Informační management

Informační společnost:

= znalostní společnost, postindustriální společnost

 • autor výrazu: Peter Drucker
 • charakteristika inf. společnost = velké množství informací, na nichž závisí kvalita života, sociální změny a ekonomický rozvoj
 • rozvoj inf. společnosti je ovlivněn rozvojem inf. technologií (zejména internetem)
 • rozdíl mezi industriální a informační spol.: industriální klade důraz na výrobní odvětví, informační na odvětví zpracování informací

Management:

= proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci společně dosahují vytyčených cílů

 • z anglického slova to manage= řídit, vést
 • důležité proto, že organizovaná práce je kvalitnější, výnosnější, …
 • mnoho definic, podle toho, na kterou oblast činnosti je management zaměřen
 • informační management = zkoumá a využívá nové možnosti práce s informacemi v oblasti řízení, organizování, vedení,…

Manažer:

 • člověk, který řídí a organizuje činnosti ostatních lidí a má určité pravomoce, aby je mohl řídit, vést a organizovat (vedoucí pracovník, ředitel,…)
 • Vlastnosti managera

o znalost základních faktů; příslušné profesionální vzdělání; neustálá vnímavost k událostem; analytické schopnosti; schopnost řešit problémy; emocionální odolnost; činorodost; tvořivost (kreativita); ochota tvrdě pracovat; vytrvalost a odhodlanost; ochota riskovat; schopnost vzbuzovat nadšení; komunikační schopnost; schopnost předvídat krizi o profil managera a jeho úkoly vyplývají z man. funkcí a záleží na které úrovni se daný manager nachází • Image vedoucího pracovníka

 1. dojem při komunikaci – podání ruky – stisk střední síly, 6 sekund; umění naslouchat; oční kontakt – ne delší než 3 s, žádné sluneční brýle, brýle – člověk působí nepřístupně, oční kontakt při sdělení závažných situací, příliš dlouhý pohled je špatně; vzdálenost – 175 – 120 cm; nikdy se nemá při jednání stát, sedět musí obě strany; adekvátní úsměvukončení komunikace – rychlé a hladké, loučit se jednou
 2. profesionální dojem – vytváří obraz o profesní stránce
 • kompetentnost – souhrn našich dovedností a znalostí, naše kvalifikace
 • důvěryhodnost – schopnost budit dojem, že svou práci perfektně zvládáme, terminologie
 • sebedůvěra – ani přeceňování, ani podceňování
 • sebeovládání (sebekontrola) – nezbytná schopnost managera, zvládání negativních emocí, schopnost držet slovo, dodržování času (termínu)
 • důslednost – profesionální chování vždy a všude
 1. upravenost – završuje celkový dojem – čistota; muži – krátké vlasy, ženy –
 • krátké nebo sepnuté, upravené, pěstěné; parfémy používat lehce; make – up –

individuální, ale měl by být; muži oholení, bradka, kníry nebo upravené vousy jsou přípustné; čisté nehty, ženy mohou mít delší, ale ne umělé; vhodná barva

 1. profesionální oblékání – vždy musí odpovídat kulturním vzorcům dané země,

zaměření instituce, kt. zastupuje, konkrétnímu jednání a konkrétní situaci

 • formální styl: v oblasti finančnictví, práva, bankovnictví, politické
 • neformální styl: v sociální sféře (pedagogové)

Historie managementu:

 • m. vznikl v pravěku, když nastala dělba práce
 • ve starověku byli nejlepší manažeři Římané
 • ve středověku byla vládnoucí vrstva církev (díky pevně dané struktuře)
 • během 2. průmyslové revoluce vznikl moderní management (vědecké pojetí)
 • nejvíc se management rozvíjel v armádě (generál Valdštejn za 30. války)
 • významní čeští manažeři: Tomáš Baťa, Emil Škoda (založil Auto Škoda)
 • dnes v managementu převládá systémový přístup = všechno souvisí se vším

Významné osobnosti v dějinách managementu:¨

Frederic Taylor

 • „otec moderního managementu“, zakladatel moderního m.
 • jeho poslání: organizovat a třídit práci lidí podle moderních poznatků (činil tak jako první)
 • chtěl zvýšit produktivitu > vyšší efektivnost výroby > menší náklady > větší zisk > vyšší mzdy

Henry Gantt

 • zavedl pásovou výrobu
 • zdůraznil potřebu vzdělání a spolupráce mezi manažery a dělníky
 • kladl důraz na vědecký výběr pracovníků
 • autor tzv. gantových diagramů = teoretické rozborů plánů a postupů pomocí grafů

Frank a Liliam Gilbretovi [džilbretovi]

 • psychologové, kteří zkoumali osobnosti zaměstnanců a jejich potřeby
 • časově pohybové studie

Henry Fayol [fojl]

 • zdůraznil potřebu učit se managementu
 • formuloval základní principy m. jako pravomoc a odpovědnost

Behaviorismus:

 • z angl. behavior = chování
 • snaží se pozorováním lidského chování vyvodit obecně platné zákonitosti
 • zakladatelé: Hugo [hugo] Münsterberg, Max Weber (aplikace psychologie v průmyslu a m.)
 • patří sem i Elton Mayo – taky studoval chování dělníků

Teorie systému:

 • Ch. Barnard (úloha manažerů jako udržování systému)

Vznik moderního managementu:

 • Robert Drucker, Harold Koontz,…

Rozdělení manažerů:

High manažeři = největší podíl na plánování, nejmenší na vedení Middle manažeři = největší podíl na kontrolování Low manažeři = největší podíl na vedení Rozdíly mezi managementem:

 1. teritoriální rozdíly – japonský x americký m.
 2. myšlenkové rozdíly – různé m. směry a školy

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.