Chemie

P4 prvky – chalkogeny

elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np4 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 4 valenčními elektrony (odtud název) î 6 valenčních elektronů î prvky ležící v VI. A (16.) skupině PSP O patří mezi nepřechodné prvky G kyslík … O O viz Maturitní otázka č. 8 od zbytku chalkogenů …

číst více

Nenasycené uhlovodíky

uhlovodíky obsahující v uhlíkovém řetězci alespoň jednu násobnou vazbu dvojnou (C=C) î ALKENY (OLEFÍNY) trojnou (C?C) î ALKINY (ACETYLENY) ALKENY . uhlovodíky obsahující ve svém uhlíkovém řetězci jednu dvojnou vazbu (která je tvořena jednou s & jednou p vazbou) uhlíky, mezi nimiž je dvojná vazba, jsou v hybridním stavu sp2 ; vazebný úhel: 120° dělení O podle počtu dvojných vazeb: …

číst více

Přechodné prvky – kovy

elektronová konfigurace, vlastnosti, charakteristika d-prvky, v periodické tabulce jsou umístěny mezi s- a p-prvky některé mají společné rysy nejen ve skupinách, ale i v řadách (triády) rozdělení : III.B – skupina skandia – Sc, Y, La, Ac IV.B – skupina titanu – Ti, Zr, Hf V.B – skupina vanadu – V, Nb, Ta VI.B – skupina chromu – Cr, Mo, W VII.B – skupina manganu – Mn, Tc, …

číst více

P3 prvky

elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np3 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 3 valenčními elektrony (odtud název) î 5 valenčních elektronů î prvky ležící v V. A skupině PSP O patří mezi nepřechodné prvky G dusík … N O nekov; plyn G fosfor … P O nekov G pevné …

číst více

P2 prvky

elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np2 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 2 valenčními elektrony (odtud název) î 4 valenční elektrony î prvky ležící v IV. A (15.) skupině PSP O patří mezi nepřechodné prvky G uhlík … C O nekov G pevné látky křemík … Si …

číst více

P1 prvky

– elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np1 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 1 valenčním elektronem (odtud název) î 3 valenční elektrony î prvky ležící v III. A (13.) skupině PSP O patří mezi nepřechodné prvky G bor … B O polokov G pevné látky liší se …

číst více

Základní chemické pojmy

Hmota, látka, atom, molekula, prvek, směs, chem. čistá látka, sloučenina, soustavy látek. Atomová hmotnostní jednotka, elementární částice a jejich charakteristika, relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, pojem mol, Avogadrova konstanta, molární hmotnost. Typy chemických vzorců, základní chem. zákony. Hmota formy •částicové složení – elementární částice (protony) složitější mikročástice (molekuly) makroskopická tělesa kosmická tělesa • pole – gravitační, …

číst více

Vodík

z řeč. hydór = voda, gennao = tvořím obecně: Z = 1 Ar = 1.00797 X = 2.2 Tt = –259.2° C Tv = –252.8° C ? = 0.08988 g?1–1 (0° C, 1 atm) oxidační čísla –1, 1, 0 (mlk. H2) elektronová konfig. 1s1 jsou známy tři izotopy[1] vodíku: 1H lehký vodík (protium) – výskyt: 99.9844 % 2H (D) těžký vodík (deuterium) – výskyt: …

číst více

Uhlovodíky – základ organické chemie

rozdělení uhlovodíků – obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny – obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce. Vazba C-C i vazba C-H, jsou typické nepolární kovalentní vazby, jsou dostatečně pevné a …

číst více

Základní poznatky molekulárně kinetické teorie stavby látek

Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky: Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic (molekuly, atomy, ionty) tyto částice nevyplňují veškerý prostor tělesa z dané látky – struktura látky je nespojitá (diskrétní) Částice se v látkách neustále a neuspořádaně (chaoticky) pohybují pohyb může být: posuvný, otáčivý nebo kmitavý u klidného tělesa nepřevládá v daném okamžiku žádný směr pohybu částic a …

číst více