O nás

Fakulta umění a designu vznikla v roce 2000, do roku 2008 fungovala pod názvem Fakulta užitého umění a designu.

Studijní programy

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání výtvarného umělce v oborech design, fotografie a grafický design a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Magisterský studijní program je zaměřen zejména na rozvíjení talentu a náročnou uměleckou přípravu k výkonu povolání, při nichž se uplatní schopnost realizovat, produkovat, odborně zhodnocovat, institucionalizovat, muzealizovat a socializovat výtvarný artefakt, koncipovat a formovat tvůrčí zásady teoretickou reflexí a také organizovat a řídit týmovou práci, vzdělávat se v oboru a případně i vzdělání předávat.

Hlavním těžištěm činnosti FUD je kromě výuky umělecká a vědecká činnost pedagogů a studentů,která usiluje o neustálé zvyšování estetické úrovně hmotné kultury v těsném sepětí s potřebamimédií, průmyslových podniků, řemeslných dílen a kulturních institucí. Jedním z cílů FUD je přispět ke konkurenceschopnosti českého průmyslu a designu a zároveň se podílet na zrodu a vývoji nejmodernějších výtvarných oborů.

FUD poskytuje čtyřleté bakalářské studium formou prezenčního studia ve studijním programu B8206 Výtvarná umění v těchto oborech:

  • Design
  • Fotografie a intermediální tvorba
  • Grafický design

Uplatnění

Neupřesněno vysokou školou

Kde nás najdeš

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1500/9
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design):

Ke studiu je přijímán uchazeč na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze šesti disciplín klasifikovaných takto: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl. Průměr z této klasifikace rozhoduje o pořadí. V případě shodných průměrů rozhodují o pořadí priority v rámci jednotlivých ateliérů. Je-li uchazeč klasifikován v jakékoli disciplíně známkou "nevyhověl", je takto klasifikován z celých přijímacích zkoušek. Přijímací řízení je dvoukolové. V 1. kole předkládá uchazeč své domácí práce a absolvuje písemný test z dějin umění. Ve 2. kole absolvuje uchazeč ostatní disciplíny (viz „Priority v jednotlivých ateliérech“). Pokud uchazeč nevyhoví v 1. kole, nepokračuje již do 2. kola a je hodnocen známkou "nevyhověl" z celých přijímacích zkoušek. Podrobné informace zde.

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium:

Obor Kurátorská studia:

Přijímací zkouška se skládá z vědomostní zkoušky a obsahuje dvě disciplíny:

- písemný test z dějin umění a obecného kulturního rozhledu,

- ústní pohovor

Programy Výtvarná umění, Design:

Přijímací zkouška se skládá z vědomostní zkoušky a talentové zkoušky a obsahuje pět disciplín:

- prezentace bakalářské práce (portfolio),

- ústní pohovor,

- písemný test,

- práce na dané téma,

- práce na zvolené téma

Program Fine Art:

Přijímací řízení protento program probíhá korespondenční formou bez osobní účasti uchazečů. Přijímací zkouška obsahuje dvě disciplíny:

- portfolio,

- personal statement

Podrobné informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium zde a zde.

Přihlášky do bakalářského studia je možné podávat do 16. 1. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 28. 1. 2019)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia je možné podávat do 28. 2. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 29. 3. 2019)

Přihlášky do navazujícího magisterského studia v oboru Kurátorská studia  je možné podávat do 29. 3. 2019. (TERMÍN PRODLOUŽEN DO 26. 4. 2019)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1500/9
400 96 Ústí nad Labem