Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byla založena v roce 1991 jako první fakulta tohoto zaměření v České republice.

Studijní programy FŽP UJEP obsahují přírodovědné, společenské, ekonomické, technické i informační předměty a reagují na globální i lokální témata (klimatické změny, růst populace, znečištění, udržitelný rozvoj, rekultivace po těžbě uhlí, nakládání s odpady, sucho a povodně, ochrana přírody, půdní eroze…).

Uplatnění absolventů fakulty je velmi široké -­ na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu, ale i v privátním sektoru, průmyslových podnicích nebo nevládních ekologických organizacích.

fzp.ujep.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Elektronická přihláška

e-přihláška • POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí nížeji na této stránce!

Bakalářské a navazující magisterské studium

Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2018/2019

Přijímací řízení do bakalářského a navazujících magisterských oborů na FŽP pro akademický rok 2018/2019

Doktorské studium

Podmínky přijetí ke studiu ve 2.kole na FŽP v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/2019

Podmínky přijetí ke studiu na FŽP v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/2019

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Týden s FŽP UJEP ve veřejném sále Hraničář

Týden s FŽP UJEP ve veřejném sále Hraničář

Týden s FŽP UJEP ve veřejném sále Hraničář (29.10.-4.11.2018) - přednášky, veřejné debaty a filmové projekce se zaměřením na současné globální i lokální environmentální problémy. číst více

Doplňující informace

Hlavním důvodem vzniku FŽP UJEP byl alarmující stav krajiny a životního prostředí v oblasti severních Čech.  FŽP UJEP je dnes jednou z osmi fakult ústecké univerzity a od roku 2001 sídlí v ulici Králova výšina v Ústí nad Labem.  V nejbližších letech se část výuky i výzkumných aktivit fakulty přesune do nově vznikající budovy Centra přírodovědných a technických oborů v novém kampusu UJEP.

FŽP UJEP tvoří čtyři katedry:

Katedra přírodních věd

Katedra technických věd

Katedra informatiky a geoinformatiky

Katedra společenských věd

Fakulta svým studentům nabízí i zapojení do nejrůznějších vědecko-výzkumných projektů a do řešení problémů životního prostředí v ústeckém regionu, možnost vycestovat a studovat na zahraničních partnerských univerzitách a také velké množství praktických odborných exkurzí.

Mezi hlavní vědecko-výzkumné činnosti FŽP UJEP patří:

→ Rekultivace/revitalizace devastovaných lokalit, sanace starých zátěží

→ Prevence poškozování složek životního prostředí

→ Chemie a technologie životního prostředí

→ Využití Geografických informačních systémů (GIS) pro výzkum krajiny

→ Udržitelný rozvoj krajiny (environmentální, sociální, ekonomický)

Velmi důležitou součástí aktivit FŽP je zahraniční spolupráce:

Studenti i pedagogové mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+  a dalších programů zahraniční spolupráce. Velké množství bilaterálních smluv se zahraničními partnerskými institucemi umožňuje výjezdy na studijní nebo pracovní stáže všem zájemcům z řad studentů i akademických pracovníků fakulty, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii.