Knihovnictví

Řízení informačních institucí

Specifika managementu v neziskových organizacích: neziskové organizace nejsou primárně zaměřeny na zisk a nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání mírou úspěchu je poptávka práce je závislá na grantech a přísunech peněz od sponzorů neziskové organizace dělíme na: ∙ státní (VŠ, politické strany, zřizované obcí…) ∙ nestátní Neziskový sektor v České republice – nestátní neziskové organizace: občanská sdružení …

číst více

Podniková kultura a komunikace

záleží na poloze firmy – národ (jiná pravidla, formy, nařízení, …) autoritativní X liberální firmy globalizace pozitiva: neomezený růst, příležitosti, homogenizace společnosti na bázi globálně nabízených produktů (stejně se oblékáme, jíme stejné věcí, …), boření státních suverenit, vše je nadnárodní (příklad pivovary, výjimky tvoří Bernard a Černá Hora) negativa: moderní technologie zkrátily vzdálenosti ale nepřiblížily lidi Komunikace: různá pojetí …

číst více

Manažerské funkce

Manager: vlastnosti managera o znalost základních faktů; příslušné profesionální vzdělání; neustálá vnímavost k událostem; analytické schopnosti; schopnost řešit problémy; emocionální odolnost; činorodost; tvořivost (kreativita); ochota tvrdě pracovat; vytrvalost a odhodlanost; ochota riskovat; schopnost vzbuzovat nadšení; komunikační schopnost; schopnost předvídat krizi o profil managera a jeho úkoly vyplývají z man. funkcí a záleží, na které úrovni se daný manager nachází …

číst více

Úloha informací v manažerském rozhodování

Informace: snižuje míru neurčitosti přináší něco nového, nový poznatek velkou úlohu hraje výpočetní technika Chybnost informace: 1. zastaralost objevují se nové informace vyvracející staré zastaralý počet obyvatel 2. chyba při komunikaci a zpracování informací nejčastěji z neověřených zdrojů 3. záměrné dezinformace 4. vyjadřují chybný poznatek, obecně uznávaný jako správný nemožnost zjistit chybu země je placatá, rybí tuk je zdravý ochranou …

číst více

Problematika věcného zpracování lékařské a přírodovědné literatury

Přírodní vědy: vznik v 18. století nejstarší vědou je matematika zkoumají projevy živé a neživé přírody dělí se: hmota (fyzika, chemie), život (biologie, botanika, zoologie), člověk (anatomie, genetika, fyziologie), země (geologie, panteologie, mineralogie, meteorologie), vesmír (astronomie, astrofyzika, astronomie), matematika specifickým podoborem je lékařství aktuálnosti informací je 8 let velmi rychle se mění – díky rychlému vývoji techniky specifickým podoborem …

číst více

Informační management

Informační společnost: = znalostní společnost, postindustriální společnost autor výrazu: Peter Drucker charakteristika inf. společnost = velké množství informací, na nichž závisí kvalita života, sociální změny a ekonomický rozvoj rozvoj inf. společnosti je ovlivněn rozvojem inf. technologií (zejména internetem) rozdíl mezi industriální a informační spol.: industriální klade důraz na výrobní odvětví, informační na odvětví zpracování informací Management: …

číst více

Reprografické služby v knihovnách

Reprografie (z řečtiny – repros = opakovat, grafain = psát) = vytváření opakovaného písemného sdělení nejstarší reprografická metoda: kymografie (= reprografie založená na kyanidech, je to jedovaté > už se to nepoužívá) Jednotlivé metody reprografie diazografie termografie elektrografie digitální zobrazení fotografie Reprografické metody konverze informace = převedení informace do reprograficky zpracovatelné formy (dvourozměrná předloha – papír) transformace informace = …

číst více

Automatizované knihovnické a informační systémy

automatizace = zavádění PC do systému knihoven (práci na PC řídí knihovník) – ulehčení rutinních prací, pokrok v úrovni poskytovaných služeb, zlevnění provozu knihovny, snadnější přístup čtenářů k informacím, … nástup v 70. letech  sálové počítače (sálový počítač dokázal zpracovat jen jedu část práce) Vývoj AKIS 1. etapa (konec 60. let) sálová PC, diskové paměti, tisk bez háčků, více úloh najednou vstupní média: …

číst více

Technologie informačního průmyslu

Informační průmysl (vznik po 2. sv. válce) zabývá se získáváním, zpracováváním a zpřístupňováním in­f. opírá se o teorii informace (přenos, kódování a měření inf.) je to hospodářské odvětví, do kterého patří kromě HW a SW i periferní zařízení, zařízení přenosu, zpřístupňování a reprodukce informací, všechny druhy služeb zabezpečující realizaci inf. procesů s max. využitím výpočetní techniky a technologií proč vznikl: existence …

číst více

Úkoly knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých

  Charakteristika dospělého čtenáře: nejpočetnější skupina v knihovnách znakem dospělosti je fyzická vyspělost pro vykonávání životní činnosti pro dosažení dospělosti byla stanovena věková hranice 18 let po stránce biologické je jedinec dospělejší dříve než po stránce společenské (sociální) Období do 30 let je dokončen tělesný růst, psychický vývoj myšlení dosahuje vyššího stupně dochází k utváření a zpevňování nových sociálních …

číst více