O nás

Fakulta umění a designu vznikla v roce 2000, do roku 2008 fungovala pod názvem Fakulta užitého umění a designu.

Studijní programy

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání výtvarného umělce v oborech design, fotografie a grafický design a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Magisterský studijní program je zaměřen zejména na rozvíjení talentu a náročnou uměleckou přípravu k výkonu povolání, při nichž se uplatní schopnost realizovat, produkovat, odborně zhodnocovat, institucionalizovat, muzealizovat a socializovat výtvarný artefakt, koncipovat a formovat tvůrčí zásady teoretickou reflexí a také organizovat a řídit týmovou práci, vzdělávat se v oboru a případně i vzdělání předávat.

Hlavním těžištěm činnosti FUD je kromě výuky umělecká a vědecká činnost pedagogů a studentů,která usiluje o neustálé zvyšování estetické úrovně hmotné kultury v těsném sepětí s potřebamimédií, průmyslových podniků, řemeslných dílen a kulturních institucí. Jedním z cílů FUD je přispět ke konkurenceschopnosti českého průmyslu a designu a zároveň se podílet na zrodu a vývoji nejmodernějších výtvarných oborů.

FUD poskytuje čtyřleté bakalářské studium formou prezenčního studia ve studijním programu B8206 Výtvarná umění v těchto oborech:

  • Design
  • Fotografie a intermediální tvorba
  • Grafický design

Kde nás najdeš

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1500/9
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium (obory Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design):

Ke studiu je přijímán uchazeč na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá ze šesti disciplín klasifikovaných takto: 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl. Průměr z této klasifikace rozhoduje o pořadí. V případě shodných průměrů rozhodují o pořadí priority v rámci jednotlivých ateliérů. Je-li uchazeč klasifikován v jakékoli disciplíně známkou "nevyhověl", je takto klasifikován z celých přijímacích zkoušek. Přijímací řízení je dvoukolové. V 1. kole předkládá uchazeč své domácí práce a absolvuje písemný test z dějin umění. Ve 2. kole absolvuje uchazeč ostatní disciplíny (viz „Priority v jednotlivých ateliérech“). Pokud uchazeč nevyhoví v 1. kole, nepokračuje již do 2. kola a je hodnocen známkou "nevyhověl" z celých přijímacích zkoušek. 

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium:

Obor Kurátorská studia:

Přijímací zkouška se skládá z vědomostní zkoušky a obsahuje dvě disciplíny:

- písemný test z dějin umění a obecného kulturního rozhledu,

- ústní pohovor

Programy Výtvarná umění, Design:

Přijímací zkouška se skládá z vědomostní zkoušky a talentové zkoušky a obsahuje pět disciplín:

- prezentace bakalářské práce (portfolio),

- ústní pohovor,

- písemný test,

- práce na dané téma,

- práce na zvolené téma

Program Fine Art:

Přijímací řízení protento program probíhá korespondenční formou bez osobní účasti uchazečů. Přijímací zkouška obsahuje dvě disciplíny:

- portfolio,

- personal statement

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Kontakt

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1500/9
400 96 Ústí nad Labem