Kurikulum a základní pedagogické dokumenty

-       z latinského slova Curriculum – běh, závodiště, závodní dráha

-       není znán jen v pedagogice, ale používá se i v jiných oborech

Významy Kurikula

  1. kurikulum jako psaný dokument (RVP, ŠVP, projekt, plány, vyučování, příprava učitele)
  2. všechny zkušenosti, které žák získal ve škole

-        ty, které se naučil v lavici

-        ty, které se naučil během školních akcí (lyžařský kurz, turistický kurz)

Dvouúrovňové kurikulum

  1. Státní – RVP
  2. Školní – ŠVP

 

Státní úroveň

  1. Bílá kniha – Národní program vzdělávání

-        základní strategický dokument pro celou vzdělávací soustavu ČR

-        není kutikulární, ale koncepční dokument

-        1989 – záchranná, spekulace o Bílé knize

-        předložen vládě dne 7. Února 2001

-         v Bílé knize jsou napsány: principy financování, platy a počty učitelů, spolupráce s EU, atd.

2. Rámcový vzdělávací program – RVP

-        vymezuje závazný rámec vzdělávání pro jednotlivé etapy (předškolní, základné, střední, gymnaziální)

-        je to věrný dokument a každý do něj muže nahlédnout

-        je důležité, aby se v něm učitelé orientovali, protože z jeho pomocí si vytvoří svůj vlastní

 

Podmínky vzdělávání vymezené v RVP PV

-        popisují podmínky, za kterých by měl probíhat edukační proces

-        z podmínek vychází každá škola při zpracování ŠVP, vizí, evaluace

Věcné/Materiální

-        prostory, nábytek, hračky, pomucky, venkovní prostory

Životospráva

-        stravu, denní rytmus a řád, pobyt venku, volnost pohybu při pobytu venku

Psychosociální podmínky 

-        adaptační režim, stanovený řád – učitelé, ředitel,… prostředí školy, srozumitelnost pokynu, pravidel

Organizace

-        denní řád, zařazování zdravotně pohybových aktivit, vyváženost spontánních a řízených aktivit, spontánní hru, počet dětí ve třídě

Řízení mateřské školy

-        hodnocení práce ředitelkou, plánování pedagogické práce, spolupráce zaměstnanců, příjemné pracovní klima

Spoluúčast rodičů

-        důvěra mezi školou a rodičů, otevřenost školy vůči rodičům, ochranu soukromí rodiny, poradenský servis školy

 

Školní vzdělávací program   

-        jedinečný program

-        je veřejným dokumentem (kdokoli a kdykoli do něj muže nahlídnout)

-        podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní MŠ

-        každá škola si vypracovává svůj, a to v souladu s RVP TV

-        odpovědnost za zpracování nese ředitel školy, ale na koncipování by se měli podílet všichni pedagogové

 

2007 – Povinnost vytvářet si svůj ŠVP   

 

Struktura ŠVP

1. Charakteristika ŠVP

-        Identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím programu

-        Obecná charakteristika školy

-        Anotace vzdělávacího programu

-        Popis organizace výchovy o vzdělávání dětí

2. Obsah vzdělávaní a jeho časový plán 

-        konkrétní podoba vzdělávacího obsahu

-        časový plán

3. popis ostatních podmínek vzdělávání 

-        životospráva dětí

-        bezpečnost a hygienické podmínky

-        podmínky věcní

-        psychosociální

-        pedagogické a personální

4. pravidla pro vnitřní hodnocení a evakuaci školy

5. přílohy 

-        dokládají údaje či dokreslují celkový obraz MŠ

-        plány DVPP

-        zápisy z pedagogických a provozních porad

 

Třídní vzdělávací program – TVP

-        program vzdělávaní pro určitou třídu

-        je pracovním dokumentem pedagogu konkrétní třídy

-        není povinnou dokumentací

-        vychází ze specifických podmínek konkrétní třídy

-        zpracovává jej pedagogové dané třídy

-        je otevřený

-        je vytvářen postupně – v průběhu času

 

Obsahová náplň – TVP

-        stručná analýza skupiny dětí, pro kterou bude vytvářen

-        informace o tom, nač z předchozího období bude TVP navazovat

-        soustava tematických celku, popřípadě rozpracované do tematických částí

 

Povinná dokumentace školy

-        ŠVP

-        Výroční zpráva – co se za celý školní rok stalo

-        IVP dětí – Individuální vzdělávací plán

-        Školní řád

-        Kniha úrazu

-        Třídní kniha

-        Záznamy z porad

 

Další důležité dokumenty

Školní zákon

561/2004 Sb. – zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

 

Zákon o pedagogických pracovnících

563/2004 SB. – tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníku, pracovní dobu, další vzdělávání

-        najdete tam také předpoklady pro výkon funkce ředitele školy

-        je zde popsáno, kde zde vykonává přímou pedagogickou činnost (učitel, vychovatel, asistent pedagoga)

 

 

 

 

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.