Základní chemické pojmy

Hmota, látka, atom, molekula, prvek, směs, chem. čistá látka, sloučenina, soustavy látek. Atomová hmotnostní jednotka, elementární částice a jejich charakteristika, relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, pojem mol, Avogadrova konstanta, molární hmotnost. Typy chemických vzorců, základní chem. zákony.

Hmota

formy •částicové složení – elementární částice (protony)

 • složitější mikročástice (molekuly)
 • makroskopická tělesa
 • kosmická tělesa

• pole – gravitační, elektrické, magnetické, elektromagnetické, jaderné

Látka

forma existence hmotných těles

vlastnosti – fyzikální: hustota, body tání a varu, vodivost, barva, čichové vlast.

 • chemické: hořlavost, výbušnost, kyselost, zásaditost, koroze kovů

chemicky čistá látka – tvořena z částic jednoho druhu, fyzikální a chem. vlastnosti se už dalším čištěním nemění (destilovaná H2O)

Atom

jednotka stavby látek, složení – jádro: protony (p+) a neutrony (n°)

 • obal: elektrony (e-)

AZX, A- nukleonové číslo (PROTONY + NEUTRONY), Z- protonové číslo (PROTONY, ELEKTRONY) = = pořadové číslo v tabulce, A-Z počet neutronů

Molekula

složitější útvar složený ze 2 nebo více atomů

Prvek

látky složené z atomů se stejným protonovým číslem (vyjma vzácných plynů – vždy jedna molekula He, Ar) – přirozený: od 1H do 92U

 • umělý: od 93X….. vznikají umělými přeměnami – TRANSURANY

izotopie prvku – liší se v počtu neutronů a fyzikálních. vlastnostech (hmotnost, radioaktivita)

 • neliší se v chemických vlastnostech

izotop (příklad) x nuklid (skupina)

Směs

soustava složená z různých atomů

chem. látky – heterogenní

 • koloidní
 • homogenní – roztoky
 • čisté látky (prvky, sloučeniny)

Sloučenina

 • složená ze 2 nebo více prvků

Soustavy látek

 • stejnorodé (homogenní)
 • různorodé (heterogenní)

Hmotnost

 • skutečná – změřitelná hmotnost daného atomu, m – malá čísla,malé exponenty
 • relativní atomová hmotnost –Ar –srovnávací základ – uhlík, opravdová hmotnost, m – 1u – atom. hmotnostní konstanta

mu = m (126C)/12 mu = 1,66 . 10–27 126C

Ar = m/konst. Ar =m (X)/mu POMĚR SKUTEČNÉ HMOTNOSTI ATOMU KU ATOMOVÉ HMOTNOSTNÍ KONSTANTĚ (Ar bez jednotky)

 • relativní molekulová hmotnost –Mr– součet relativních atomových hmotností

Mr = m (skutečná hmotnost molekuly)/mu

Avogadrova konstanta

symbol – NA NA = 6,022 . 1023 částic molu

Látkové množství

veličina, jedna ze základních veličin soustavy SI

symbol – n (počet molů) jednotka – [ mol ]

mol – jeden mol látky obsahuje právě tolik částic, kolik je v atomu v 0,012 kg 126C

n = N/ NA N-počet částic NA- Avogadrova konstanta

Molární hmotnost

hmotnost homogenního souboru částic s jednotkovým látkovým množstvím

symbol – M jednotka – [ g . mol-1 ]

M = m . NA m-hmotnost NA- Avogadrova konstanta

M (s jednotkou) ~ Ar (bez jednotky)

Typy chemických vzorců

 • stechiometrické, empirické – poměry počtu vázaných atomů

H:O 1:2 voda, H:O 1:1 peroxid vodíku

 • molekulové, sumární – skutečný poměr atomů v molekule

H2O H2O2, P:O 2:5 P2O5 P4O10 dimér (dvojitá struktura)

 • racionální, funkční: H:N:O H:N:O

2 : 1: 1 H2NO 4 : 2 : 2 NH4NO2 H4N2O2 – NE

 • strukturní – konstituční: H – O – H
 • elektronové – zapisujeme nevazebné elektronové páry H – O – H O = C = O
 • geometrické, konfirmační – atomy nejsou vždy v jedné přímce

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.