Formy výchovy a vzdělávání

1. ŠKOLNÍ

-  školní výchova by měla poskytovat jedinci souhrnný systém základních informací
-  školy byla a bude základní výchovně-vzdělávací institucí
Výchova v rámci vyučování – vyučování v jednotlivých předmětech (zahrnuje jak získání nových informací, tak humanizaci)
Výchova v mimo vyučovacích aktivitách – mohou být realizovány ve spolupráci s některými společenskými organizacemi a kulturními institucemi (exkuce,…)

Česká vzdělávací soustava

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání (první, druhý stupeň
 • Střední vzdělávání
 • Vyšší odporné vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělávání
  • Bakalářské
  • Magisterské, nebo navazující magisterské
  • Doktorské studium
 • Další (ZUŠ, JŠ)

Předškolní vzdělávání

1. mateřská škola – docházejí zde zpravidla od 3-6 let. Mohou ale i děti dvouleté a děti s odkladem povinné školní docházky

2. speciální MŠ – zabývá se výchovou a vzděláním dětí se specifickými potřebami (autismem, …)

3. přípravná třída – cílem je systematicky připravovat děti ze sociokulturní znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do 1. roč. ZŠ

Základní vzdělávání

- povinná vzdělávací povinnost byla zavedena v r.1774, plní se na ZŠ, GYM, nebo KONZ, zákon umožňuje individuální vzdělávaní bez každodenní návštěvy školy
- dokladem o dosažení základního vzdělávání je vysvědčení
Střední vzdělávání

- pro přijetí je nezbytné ukončení základního vzdělání a splnění podmínek přijímacího řízení
- forma může být denní, večerní, dálková
- s maturitou lze dosáhnout úspěšným ukončením studia na gymnáziu nebo na SŠ – příprava studentu na výkon náročnějších kvalifikovaných povolání, nebo      ke studiu na VŠ, je ukončeno maturitní zkouškou

- s výučním listem trvá dva až tři roky – cílem je připravit studenty k výkonu kvalifikovaných činností, kde převládá manuální práce, ukončuje se závěrečnou zkouškou, pak může být nadstavbové studium.

- konzervatoř připravuje studenty v oblasti hudby, tance a zpěvu a dramatického umění – trvá 6-8 let, je ukončeno maturitou nebo absolutoriem

Vyšší odborné vzdělávání

- je to příprava na povolání, které nevyžaduje vysokoškolský diplom (sestřička, asistent pedagoga)
- je určen maturantům
- studium trvá 2-3 roky
- studium ukončuje absolutorium, titul Dis.

Vysokoškolské vzdělávání

a. bakalářské studium
- 3 roky, Bc.

b. magisterské
- 2 roky, Mgr.

c. magisterský studijní program
- 4-6 let, Mgr., Ing. MuDr.

d. doktorský studijní program
- malý doktorát – 2 roky
- velký doktorát – 3-4 roky

Další vzdělávání
- jazykové školy
- ZUŠ

2. MIMOŠKOLNÍ

- jedná se o výchovu mimo školu
- základ tvoří bezprostřední prožitky
a. Společenské organizace – Červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů
b. Kulturní instituce – muzea, knihovny, divadla, …
c. Hromadné sdělovací prostředky – tisk, rozhlas, film,…

Pozitivní dopad

- zpřístupňují kultury, zábavu a informace
- rychlé rozšíření závažných informací
- kladné modely chování vhodné k napodobení
- rituální fce – jsou únikem z reálného světa

Negativní dopad

- televizní děti
- nevhodné reklamy
- vulgarita v médiích
- nadmíra násilí

3. RODINNÁ

- rodina je místo, kde se cítíme dobře a v bezpečí. Vím, že zde můžeme jít kdykoliv pro pomoc

Formy rodinného soužití

1. rodina orientační (výchozí)
- rodina, do níž se rodíme a kde vyrůstáme

2. rodina reprodukční
- rodina, kterou sami zakládáme, plníme rodičovské role

3. rodina nukleární
- tvoří rodiče a děti, nikoli už rozsáhlá síť příbuzenství

4. rodina širší
- širší příbuzenství (prarodiče, strýcové, tety, bratranci a sestřenice)

5. rodina neúplná
- z důvodu rozvodu, ovdovění některého rodiče

Funkce rodiny

- biologická – spočívá v zajištění reprodukce lidské společnosti
- ekonomická – zabezpečení materiálních podmínek existence rodiny
- emociální – vytvořit prostředí pohody, bezpečí a lásky
- ochranná – zabezpečení péče a ochrany dětí nepříznivými vlivy (alkohol, Špatný chlap, nemoc)
- výchovná – příprava na život ve společnosti – dlouhodobé a cílevědomé působení rodiny na dítě s ohledem na jeho potřeby

4. SEBEVÝCHOVA

- Následuje většinou po sebehodnocení a sebepoznání
- Muže vzniknout i jako reakce na okolí – na poznané vzory, po hodnocení ze strany okolí

Předpoklady sebevýchovy

- Motivace, potřeba a zájem se dál vzdělávat
- Schopnost autodiagnózy – sebepoznání, vytrvalost, samostatnost
- Schopnost koncipovat svůj další rozvoj – cílevědomost, samostatnost

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.