Obecná didaktika

Didaktika – z řeckého slova „didaskein“ (učit, vyučovat, poučovat)

Pojem didaktika z pohledu významných pedagogu:

-          zakladatel didaktiky – Marcus Fabius Quintiliamus: škola hrou přiměřená věku dítěte, zakazuje tělesné tresty, podpora talentu dítěte

-          v 17. století W. Ratke (didaktika – umění vyučovat)

-          J. A. Komenský: dílo „Didaktika velká“ – jak naučit všechny všemu (cíle, úkoly, obsah, mravy, náboženství, zásady, metody) – dnešní obsah pedagogiky

Definice – didaktika je věda, která se zabývá teorií vyučování, zkoumá podmínky a faktory, které proces vyučování ovlivňují zvnějšku i zevnitř

Předmět didaktiky:

-          výukový cíl

-          didaktické zásady

-          výukové metody

-          organizační formy výuky

Rozdělení didaktiky:

 1. Obecná didaktika – teorie vzdělávání a vyučování, Dává odpovědi na otázky: Co je nutné vyučovat? Jak vést výuku?
 2. Oborová didaktika – didaktika předmětu pro daný studijní obor (didaktika přírodovědných předmětu – učí metodice i aplikaci)
 3. Předmětová didaktika – didaktika pro daný předmět (didaktika poznávacích a praktických předmětu – učí met. I apl.
 4. Školní didaktika – předmětem je výuka a vzdělávání v konkrétní škole (teorie vyučování)

Základní komponenty vyučování 

 1. cíle výuky
 2. učivo – obsah výuky
 3. součinnost a komunikace
 4. didaktické prostředky
 5. výukové metody
 6. organizační formy výuky
 7. podmínky, za kterých výuka probíhá

 

Cíle – je zamyšlený a očekáváný výsledek, k němuž se žáky v současnosti směruje

 Dělení cílů:

a. individuální – osobní postoj jedince, jeho prospěch

             společenské – Příprava jedince na život ve společnosti

b. adaptační – výchova zaměřena na přítomnost

            anticipační – zaměřená na budoucnost

c. explicitní – v ped. Dokumentaci, kterou tvoří ŠVP

             implicitní – jednoznačně si ji neformulujeme

d. obecné – všeobecné výstupné cíle

              dílčí – cíle na nižší úrovni

Vlastnosti cílů

a)      komplexnost – cíl musí rozvíjet všechny 3 složky dítěte (Kog, Afek, Psych.)

b)      konzistentnost – aby mohl být naplněn cíl obecný, nejprve dílčí cíle

c)       kontrolovatelnost – cíl musí být stanovený tak, aby byl zkontrolovatelný

d)      přiměřenost – být přiměřený věku i možnostem dětí

 

Taxonomie výukových cílů:

a. kognitivních cílů 

b. afektivních cílů

c. psychomotorických cílů: 

 1. imitace – napodobuji činnosti (napodobuji základní taneční krok)
 2. manipulace – vykonávám činnost dle návodu (tančím podle instruktorky)
 3. zpřesňování – vykonávám činnost samostatně (tančím samostatně)
 4. koordinace – Několik činností zařazených za sebou (tančím samostatně včetně otoček apod.)
 5. automalizace -  vykonávám činnosti, aniž bych o nich musel přemýšlet (tančím automaticky, bez soustředění)

 

Organizační formy – uspořádání výuky: organizace činnosti

 1. individuální výuka – kontakt jednoho učitele a jednoho žáka (doučování)
 2. hromadná výuka – děti stejného věku přebírají stejnou látku (výuka čtení v 1. třídě)
 3. individualizovaná výuka – ve třídě každé dítě pracuje na úkolu, který ho zajímá (někdo si staví z kostek, jiné pracovní listy)
 4. diferencovaná výuka – rozděleny do skupin podle toho jaké mají nadání, zájmy, mezery ve výuce (6A má více hodin ped. než 6B)
 5. skupinové vyučování – vytváří se malé skupiny žáku, které spolupracují
 6. kooperativní vyučovaní – založeno na principu spolupráce při dosahování cílů

 

Metody – cesta k cíli

 1. metody slovní 

a. monologické metody – samomluva

  • vysvětlování – používá se, když se učitel nemůže opřít o předchozí žákovy zkušenosti
  • vyprávění – zprostředkovává vědomosti citově zabarvené
  • přednáška

b. dialogické metody – rozhovor dvou nebo více osob

  • diskuze – vzájemný rozhovor mezi všemi členy skupiny
  • rozhovor – učitel klade otázky a děti odpovídají
  • sokratova metoda – pomocí otázek se snaží, aby děti k něčemu přivedl

c. písemné práce – písanka, pracovní listy, grafomotorické cvičení

d. práce s učebnicí a knihou

  • rozvíjejí: výslovnost, učíme děti říct svůj názor, grafomotorika,…

2. metody názorně demonstrační

  • měly by působit na všechny smyslové orgány: film, televize, poslech hudby
  • rozvíjejí: pozorovací schopnosti, vnímání detailu

3. metody praktické 

  • zaměřeny na vlastní aktivitu: laboratorní pokusy, pracovní činnosti, nácvik pohybových činností
  • rozvíjejí: pohybové a pracovní dovednosti, koordinace rovnováhy

4. aktivizační metody  

  • aktivita žáka je zřetelně vidět
  • brainstorming – bouře mozku
  • dramatizace – je názorné předvedení průběhu
  • inscenační metody – vyjádřují své postoje
  • hra

 

 

 

 

 

 

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.