Živočišné tkáně

 • soubory buněk stejného tvaru a funkce. Jednotlivé buňky nejsou schopny samostatné existence. Jejich soudržnost ve tkáních je zajištěna fyzikálními, fyzikálně-chemickými i chemickými vazbami a mezibuněčnými spoji. Tkáně se formují z buněk zárodečných listů už v časném embryonálním vývoji, rozlišovat se začínají už u zárodku ve stadiu neuruly.

Druhy tkání:

· Epitely

 • svou stavbou se nejvíce podobají zárodečným listům
 • buňky jsou těsně u sebe, epitely obsahují minimum mezibuněčné hmoty
 • většina epitelů je ektodermálního nebo endodermálního původu(ektoderm-vnější zárodečný list, endoderm – vnitřní zárodečný list)
 • podle tvaru buněk rozlišujeme:
 1. plochý(dlaždicový) epitel – buňky jsou ploché
 2. kubický epitel – krychlové buňky
 3. cylindrický epitel – válcovité buňky
 • podle funkce buněk rozlišujeme:
 1. krycí epitel
  • u členovců vylučuje epitel nebuněčnou vrstvu – kutikulu, která tvrdne a má charakter vnější kostry
 2. resorpční epitel
  • většinou je tvořen cylindrickými buňkami s mikroklky a umožňuje vstřebávání látek např. buňky vystýlající tenké střevo
 3. řasinkový epitel
  • buňky nesou na sobě řasinky, např. výstelka průdušnice obratlovců
 4. žlázový epitel
  • je tvořen buňkami, které jsou specializované k produkci látek – sekreci, sekret může být vylučován na povrch epitelu – exokrinní sekrece a nebo do krevního oběhu – endokrinní sekrece
 • různě formované žlázové epitely tvoří slinnou žlázu, potní žlázy, mléčné žlázy… nebo celé žlázové orgány jako slinivka, brzlík, ledviny…
 • žlázou může být i jediná , izolovaná sekreční buňka – např. pohárkové buňky výstelky dýchacích cest – jednobuněčné žlázy, které produkují hlen
 1. svalový epitel
  • buňky svalového epitelu mají v cytoplazmě vlákénka, která mají schopnost smršťovat se, jsou zejména u nejnižších bezobratlých(me­dúzy, nezmaři..) u nichž nahrazují funkci svalů. U obratlovců je svalový epitel v duhovce oka, kde se podílí na rozšiřování zornice
 2. smyslový epitel
  • buňky slouží k zachycování podnětů z vnějšího prostředí, informace jsou v podobě vzruchu odváděny k ústřednímu nervstvu, např. buňky sítnice oka, buňky čichové sliznice, chuťové buňky jazyka
 3. pigmentový epitel
  • buňky obsahují zrnka barviv – pigmentů, poskytují charakteristické zabarvení kůže ryb, obojživelníků či plazů

Pojivová tkáň

 • mezodermální původ(mezoderm – druhotně třetí zárodečný list, mezi ektodermem a endodermem)
 • velký obsah mezibuněčné hmoty – má beztvarou(amorfní) a vláknitou(fibri­lární) složku. V amorfní složce převládají želatinózní glykosaminoglykany, fibrilární složku tvoří vláknité molekuly bílkovin – kolagen a elastin.
 • buňky pojiv jsou různé – některé jsou pohyblivé a podílí se na imunitě organismu
 • podle typu buněk, charakteru mezibuněčné hmoty a funkce dělíme pojiva – výplňová a oporná pojiva
 1. vazivo
  • mezibuněčná hmota má charakter rosolu
  • tvoří blanitá pouzdra pro orgány – např.opora pro epitely jater, plic, pohlavních žláz…
 • tvoří blanitý pokryv svalových snopců, kostí a chrupavek, vytváří i svalové úpony(šlachy) a pružné vazy
 1. chrupavka
 • buňky označujeme jako chondrocyty, vyskytují se v ní izolovaně ale i ve skupinách po 2 až 8
 • mezibuněčná hmota je sklovitá(bez vláken) až poloprůsvitná(s vlák­ny), velmi pevná a pružná
 • tvoří zárodečnou kostru obratlovců, kostru paryb, oporné struktury boltce ucha savců, výztuž dýchací trubice, úpony žeber, pouzdra kloubů…
 1. kost
 • kostní tkáň se vyskytuje pouze u obratlovců
 • tvoří vnitřní kostru těla, má i funkci rezervy fosforečnanů a vápníku pro metabolismus
 • hlavním typem buněk jsou hvězdicovité kostní buňky – osteocyty
 • tvrdá mezibuněčná hmota s vysokým obsahem anorganických látek – CaCO3, NaCl, Mg3(PO4)2
 • kostní tkáni je příbuzná zubní tkáň – mezibuněčná hmota obsahuje CaF2
 • kostní tkáň vzniká osifikací(kos­tnatění) ve vazivu nebo přeměnou chrupavky
  • kompaktní(lamelová) kostní tkáň – kost má souvislé lamely mezibuněčné hmoty,

osteocyty jsou uspořádány kolem cév a nervů

– houbovitá kostní tkáň – vzniká odbouráváním kompaktní kosti, obsahuje dutiny ve kterých se nachází kostní dřeň – krvetvorba

Trofická pojiva

 • tělní tekutiny
 • rozvádějí výživné látky, hormony, popř. i kyslík do tkání

Krev

 • obsahuje plazmu, krevní buňky a trombocyty(krevní destičky)
 • plazma je z více než 90% tvořena vodou, AL – NaCl, NaHCO3; OL – glukosa, krevní

proteiny

 • krevní buňky – erytrocyty – dýchací pigment – hemoglobin
  • leukocyty – významné složky imunitního systému
 • trombocyty – nebuněčné útvary buněčného původu, podílejí se na hojení ran a srážení

krve

Míza – lymfa

 • podobné složení jako plazma, obsahuje pouze mízní buňky – lymfocyty(maličko jich je i

v krvi, kde se spolu s leukocyty podílejí na obraně organismu proti antigenům)

 • koluje v systému mízních cév

Tkáňový mok

 • nebuněčná složka mízy, která prostupuje do tkání

Krvomíza – hemolymfa

 • vyskytuje se zejména u bezobratlých s otevřeným cévním systémem
 • obsahuje poměrně málo buněk oválného tvaru – hemocyty, neobsahují dýchací pigmenty,

pokud krvomíza dýchací barvivo obsahuje, je rozpuštěno v plazmě

Svalová tkáň

 • převážně mezodermálního původu
 • buňky obsahují velké množství stažitelných vláken – myofibrily
 1. hladká svalovina
 • jednojaderné, vřetenité buňky
 • tvoří útrobní i pohybové svaly, upíná se u nich na epitel tělního pokryvu a společně s ním tvoří kožněsvalový vak – např. ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši; u obratlovců se vyskytuje ve stěnách vnitřních orgánů – např. stěna trávicí trubice, pohlavních cest, vylučovacích cest a dýchacích cest
 1. příčně pruhovaná(žíhaná) svalovina
 • zákl. jednotkou je mnohojaderné svalové vlákno – syncytium, to obsahuje souběžné myofibrily, které se v mikroskopu jeví jako pruhované – pravidelně se tam střídají úseky aktinu a myozinu
 • svalová vlákna se skládají ve snopce kryté vazivem sval
 • vyskytuje se vedle hladké svaloviny už u kroužkovců nebo měkkýšů, u členovců je p.p.s. jediným typem svaloviny – upíná se na vnější kutikulární kostru, u obratlovců se p.p.s. upíná na vnitřní kostru
 • většina má charakteristické červené zabarvení způsobené myoglobinem
 1. srdeční svalovina
 • příčně pruhovaná svalovina srdce obratlovců
 • vlákna srdečního svalu jsou tvořena jednojadernými úseky mezi nimiž jsou přepážky, jednotlivá

vlákna jsou vzájemně propojena plazmatickými můstky – šíří se po nich podráždění

Nervová tkáň

 • v zárodečném vývoji vzniká vychlipováním ektodermu
 • tvoří ji vlastní nervové buňky – neurony(dráždivé, vedou nervový vzruch) a gliové buňky(ochranná, podpůrná a vyživovací funkce)
 • neuron – tvoří ho tělo buňky a výběžky
  • axon(neurit) – vede podráždění, vzruchy z buňky
  • dendrit – vedou podráždění do buňky
 • jeden nebo více, ale můžou i zcela chybět
 • podle množství výběžků se rozlišují multipolární, bipolární, pseudounipolární a unipolární neurony
 • výběžky jsou většinou obaleny pochvami – myelinová pochva, Schwannova pochva
 • podle typu spojení rozeznáváme:
  1. senzitivní neurony – svými výběžky jsou spojené s receptory, jsou ve

smyslových orgánech a začínají smyslový vjem

b) motorické neurony – spojené s buňkami výkonných orgánů, končí ve svalech

c) interneurony – spojené s jinými neurony

 • u nejnižších bezobratlých(např. nezmaři) má nervová tkáň podobu sítě neuronů roztroušených mezi povrchovými a epitelárními buňkami; u vyšších bezobratlých jsou neurony již koncentrovány v podobě shluků – zauzliny, ganglia; u obratlovců nervová tkáň tvoří řídící centrum – mozek, mícha

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.