O nás

Fakulta sociálně ekonomická vznikla v roce 1991 a je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia. Fakulta zabezpečuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, a to prostřednictvím prezenční i kombinované formy studia. Fakulta nabízí také celoživotní formu vzdělávání.

Kde nás najdeš

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 1533/54
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Z uchazečů o studium budou přijati ti, kteří splní alespoň jednu z následujícíchpodmínek:

1) Budou vybráni na základě zhodnocení kvality jejich portfolia přijímací komisí fakulty. Portfolio a identifikační list (standardizované formuláře FSE, ke stažení na webu fakulty v sekci Studium/Informace o přijímacím řízení/Přijímací řízení) zašle uchazeč v listinné podobě nejpozději do 19. 6. 2019 do 12 hodin na studijní oddělení fakulty (Moskevská 54, 400 96, Ústí nad Labem).

2) Vykonají v době od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019 test Obecných studijních předpokladů (případně jeho slovenskou verzi Všeobecné študijné predpoklady, VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz, s.r.o. s harmonizovaným percentilem na úrovni 40 anebo vyšším. Je třeba, aby uchazeč udělil společnosti Scio.cz, s.r.o. souhlas se sdělením svých výsledků fakultě.

3) Absolvovali celoživotní vzdělávání na FSE a splňují podmínky uvedené ve zvláštním předpisu (viz web fakulty v sekci Studium/Celoživotní vzdělávání/Dokumenty).

Magisterské studium:

Uchazeči budou přijati na základě zhodnocení kvality jejich portfolia přijímací komisí fakulty. Portfolio a identifikační list (standardizované formuláře FSE, ke stažení nawebu fakulty v sekci Studium/Informace o přijímacím řízení/Přijímací řízení) zašle uchazeč v listinné podobě nejpozději do 19. 6. 2019 do 12 hodin na studijní oddělení fakulty (Moskevská 54, 400 96, Ústí nad Labem). Uchazeči o navazující magisterské studium Řízení v sociální práci budou na základě zhodnocení portfolia pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat před koncem června 2019 (pozvánka bude vybraným uchazečům rozeslána e-mailem).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Fakulta sociálně ekonomická UJEP se již od svého vzniku snaží rozvíjet spolupráci se zahraničními univerzitami, a to jak v rámci EU, tak mimo ni.

Dominantní spolupráce probíhá zejména v rámci programu Erasmus+, kde máme uzavřeny smlouvy se 40 vysokými školami ze 13 zemí.Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Jednou z jeho klíčových aktivit jsou individuální mobility v oblasti vzdělávání, v rámci kterých lze realizovat studijní pobyty i praktické stáže studentů i pracovníků v zahraničí.

Vedle programu Erasmus+ má FSE i UJEP uzavřeny smlouvy s dalšími zeměmi mimo rámec EU (Ruská federace, Vietnam), vycestovat za vzděláním lze také prostřednictvím MŠMT ČR a řady národních i mezinárodních grantových projektů (Norské fondy, Grant Severočeských dolů Chomutov ad.).

Kontakt

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 1533/54
400 96 Ústí nad Labem