Západní Evropa

Mezi státy západní Evropy patří Francie, Velká Británie, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí a Monako.

FRANCIE

Francie je republika, 3. největší stát v Evropě, jejímž hlavním městem je Paříž. Dalšími důležitými městy jsou Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg a Grenoble. Povrch je převážně nížinatý (Francouzská nížina, Severofrancouzská nížina) a rovinatý (Pařížská a Akvitánská pánev). Mezi francouzské pohoří patří Francouzské středohoří (sopečného původu), Pyreneje, Alpy (Přímořské, Kotické, Grajské), Ardeny, Švýcarský Jura a Vogézy. Podnebí je přímořské, mírné, oceánský typ mírného podnebí ovlivněné Atlantikem, na jihu subtropické (léto – sucho, zima – déšť). Vodstvo Do Severního moře se vlévají řeky Seina, Loira, Garonna, do Středozemního Rhôna. Alpské řeky se využívají jako zdroj energie. Obyvatelstvo Ve francii žijí románi, baskové, vlámové, keltové a římskokatoličtí křesťané. Převládají Francouzi 90%. Náboženství je římskokatolické. Zemědělství ve Francii je rozsáhlé, disponuje mnoha odvětvími. Živočišná výroba převažuje nad rostlinnou. Pěstuje se vinná réva (víno – Bordó, Burgundsko), pšenice, cukrová řepa,rýže, brambory, ovoce, zelenina. Chová se především skot, ovce, prasata a důležitý je také rybolov.Těžba dřeva. Nerostné suroviny – dováží se uhlí, koks a ropa. Těží se draselné soli, železné rudy, uran a bauxit. Průmysl hlavní koncentrace průmyslové výroby je kolem Paříže a území dolní Seiny. Průmysl energetický – převážně jaderné elektrárny. Hutnictví v okolí Lotrinska, strojírenství – dopravní prostředky. Chemický – kosmetický. Oděvní průmysl a kosmický výzkum. Doprava – hustá dopravní síť jak železniční tak silniční. Hlavní dopravní uzel v Paříži. Rychlovlaky TGV (300–500 km/h), podmořský tunel pod kanálem La Manche Eurotunel spojující Anglii s Francií. Nejvýznamnější přístav Marseille. 4. největší zahraniční obchod na světě (1. USA, 2. Japonsko, 3. Německo).

VELKÁ BRITÁNIE (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Velká Británie je konstituční monarchie jejímž hlavním městem je Londýn. Skládá se ze 4 zemí Anglie (nejhustěji osídlena, nejvíce průmyslu), Skotsko (hospodářsky slabší), Wales a Severní Irsko (nejchudší oblast, převládá zemědělství). Důležitými městy Anglie jsou Newcastle, Manchester, Birmingham, Oxford, Cambridge, Glasgow. Povrch je převážně nížinatý, pohoří jen na severu (Calledonské hory, Grampiany s nejvyšší horou Ben Nevis, Cornwallský pol.). Podnebí je oceánské hodně deštivé, ovlivněno Golfským proudem s mírnými zimami a chladnými léty. Vodstvo V Anglii jsou převážně krátké řeky. Nejdelší je Temže. Známá jezera jsou Loch Ness, Loch Lomond, Lough Neagh. Původní vegetace v Anglii –listnaté lesy na jihu a na severu vřesoviště. V Anglii žije například liška, jelen, vydra apod. Obyvatelstvo – nejhustší osídlení je v Anglii, Wallesu na severu méně. V Londýně žije přes 5 miliónů obyvatel a jsou i jiná města, která mají přes milion obyvatel. Národnostně je Británie jednotná. Převládají Angličané, na severu Skotové a na západě Wallesané a Irové. Po druhé světové válce přistěhovalci. Anglie má také nízký přírůstek obyvatelstva. Náboženství je protestantské, v Severním Irsku katolické. 90% lidí žije ve městech. Hospodářství – Anglie je jedním z nejvyspělejších států světa, který zaujímá významné místo v průmyslu, v mezinárodním obchodě, bankovnictví a financích, v letecké a námořní dopravě, ve vývozu kapitálu a investic. Nejdůležitějším odvětvím je průmysl, především zpracovatelský, nejrychleji se rozvíjí služby a těžba ropy a zemního plynu.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.