury nebo nahradit atomy uhlíku jinými
 • např. K3C60 O je supravodivý
 • mají vliv na rakovinné buňky
 1. vázaný ve sloučeninách

G anorganické sloučeniny O např.:

î uhličitany

 • CaCO3 = kalcit, vápenec
 • MgCO3 = magnezit
 • CaCO3 . MgCO3 = dolomit

î oxidy uhlíku

G organické sloučeniny O C = základní stavební jednotka všech organických sloučenin

î uhlí, ropa, zemní plyn …

î bílkoviny … î biogenní prvek

· KŘEMÍK .

 • v přírodě pouze v anorganických sloučeninách O např.:

î

tvoří 95% zemské kůry î Sn je 2. nejrozšířenější prvek zemské kůry (po kyslíku)

oxid křemičitý … SiO3 = křemen

î hlinitokřemičitany

î křemičitany

 • většina sloučenin jsou oxosloučeniny, často obsahující hliník
 • uměle připravené modifikace:

O hnědý prášek

O šedá krystalická látka

 • struktura jako diamant, akorát vazby Si–Si jsou méně pevné î křehčí

· CÍN .

 • v přírodě pouze v anorganických sloučeninách O např.:

î oxid cíničitý … SnO2 = cínovec, kasiterit

13,2 °C

161 °C

k výrobě smaltů

 • uměle připravené modifikace:

O bílý cín – měkký, stříbrolesklý kov

O šedý cín – v podobě prášku

· OLOVO .

 • v přírodě pouze v anorganických sloučeninách O např.:

î sulfid olovnatý … PbS = galenit

 1. Textové pole: Obecně lze říct: Čím nižší oxidační číslo p2-prvku ve sloučenině, tím stálejší sloučenina; !!! pro cín je tomu naopakVLASTNOSTI
 • s rostoucím Z (směrem ˇ):
 • klesá stálost sloučenin obsahujících p2-prvky o oxidačním čísle IV

reaktivita

 • roste stálost sloučenin obsahujících p2-prvky o oxidačním čísle II

kovový charakter

UHLÍK .

 • málo reaktivní, s jinými prvky reaguje až za vyšších teplot

O reakce uhlíku (koks) za vysoké teploty s oxidy kovů î přímá redukce kovů z těchto oxidů O např. výroba železa ve vysoké peci

3C + Fe2O3 › 3CO + 2Fe

 • existuje ve více modifikacích O viz výskyt
 • jako jediný ze všech prvků PSP se dokáže spojovat do rozmanitých řetězců
 • každé dva uhlíky se můžou spojit jednoduchou, dvojnou nebo trojnou kovalentní nepolární vazbou do lineárních, větvených nebo cyklických řetězců; na takovéto řetězce lze navíc napojit další struktury nebo nahradit atomy uhlíku jinými î příčina tak velkého množství organických sloučenin
 • technické formy (koks, uhlí, saze) O k reakcím
 • nejvyšší teplota tání, index lomu, tvrdost (diamantová forma)
 • nerozpustný ve vodě; vysoce hořlavý, tepelně vodivý
 • 2 izotopy:
 • radioaktivní s dlouhým poločasem rozpadu î k určování stáří kostí, …

KŘEMÍK .

 • existuje dvou modifikacích O viz výskyt
 • polovodič O jeho vodivost stoupá s teplotou
 • velmi málo reaktivní, s jinými prvky reaguje až za velmi vysokých teplot

CÍN .

 • existuje ve dvou modifikacích O viz výskyt
 • bílý cín:
 • stříbrolesklý měkký kov î ohebný
 • tažný a kujný î lze válcovat do tenké folie = staniol
 • odolný vůči vodě, vzduchu, zředěným kyselinám & hydroxidům O uplatnění při pocínování železných plechů (nepodléhají poté korozi)
 • sloučeniny cíničité (SnIV) jsou stálejší než cínaté (SnII)

OLOVO .

 • šedomodrý lesklý kujný kov o velké hustotě
 • poměrně měkký, málo pevný î lze vyválcovat na plechy
 • reaktivnější než cín; pokrývá ho tmavá vrstvička jeho oxidů
 • sloučeniny olovnaté (SnII) jsou stálejší než olovičité (SnIV)
 1. PŘÍPRAVA & VÝROBA

UHLÍK .

 • průmyslově se vyrábí jen minimálně, protože ložiska jeho relativně čisté podoby jsou volně dostupné v přírodě î maximálně se očisťuje od příměsí
 1. SLOUČENINY

UHLÍK .

BEZKYSLÍKATÉ SLOUČENINY UHLÍKU

G

oxidační číslo uhlíku ve většině bezkyslíkatých sloučeninách: –IV

 • karbidy (acetylidy)O původ v acetylenu (HC?CH) î vyčíslování podle pravidel pro vyčíslování organických sloučenin

· karbidy

 • vznik: reakce s prvky o nižší elektronegativitě, než má sám uhlík O tzn. kovy, B, Si, …
 • např. karbid vápenatý … CaC2 = acetylid vápenatý

karbid křemičitý … SiC Õ viz níže

· sirouhlík … CS2

t

vznik: přímá syntéza z prvků za vysoké teploty

C + 2S CS2

 • jedovatá, snadno zápalná kapalina
 • nepolární rozpouštědlo

· halogenidy uhlíku … CX4 (X = halogen)

 • vznik: halogenace oxidů uhlíku, methanu …
 • např. chlorid uhličitý (tetrachlormethan) … CCl4
 • jedovatá kapalina
 • nepolární rozpouštědlo

· kyanidy … XCN

 • soli kyseliny kynovodíkové … HCN
 • prudce jedovaté
 • např. kyanid draselný … KCN
 • kyanidový aniont … CN–
 • účastí se komplexotvorných reakcí (donor = C) î vznik komplexních kyanidů
 • např. hexykyanoželeznatan draselný … K4[Fe(CN)6] = tzv. žlutá krevní sůl

KYSLÍKATÉ SLOUČENINY UHLÍKU

 • oxidační číslo uhlíku ve oxosloučeninách: II, IV

· oxid uhelnatý … CO

 • vznik: nedokonalé spalování uhlíku / látek obsahujících uhlík (tzn. při nedostatku vzduchu nebo za vysokých teplot)
 • zprvu vznikající CO2 se uhlíkem redukuje

C(s) + O2(g) › CO2(g) … + DH

CO2(g) + C(s) › 2CO(g) … + DH

 • značně reaktivní plyn
 • silné redukční účinky î schopnost odnímat oxidům kyslík O využití: např. nepřímá redukce železa z jeho oxidu

Fe2O3 + 3CO › 2Fe + 3CO2

 • složka průmyslově důležitých plynů O generátorový plyn, vodní plyn
 • jedovatý; bez zápachu
 • má schopnost vázat se na hemoglobin, a to silněji než kyslík O zabraňuje přenosu O2 î udušení
 • součást výfukových plynů

· oxid uhličitý … CO2

 • přepravuje se v lahvích s černým pruhem
 • vznik: dokonalé spalování uhlíku / látek obsahujících uhlík

pří dýchání, kvašení, tlení

konečný produkt spalování každé organické látky

 • plyn bez barvy, bez zápachu; nehořlavý
 • není jedovatý, ale je nedýchatelný
 • těžší než vzduch î klesá k zemi › do hasících přístrojů (hasí a ochlazuje)
 • za běžné teploty poměrně stálý î málo reaktivní
 • silným ochlazením sublimuje î vznik pevného CO2 = suchý led
 • reakce s vodou › umělý var î dýmotvorné efekty
 • směs suchého ledu a acetonu/methanolu O chladící směs

900 °C – 1000 °C

výroba: tepelný rozklad uhličitanů

CaCO3 CaO + CO2 … + DH

pálené vápno

reakce uhličitanů se silnými kyselinami

CaCO3 + 2HCl › CaCl2 + CO2 + H2O

 • nepatrně rozpustný ve vodě î vznik kyseliny uhličité … H2CO3 (přesněji – hydratovaný oxid uhličitý … CO2 . nH2O)
 • velmi slabá kyselina
 • zahříváním se rozkládá zpět na CO2 a vodu

CO2 + H2O H2CO3

podstata sifonu

 • odvozují se od ní dvě řady solí:

· hydrogenuhličitany … XHCO3

 • rozpustné ve vodě

G Hydrogenuhličitan sodný … NaHCO3 = jedlá soda

 • použití: při zvýšené kyselosti žaludečních šťáv, součást kypřících prášků, šumák …

G Hydrogenuhličitan vápenatý … Ca(HCO3)2

 • jeho vápenaté kationty způsobují přechodnou tvrdost vody (protože je ve vodě rozpuštěný)

var

odstraňuje se povařením

Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2

kotelní (vodní) kámen

 • odstranění vodního kamene:

CaCO3 + CH3COOH ® (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

kyselina octová octan vápenatý

(rozpustný ve vodě)

· uhličitany … X2CO3

 • vesměs nerozpustné ve vodě kromě Na2CO3, K2CO3 a (NH4)2CO3
 • všechny se rozkládají: teplem

působením silnějších kyselin než je H2CO3

G Uhličitan sodný … Na2CO3 = kalcinová soda

 • výroba: Solvayův způsob

j NaCl + H2O + NH3 + CO2 ® NaHCO3 + NH4Cl

roztok chloridu sodného za chladu hydrogenuhličitan

nasycený amoniakem sodný

150°C

k NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

Pro uhličitan sodný & vápenatý platí:

 • ve vodných roztocích reagují zásaditě (následkem hydrolýzy)

CO32– + H2O › HCO3– + OH–

 • využití: výroba skla, pracích prostředků, …

z vodných roztoků krystalizuje jako dekahydrát uhličitanu vápenatého (Na2CO3 . 10 H2O) = krystalová soda Õ na vzduchu ztrácí krystalovou vodu (větrá)

 • ve vodě málo rozpustný
 • odstraňuje trvalou tvrdost vody (způsobenou vápenatými kationty síranu vápenatého, který je ve vodě rozpuštěn):

Ca2+ + SO42– + Na2CO3 ® ˇCaCO3 + Na2CO4

soda

G Uhličitan draselný … K2CO3 = potaš

G Uhličitan vápenatý … CaCO3

 • krystalizuje ve třech modifikacích:

î kalcit

î aragonit

î vápenec O mramor (druh vápence, který lze leštit)

 • křída = uhličitan vápenatý vzniklý ze schránek mořských živočichů
 • ve vodě málo rozpustný
 • důležitá chemická surovina î výroba páleného vápna = tepelný rozklad uhličitanu vápenatého v pecích (vápenky) O viz výše
 • příčina KRASOVÝCH JEVŮ

CaCO3 + H2O + CO2 D Ca(HCO3)2

vápencové pohoří hydrogenuhličitan vápenatý (rozpustný)

slabá kyselina uhličitá

(dešťová voda + vzdušný oxid uhličitý)

 • slabá kyselina uhličitá, tím jak prosakuje vápencem, vápenec přeměňuje na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý î ve vápenci „vyžírá“ dutiny (jeskyně)
 • pokud se hydrogenuhličitan vápenatý dostane na strop už nějaké vytvořené dutiny, začne se díky změně tlaku zpátky přeměňovat na oxid uhličitý, vodu a uhličitan vápenatý
 • uhličitan vápenatý zůstane na stropě jeskyně î vznik krápníků
 • voda odkape na zem
 • oxid uhličitý vyletí do ovzduší & usadí se na dně dutiny (protože je těžší než vzduch)

KŘEMÍK .

BEZKYSLÍKATÉ SLOUČENINY KŘEMÍKU

· silany … SinH2n + 2 (n je 1 – 4 a 6)

 • sloučeniny křemíku s vodíkem
 • uměle připravené
 • nestálé, značně reaktivní

· křemičité halogenidy … SiX4 (X je halogen)

 • těkavé
 • např. fluorid křemičitý … SiF4
 • vedlejší produkt při zpracování fluoroapatitů
 • reaguje s vodou î vznik kyseliny hexafluorokřemičité … H2SiF6
 • velmi silná kyselina
 • existuje pouze jako vodný roztok
 • odvozují se od ní soli: hexafluorokře­mičitany … X2SiF6

· silicidy

 • sloučeniny křemíku s kovy

· karbid křemičitý … SiC = karborundum, karbid křemíku

 • jako brusný materiál

KYSLÍKATÉ SLOUČENINY KŘEMÍKU

 • oxidační číslo křemíku v oxosloučeninách: IV
 • základní jednotkou jejich struktury – křemíko-kyslíkaté čtyřstěny (tetraedry) SiO4 s atomem křemíku uprostřed, které se pomocí kyslíkatých atomů spojují do různě složitých struktur; !!! samostatné molekuly SiO4 neexistují (dva atomy z každého tetraedru náleží dalšímu tetraedru)
 • vazby Si–O velmi pevné î stabilní sloučeniny

· oxid křemičitý … SiO2

 • pevná látka s polymerní strukturou
 • velmi vysoká teplota tání (1705 °C)
 • podle uspořádání tetraedrů rozlišujeme:

î křemen

 • v přírodě se vyskytuje v několika odrůdách (barvu způsobují příměsi):

G ametyst O fialový

G záhněda O hnědý

G citrín O žlutý

G růženín O růžový

G

1470 °C

870 °C

křišťál Õ čirý

î tridymit

î cristobalit

 • jedna z nejstálejších sloučenin vůbec
 • odolná vůči vodě i kyselinám kromě HF
 • tavení SiO2 s uhličitany/hy­droxidy alkalických kovů î vznik křemičitanů … X2SiO3

SiO2 + XCO3 › X2SiO3 + CO2

 • Textové pole: křemičitanové nerosty: – forsterit – Mg2SiO4 – thortveitit – Sc2Si2O7 – wollastonit – Ca3Si3O9 – beryl – Al2Be3Si6O18 – azbest – [Mg3(OH)4(Si2O5)] – kaolinit – [Al2(OH)4(Si2­O5)]rozpustné ve vodě
 • podle stupně propojení tetraedrů rozlišujeme:
 • křemičitany s izolovanými tetraedry
 • křemičitany s ostrůvkovou strukturou
 • křemičitany s řetězovou strukturou
 • křemičitany s trojrozměrnou strukturou
 • hlinitokřemičitany
 • vznikají náhradou některých atomů křemíku v křemičitanech atomy hliníku
 • např. živce O Na[AlSi3O8] = albit (sodný živec)

Õ K[AlSi3O8] = ortoklas (draselný živec)

 • zvětrávání živců vzniká kaolinit O obsažen v kaolínu = hlavní surovina k výrobě porcelánu

hlinitokřemičitan vápenatý Õ hlavní složka cementu

 • využití:
 • technické suroviny O křemenný písek (bílý) – na výrobu skla, porcelánu …

Õ křemenné sklo

 • vzniká roztavením a rychlím ochlazením SiO2

· kyselina tetrahydrogen­křemičitá … H4SiO4

 • existuje jen ve zředěných vodných roztocích
 • postupně se z z nich vylučuje polymerní sol
 • dalším stáním, zahřátím nebo okyselením roztoku se vylučuje rosolovitý gel
 • vysušením tohoto gelu se získává pevný silikagel O váže na sebe velké množství vody a různé organické i anorganické látky î využití – sušidlo plynů, odstraňovač pachů
 • čtyřsytná î čtyři řady solí:

· trihydrogenkře­mičitany … XH3SiO4

· dihydrogenkře­mičitany … X2H2SiO4

· hydrogenkřemičitany … X3HSiO4

· křemičitany … X4SiO4 = silikáty O viz výše

 • vodní sklo:
 • vodný roztok křemičitanů alkalických kovů
 • výroba: tavení písku se sodou nebo potaší
 • použití: konzervační, tmelící, impregnační prostředek

· polysiloxany … (R2SiO)n = silikony (R je např. alkyl)

 • organokřemičité polymerní látky O ve formě olejů, past, kaučuků a pryskyřic
 • chemicky a tepelně odolné, hydrofobní

OLOVO .

· tetraethylplumbium (tetraethylolovo) … Pb(C2H5)4

 • organokovová sloučenina
 • antidetonační přísada do benzínu
 • jeho spalováním vznikají jedovaté olovnaté sloučeniny
 • zvyšuje oktanové číslo benzínu

· oxid olovičitý … PbO2

 • kladná elektroda v akumulátorech

· oxid olovnato-olovičitý … Pb3O4 = minium = suřík

 • k výrobě antikorozních nátěrových směsí O základové barvy
 1. VYUŽITÍ

· UHLÍK

 • v podobě koksu/uhlí O palivo, výroba syntetického diamatu, grafitu
 • v podobě diamantu O klenotnictví (vybroušený diamant = briliant)

Õ opracování tvrdých materiálů (řezání, vrtání, broušení …)

 • v podobě grafitu O elektrody (grafitová anoda)

Õ tavící kelímky

Õ tužky

Õ mazadlo ložisek

Õ moderátor do jaderných reaktorů

 • v podobě tzv. aktivního uhlí O k absorpci plynných látek î filtr ochranných masek

Õ lékařství î živočišné uhlí

 • v podobě sazí O plnidlo při výrobě pneumatik a plastů

· KŘEMÍK

 • hutnictví O výroba slitin
 • chemické výroby O k výrobě silikonových polymerů
 • elektrotechnika O výroba polovodičů a integrovaných ob­vodů
 • křemík zde musí být velmi čistý (musí obsahovat méně než 10–7 % nečistot)
 • do slunečních baterií

· CÍN

 • výroba staniolu
 • galvanické pocínování › plechovky, …
 • výroba slitin: Cu + Sn = bronz

Sn + Pb = pájka (pájecí kov)

· OLOVO

 • výroba akumulátorů a tetraethylolova
 • nepropustné pro rentgenové a radioaktivní záření î ochranné štíty rentgenových přístrojů, v jaderné technice
 • olůvko k rybaření J

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.