O nás

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byla založena v roce 1991 jako první fakulta tohoto zaměření v České republice.

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.

Studium na Fakultě ŽP je tříleté v bakalářských studijních programech a dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu.

Uplatnění absolventů je velmi široké, např. v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních, správách chráněných krajinných oblastí a Národních parků.

Fakulta ŽP organizuje rovněž tzv. celoživotní vzdělávání. Jedná se o kurzy, jednotlivé přednášky nebo jejich cykly a univerzitu třetího věku. Cílem těchto aktivit je rozšíření a doplnění vzdělání nebo rekvalifikace účastníků.

Fakulta má v současnosti celkem více než 800 studentů v presenční (denní) a kombinované (dálkové) formě studia. Výuku zajišťuje celkem 81 pedagogů s plným nebo částečným pracovním úvazkem.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech budou přijímáni bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek, bližší informace zde.

Informace k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní programy zde.

Termín doručení přihlášky: aktualizované termíny pro jednotlivé studijní programyzde.

U navazujícího magisterského studijního programu "Technologie pro ochranu životního prostředí!" probíhá akreditační řízení, předpokládané otevření studijního programu v akademickém roce 2021-2022.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Hlavním důvodem vzniku FŽP UJEP byl alarmující stav krajiny a životního prostředí v oblasti severních Čech. FŽP UJEP je dnes jednou z osmi fakult ústecké univerzity a od roku 2001 sídlí v ulici Králova výšina v Ústí nad Labem. V nejbližších letech se část výuky i výzkumných aktivit fakulty přesune do nově vznikající budovy Centra přírodovědných a technických oborů v novém kampusu UJEP.

FŽP UJEP tvoří čtyři katedry:

Katedra přírodních věd

Katedra technických věd

Katedra informatiky a geoinformatiky

Katedra společenských věd

Fakulta svým studentům nabízí i zapojení do nejrůznějších vědecko-výzkumných projektů a do řešení problémů životního prostředí v ústeckém regionu, možnost vycestovat a studovat na zahraničních partnerských univerzitách a také velké množství praktických odborných exkurzí.

Mezi hlavní vědecko-výzkumné činnosti FŽP UJEP patří:

→ Rekultivace/revitalizace devastovaných lokalit, sanace starých zátěží

→ Prevence poškozování složek životního prostředí

→ Chemie a technologie životního prostředí

→ Využití Geografických informačních systémů (GIS) pro výzkum krajiny

→ Udržitelný rozvoj krajiny (environmentální, sociální, ekonomický)

Velmi důležitou součástí aktivit FŽP je zahraniční spolupráce:

Studenti i pedagogové mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+  a dalších programů zahraniční spolupráce. Velké množství bilaterálních smluv se zahraničními partnerskými institucemi umožňuje výjezdy na studijní nebo pracovní stáže všem zájemcům z řad studentů i akademických pracovníků fakulty, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii.

Kontakt

Fakulta životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem