O nás

Fakulta strojního inženýrství připravuje technické pracovníky v bakalářských a navazujících magisterských studiích a odborníky-specialisty v doktorském studiu. Je zde možnost denního i kombinovaného studia. Fakulta rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti aplikovaných technologií. Koncepce fakulty je zaměřena na průmyslovou sféru a podporuje tak snahu garantovat technické vzdělání v Ústeckém kraji.

Bakalářské studium

 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Materiálové vědy
 • Konstrukce strojů a zařízení

Navazující magisterské studium

 • Strojírenská technologie
 • Materiálové vědy
 • Strojírenství
 • Energetika

Doktorské studium

 • Strojírenská technologie
Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr známek na maturitním vysvědčení. Pro přijetí je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich průměrů známek z maturitní zkoušky na střední škole a maximální počet přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Příprava a řízení výroby se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby ve třech okruzích: Strojírenská technologie, Ekonomika a řízení výroby, Stroje a části strojů. Pro studijní obor Materiály a technologiev dopravě se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenství, oboru Materiály a technologie v dopravě ve třech okruzích: Materiály pro dopravní prostředky, Technologie pro dopravní prostředky, Ekonomikaa řízení jakosti. Pro studijní obor Energetika - teplárenství se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - teplárenství ve třech okruzích: Materiály a technologie, Elektroenergetika a Tepelná technika. Pro studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálů se požadují znalosti naúrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Materiálové vědy, oboru Materiály ve třech okruzích: Technologie zpracování materiálu, Nauka o materiálech a Výroba a vlastnosti materiálů. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu výsledkypředchozího vysokoškolského studia. Test je ohodnocen maximálně 120 body.

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli při státní závěrečné zkoušce kteréhokoliv typu vysokoškolského studia včetně známky z obhajoby závěrečné práce průměru do 2 včetně. V tomto případě bude pro stanovení pořadí započítáno 120 bodů.

Kritériem pro přijetí uchazeče je počet bodů získaných při přijímací zkoušce. Uchazeč složí úspěšně přijímací zkoušku v případě, že v testu dosáhl minimálně 60 bodů.

Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základěpočtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších výsledků přijímací zkoušky, přičemž v případě dosažení shodného umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči.

I. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 30. 4. 2020
 • Bc. posouzení přihlášek: 23. 6. 2020
 • Ing. Přijímací zkoušky: 23. 6. 2020
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 29. 6. 2020

 II. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 14. 9. 2020
 • Bc. posouzení přihlášek: 18. 9. 2020
 • Ing. Přijímací zkoušky: 18. 9. 2020
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 9. 2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU PRO II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 • Elektronická přihláška: 500 Kč
 • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Erasmus+ Program

Základní informace

Mapa smluvních partnerů v rámci Erasmus+ programu

Další aktivity fakulty jsou:

 • Den kariéry FSI
 • Dny vědy a umění
 • Den otevřených dveří
 • Týden vědy a techniky
 • TECHDAYS
 • TECHNODAYS
 • Noc vědců
 • Gaudeamus
 • Sokrates II
 • Sportovní den rektora
 • Více o aktivitách fakulty naleznete zde

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem