O nás

Přírodovědecká fakulta (PřF) byla slavnostně založena 4. listopadu 2005. Krátkodobým předchůdcem fakulty byl Ústav přírodních věd (ÚPV), který vznikl 25. listopadu 2004. Datem vzniku ústavu byl stanoven 1. duben 2005. K tomuto datu přešly na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky z Pedagogické fakulty. Následně 1. října 2005 vznikla na ústavu katedra matematiky, na kterou přešla část pracovníků z katedry matematiky PF. Akreditační komise Vlády ČR souhlasila na svém zasedání, které se konalo 1. a 2. února 2005 v Pelhřimově, s rozšířením akreditace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na UJEP a ÚPV. Těmito studjiními programy byly programy B1701 Fyzika, M1701 Fyzika, P1701 Fyzika, B1802 Aplikovaná informatika a B1301 Geografie. Ústav přírodních věd dále zajišťuje výuku studentů Pedagogické fakulty ve většině přírodovědně zaměřených oborů studijních programů M7503 Učitelství pro ZŠ a M7504 Učitelství pro SŠ.

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech.

Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie achemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev apovrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie. 

Dalším posláním fakulty je výrazně posílit vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, dosáhnout jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ) v přírodovědných předmětech. Cílem je připravit absolventy tak, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce nebo aby se mohli věnovat vědecké práci nebo vědecké přípravě v rámci doktorských studijních programů.

Studijní programy

Nabízí širokou škálu oborů, počínaje biologií, geografií, informační technologií přes matematiku, fyziku a chemii v prezenční či kombinované formě studia. Mezi mladé obory vyučované na fakultě patří Aplikované nanotechnologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Počítačové modelování ve vědě a technice.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění ve vzdělávání, v laboratořích, výzkumných ústavech, jako správci sítí či programátoři, vývojáři webových aplikací atp.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studijní obory

Do jednooborových studijních oborů Aplikované nanotechnologie, Aplikované počítačové modelování, Applied Nanotechnology, Applied computer modelling, Geografie, Geografie střední Evropy, Informační systémy, Matematika a její použitív přírodních vědách a Toxikologie a analýza škodlivin jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. 

Do jednooborových studijních oborů Biologie, Fyzika a Physics jsou uchazeči přijímáni na základě písemného testu.

Do dvouoborových studijních oborů Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika a Matematika jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. 

Do dvouoborového studijního oboru Biologie jsou uchazeči přijímáni na základě písemného testu.

Navazující magisterské studijní obory

Do studijních oborů Učitelství biologie pro SŠ, Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství geografie pro SŠ  jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky. Do ostatních studijních programů jsou uchazeči přijímáni na zákadě ústního pohovoru, který může být při splnění určitých podmínek prominut.

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení pro akademickýrok 2019/2020 je možné zaslat do 19. 8. 2019.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí studium v zahraničí především v rámci programu Erasmus+. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

Pomocí programu Erasmus+ je možné vycestovat do zahraničí i na pracovní stáž. Studenti Přírodovědecké fakulty mají možnost zapojit se do výzkumných týmů, procházet praxí u partnerských společností a získat tím větší šance pro budoucí uplatnění na trhu práce.

Ubytování a koleje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně nabízí v Ústí nad Labem bydlení na 4 kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UJEP zde. Další možností je ubytování privátní. Obvykle jsou nabídky na privátní ubytování vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulech jednotlivých částí univerzity.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 360/8
400 96 Ústí nad Labem

Partneři