Úkoly knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých

 

Charakteristika dospělého čtenáře:

 • nejpočetnější skupina v knihovnách
 • znakem dospělosti je fyzická vyspělost pro vykonávání životní činnosti
 • pro dosažení dospělosti byla stanovena věková hranice 18 let
 • po stránce biologické je jedinec dospělejší dříve než po stránce společenské (sociální)

Období do 30 let

 • je dokončen tělesný růst, psychický vývoj
 • myšlení dosahuje vyššího stupně
 • dochází k utváření a zpevňování nových sociálních vazeb souvisejících se zapojením do pracovního procesu a zakládání rodiny
 • často se objevuje problematika dalšího vzdělávání, ukončování studií, často je nezbytné další vzdělávání, rekvalifikace – může působit často negativně
 • dochází k uzavírání sňatků, zakládání rodiny, problematika bytové otázky; podle psychologů toto přináší nejvíce stresu hned po úmrtí blízkého člena rodiny
 • vybírá si takovou tématiku, ve které najde odpověď na své otázky

Období od 35 do 45 let

 • „období životní stabilizace a vyvrcholení“
 • člověk je nejodolnější, nejstabilnější a pracovně nejvýkonnější
 • civilizační choroby – srdeční choroby; dříve kolem 50 roku
 • dospělí mají starší děti – nemusejí jim věnovat tolik péče, ale problematika s výchovou
 • vysoká úroveň pracovního výkonu
 • vybírá si literaturu, která mu pomáhá v zaměstnání a pokrývá jeho zájmy

Období od 45 do 60 let

 • „střední věk“
 • pracovní výkon vyrovnaný; psychické a fyzické schopnosti nijak výrazně neochabují
 • stále častěji civilizační choroby
 • děti odcházejí z domova – stres
 • začíná postupně důchodový věk – kolem 60 let

Období od 60 let

 • „starší věk“
 • člověk odchází do důchodu; někteří se s tím těžko vyrovnávají – horší u mužů než u žen
 • u některých jedinců dochází k vyvrcholení jejich pracovní činnosti; např. vědečtí pracovníci předkládají v 60 letech výsledky své práce, dosahují úspěchu
 • rychlejší proces stárnutí, prohlubují se zrakové a sluchové potíže, lidé jsou méně mobilní
 • dochází k dehydrataci kůže – je svraštělejší

Období nad 80 let

 • „pozdní stáří“, „senium“
 • dochází k stírání rozdílu mezi muži a ženami po vzhledové stránce
 • v současné době se mnohé instituce snaží přijít s programy aktivního stáří – pořádají vzdělávací kurzy, univerzity 3. věku
 • snaží se uplatnit koníčky, na které neměli čas

Individuální formy práce s dospělými:

Rozhovor

 • měl by být přizpůsoben věku čtenáře, jeho vzdělávání a zaměření
 • měli bychom ho vést tak, abychom podle potřeby doporučili čtenářům literaturu
 • někteří čtenáři vyžadují jen určitý druh literatura – je potřeba se je snažit převést na něco podobného
 • s rozhovorem souvisí řízení a plán četby

Plán četby

 • představuje dlouhodobou spolupráci se čtenářem
 • je vypracován pro zájemce, kteří požadují určitou literaturu ke zkouškám nebo k rozvoji svých zájmů – knihovník literaturu doporučí
 • knihovník plánovitě a cílevědomě ovlivňuje četbu, aby se vyvíjela žádoucím směrem
 • zjistím, kolik času má čtenář k přípravě a jaké knihy již četl
 • v plánu četby je nutné pamatovat na knihy pro oddych
 • pamatujeme na kontrolu – průběžná X finální
 • dřív se zapisovaly vypůjčené tituly (sledování zaměření uživatele)
 • dělí se:
 1. individuální
 2. typové – pro určitou skupinu lidí, která má stejné zájmy a stejné čtenářské potřeby

ARI

 • adresné inf., jedná se o poskytování literatury určitého oboru konkrétnímu čtenáři
 • ve veřejných knihovnách tato služba není příliš rozšířená, většinou se uskutečňuje v odborných, vědeckých knihovnách
 • určitou formou může být zámluvní služba – upozornit, nabídnou čtenáři knihu z oboru, o který se zajímá

Konzultační služba

 • knihovník na základě rozhovoru radí při výběru literatury naučné, beletrie ke studijním účelům
 • knihovník radí čtenáři, jak se orientovat v katalozích, pomáhá mu při práci se strojovým katalogem, při získávání knih z ostatních fondů knihoven
 • ve velkých veřejných knihovnách je řešena otázka konzultační služby pomocí knihovníků
 • většinou pracovníci, kteří sestavují tematické bibliografie
 • souvisí s BIS

BIS

 • může být zaměřena na individuální zájemce, na skupinu čtenářů
 • zaměstnanec má právo na čas a zjištění informací
 • odpovídá se jak ústně, tak písemně a elektronicky (soupis lit, rešerše, složitější dotazy), pomocí bibliografických letáků, nástěnek
 • dotaz může být ústní i písemný
 • musí se vést kartotéky dotazů a jejich odpovědí
 • podle obsahu poskytuje následující služba:
 1. bibliografické inf. – služby o vnějších a obsahových znacích knihy; o dokumentech a pramenech inf.
 2. faktografické informace – zodpovídání dat, faktů, údajů, nikoli lit. o této problematice
 3. personální inf. – o životě a díle osobnosti
 4. orientační inf. – inf. o knihovně, službách knihoven, o katalozích, bibliografických a­pod.
 • podle formy poskytovaných inf. se BIS člení na inf.:
 1. ústní inf. – bezprostřední odpovědi na dotazy čtenářů; při zodpovídání dotazů používáme příručkové publikace, katalogy, kartotéky, bibliografie
 2. písemné inf. – písemná odpověď na dotaz, soupisy lit. na dané téma, rešerše; je možné zodpovězené dotazy zasílat elektronickou poštou. Každý zodpovězený dotaz si evidujeme (dotaz se může opakovat nebo může být podobný)
 3. inf. poskytované názorně – výstavky, nástěnky

Kolektivní formy práce s dospělými:

 • Čtenářská beseda
 • propagační besedy – jedná se o seznámení s určitou knihou, knihami určité tematiky, inf. o nových službách knihovny – je pojímána jako původní přednáška s předčítáním ukázek – může být doplněna zodpovídáním dotazů účastníků – účastníkem může být autor knihy, výtvarník, herec
 • diskusní beseda – vyžaduje, aby byli čtenáři s knihou anebo tematickým okruhem seznámeni – knihovník se omezí jen na úvodní slovo a dále besedu jen řídí – pro zpestření besedy příp. usměrnění besedy je vhodné zařadit předčítání, recitaci, promítnutí filmu, užití audiovizuálních pomůcek – v závěru besedy by mělo být shrnutí poznatků, mluvená bibliografie, inf. o službách knihovny, poděkování a rozloučení

Diskuse

 • bývá součást besedy
 • plánovaná i samostatná akce
 • pro diskusi je vhodnější malá skupina lidí, měla by být vedena knihovníkem
 • pro větší počet účastníků je možné pořádat diskusi panelovou
 • při panelové diskusi diskutují odborníci mezi sebou a současně také odpovídají na dotazy účastníků akce
 • knihovník celou diskusi řídí, musí dbát na to, aby každý kdo se do diskuse přihlásí mohl promluvit a aby všechny dotazy byly zodpovězeny
 • pokud z časových důvodů nejsou dotazy zodpovězeny, je třeba zajistit písemné zodpovězení dotazů
 • knihovník musí dbát, aby se diskuze týkala vytyčené problematiky

Přednáška

 • pokud se netýká knihovnické problematiky, svěříme ji odborníkovi
 • strukturu přednášky určuje její téma, např. život a dílo určitého spisovatele, dějiny literatury, současná ediční politika
 • členíme ji na: • úvod • výklad • závěr
 • jedná-li se o cyklus přednášek, má každá následující přednáška začít stručným zopakováním poznatků z přednášky minulé
 • ukázat návaznost myšlenek, problémů a souvislostí
 • v úvodu musí přednášející sdělit posluchačům téma přednášky, její členění → je tím vzbuzován zájem a pozornost posluchačů
 • vlastní výklad dělíme
 1. základní teze (hlavní myšlenky, osa výkladu)
 2. důkazy (zdůvodnění základních myšlenek)
 3. praktické příklady
 4. zajímavé podrobnosti, které dokreslují problém (pomáhají k snazšímu zapamatování, porozumění)
 5. v závěru shrneme základní myšlenky
 • stručný a výstižný
 • doplňkem každé přednášky je uvedení základní lit. ke studiu
 • může být uvedena formou mluvené bibliografie, příp. bibliografickým letákem, výstavkou doporučené literatury
 • u přednášky je důležitá kultura mluveného projevu
 • dobrý přednášející by měl reagovat na pozornost posluchačů, měl by od sebe oddělovat vlastní přednášku, citace a definice
 • není možné přednášku předčítat— předčítat se smí pouze citace, ukázka z díla
 • přednášející by měl mluvit zřetelně.

Literární večer, iterární matiné:

 • matiné se koná ráno nebo dopoledne
 • bývají věnované kulturním výročím, osobnostem; mívají slavnostní ráz
 • návštěvníci se s tématem seznamují formou přednášky a přednáška je doplněna výběrem poezie, prózy, hudební produkce; součástí těchto akcí může být promítnutí filmu
 • na akci bychom měli zvát posluchače formou tištěných pozvánek a dobře graficky upravených plakátů

Literární pásmo

 • četba uměleckých textů propojena s uměleckým slovem
 • texty jsou vzájemně skloubené
 • i pro dětského čtenáře

Čtenářské konference

 • vyžaduje dlouhodobou přípravu, může být věnovaná buď dílu jednoho autora nebo určitému tématu
 • v zahajovacím projevu seznámíme účastníky s problematikou a tématem konference, s pořadím hlavních referátů, s jejich autory
 • k jednotlivým referátům můžou být doplňující referáty = koreferáty
 • po přednesení referátu následuje řízená diskuse
 • pořadatel by měl diskusní příspěvky, dotazy řídit podle tematiky, např. dotazy rozdělit do skupiny

Exkurze

 • pro čtenáře, pro kolegy knihovníky
 • dospělé čtenáře seznamuje se provozy knihovny, se službami
 • některé knihovny pořádají exkurze tematicky zaměřené – bývají doplněny nějakou přednáškou

Kluby maminek

 • v pravidelných intervalech od 1 týdne do 1 měsíce
 • mohou být zaměřené tematicky na výchovu dětí, péči o domácnost, hospodaření
 • někdy i počítačové kurzy nebo přednášky
 • děti jsou do dětského oddělení
 • možnost jazykové výuky – maminka jde na angličtinu pro maminky, dítě na angličtinu pro předškoláky
 • velmi využívané
 • knihovník zajistí výstavku doporučené literatury, zajistí přednášející

Názorná propagace

 • patří sem knihovnické plakáty, poskytují návštěvníků knihovny inf. regionálních a celostátních akcích, které se vztahují ke kultuře – Wolkerův Prostějov, Šrámkova Sobotka, Březen – měsíc internetu
 • tematické plakáty o zacházení s knihami – Jos. Lada : Braňte knihu
 • knihovnické nástěnky slouží k inf. o kulturně politických výročích, o nově vydaných knihách, o přírůstcích knihovního fondu, k propagaci služeb a akcí knihovny

Výstavky a vitrínky

 • inf. o nové lit., rozmanitých výročích, obměňují se 1× za 2 týdny

15 – 15 oC, vlhkost 50 – 60%

 • nevhodné je umístění exponátů na ostrém světle a přesušeném vzduchu
 • v případě rukopisů a starých tisků na výstavy zpravidla dáváme faximilie nebo makety

Práce s handicapovanými čtenáři

 • handicapovaným čtenářům jsou určena speciální oddělení + speciální zvukové knihy, které jsou většinou součástí městských knihoven
 • oddělení zvukové knihy obsahuje fondy zvukových nahrávek
 • některé knihovny mají knihy tištěné slepeckým písmem
 • Ústřední knihovna je knihovna K. E. Macana Praha – zajišťuje namluvení textu pro nevidomé studenty
 • sluchově postižení potřebují knihy psané výraznějším typem písma; jinak uvažují než lidé s rozvinutou slovní zásobou
 • immobilní čtenáři – vozíčkáři – knihovna by měla vybudovat bezbariérové podmínky, zajistit výtahy

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.