O nás

Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem je jedinou fakultou s technickým zaměřením v Ústeckém a Karlovarském kraji

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je jediná technicky zaměřená fakulta v Ústeckém a Karlovarském kraji. Fakulta je budována jako špičková pedagogicko – vědecká instituce zamřená na komplexní vysokoškolské vzdělávání v širokém spektru studijních oborů od bakalářského až po doktorské. Soustřeďuje se na základní a aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti strojírenských technologií, kovových materiálů, povrchových úprav, konstrukce strojů, průmyslového inženýrství, energetiky a podnikových procesů.

Fakulta organizuje každý rok prohlídky laboratoří, workshopy a exkurze nejen pro své studenty, ale i pro žáky středních škol s technickým zaměřením.  Dále spolupracuje s řadou firem v několika vědeckopedagogických oblastech. Je to zejména předmětem praxe, kdy se studenti seznamují s fungováním podniku a pod dozorem mentora řeší zadané úkoly potřebné pro jeho činnost. Tato spolupráce se často prohlubuje zadáváním závěrečných bakalářských a diplomových prací a řada absolventů se později stává zaměstnanci těchto firem.

Součástí vzdělávání jsou rovněž exkurze do výrobních podniků, kde studenti poznávají podmínky reálné výroby a současné technické a technologické trendy. Základním nástrojem spolupráce mezi fakultou a podniky je provoz vědecko-technického parku řešící výrobní problémy podniků. Výzkum na fakultě je koncipován převážně jako aplikovaný do oblasti vývoje nových hliníkových slitin a v současné době na nanopovlaky pro funkční strojní součásti, třískové obrábění celé řady materiálů a na problematiku kmitání a vibrací strojních součástí.

Studijní programy

Bakalářské studium

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Energetika - teplárenství
 • Materiály
 • Konstrukce strojů a zařízení

Navazující magisterské studium

 • Příprava a řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Energetika - teplárenství
 • Materiálové vědy

Doktorské studium

 • Strojírenská technologie
Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr známek na maturitním vysvědčení. Pro přijetí je rozhodující pořadí uchazečů sestavené v jednotlivých oborech a formách studia na základě jejich průměrů známek z maturitní zkoušky na střední škole a maximální počet přijímaných uchazečů do studijních programů a oborů.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkouška probíhá formou testu. Pro studijní obor Příprava a řízení výroby se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenská technologie, oboru Řízení výroby ve třech okruzích: Strojírenská technologie, Ekonomika a řízení výroby, Stroje a části strojů. Pro studijní obor Materiály a technologiev dopravě se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Strojírenství, oboru Materiály a technologie v dopravě ve třech okruzích: Materiály pro dopravní prostředky, Technologie pro dopravní prostředky, Ekonomikaa řízení jakosti. Pro studijní obor Energetika - teplárenství se požadují znalosti na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Energetika, oboru Energetika - teplárenství ve třech okruzích: Materiály a technologie, Elektroenergetika a Tepelná technika. Pro studijní obor Materiálové vědy a analýza materiálů se požadují znalosti naúrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Materiálové vědy, oboru Materiály ve třech okruzích: Technologie zpracování materiálu, Nauka o materiálech a Výroba a vlastnosti materiálů. Při přijímacím řízení jsou brány v úvahu výsledkypředchozího vysokoškolského studia. Test je ohodnocen maximálně 120 body.

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří dosáhli při státní závěrečné zkoušce kteréhokoliv typu vysokoškolského studia včetně známky z obhajoby závěrečné práce průměru do 2 včetně. V tomto případě bude pro stanovení pořadí započítáno 120 bodů.

Kritériem pro přijetí uchazeče je počet bodů získaných při přijímací zkoušce. Uchazeč složí úspěšně přijímací zkoušku v případě, že v testu dosáhl minimálně 60 bodů.

Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základěpočtu bodů získaných při přijímací zkoušce. Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších výsledků přijímací zkoušky, přičemž v případě dosažení shodného umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito uchazeči.

I. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 31.3.2019
 • Bc. posouzení přihlášek: 24.6.2019
 • Ing. Přijímací zkoušky: 24.6.2019
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 27.6.2019

 II. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 26.8.2019
 • Bc. posouzení přihlášek: 2.9.2019
 • Ing. Přijímací zkoušky: 2.9.2019
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 9.9.2019

 

III. Kolo

 • Odevzdání přihlášek: 16.9.2019
 • Bc. posouzení přihlášek: 17.9.2019
 • Ing. Přijímací zkoušky: 20.9.2019
 • Ing. Náhradní termín přijímací zkoušky: 23.9.2019
 • Elektronická přihláška: 500 Kč
 • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Další aktivity fakulty jsou:

 • Den kariéry FSI,
 • Dny vědy a umění,
 • Den otevřených dveří,                                    
 • Týden vědy a techniky.
 • Více o aktivitách fakulty naleznete zde

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7
400 96 Ústí nad Labem