Řízení informačních institucí

Specifika managementu v neziskových organizacích:

 • neziskové organizace nejsou primárně zaměřeny na zisk a nebyly zřízeny nebo založeny za účelem podnikání
 • mírou úspěchu je poptávka
 • práce je závislá na grantech a přísunech peněz od sponzorů
 • neziskové organizace dělíme na:

∙ státní (VŠ, politické strany, zřizované obcí…) ∙ nestátní

Neziskový sektor v České republice – nestátní neziskové organizace:

 • občanská sdružení

∙ Armáda spásy, Český červený kříž, Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí

 • nadace a nadační fond

∙ Kapka naděje, Nadace Terezy Maxové

 • církevní právnické osoby zřizované církví nebo náboženskou společností

∙ Česká náboženská charita

 • obecně prospěšná společnost

∙ Člověk v tísni

Vývoj nestátního neziskového sektoru v ČR po roce 1989:

1. etapa (do roku 1992)

 • tvorba podmínek pro vznik neziskových organizací (zahraniční pomoc)

2. etapa (1993–1996)

 • tvorba vztahů mezi státem a neziskovými organizacemi

3. etapa (1997–2001)

 • začíná fungovat Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

4. etapa (2002 – současnost)

 • reforma státní správy – vznik krajů
 • kraje začínají jednotlivě podporovat neziskové organizace
 • členství ČR v EU – možnost čerpat z evropských fondů
 • mezi členy neziskových organizací se podle průzkumů řadí 47% populace ČR – nejvíce dobrovolní hasiči, zahrádkáři, rybáři, myslivci, sportovní organizace
 • pro založení neziskové organizace musí být člověk starší 18 let
 • Informační centrum neziskových organizací

∙ stará se o neziskovky, snaží se o jejich profesionalizaci ∙ www.neziskovky.cz

Neziskové organizace v kulturní sféře:

 • knihovny – výsledným produktem jsou služby – rešeršní, reprografické, výpůjční
 • muzea – výsledným produktem je kulturní zážitek, výstava
 • galerie – výsledným produktem je kulturní zážitek
 • kulturní památky
 • přírodní památky (Národní přírodní rezervace, CHKO, NP)
 • společné pro všechny neziskové organizace – nějakým způsobem se starají o kulturní dědictví ČR, liší se pouze formou
 • jejich cílem je zákazník, chtějí mu nabídnout kvalitní produkt

Marketing:

 • má řadu definic
 • jeho úkolem je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváříme poptávku po nabízeném produktu
 • název z anglického market
 • nástroje marketingu:

∙ tvorba poptávky ∙ průzkum trhu ∙ plánování výrobního programu ∙ propagace výrobků a služeb

Marketingový mix :(tzv. 4P)

 • je to souhrn faktorů, které ovlivňují poptávku po daném výrobku

Produkt, výrobek, služby (angl. product)

 • zaměřujeme se na kvalitu nabízeného výrobku nebo služby
 • průzkumem trhu se zjišťuje, co lidé očekávají, co chtějí
 • u výrobku se sleduje celá řada ukazatelů – přínos, prospěšnost, vlastnosti, varianty, kvalita, design, značka, balení, služby s tím spojené, záruky
 • produkt je základ, může být hmotný nebo nehmotný
 • má 3 vrstvy:

∙ jádro  základní užitek  specifická pozice výrobku, něco hmotného, uchopitelného  např. u knihovny výpůjční služby ∙ rozšířený produkt  služby, záruky, příslušenství  všechny služby kolem  např. u knihovny možnost přehrát si hudbu, bufet… ∙ cena

Cena (angl. price)

 • jediný marketingový nástroj, který nic nestojí, naopak tím marketing můžeme výrazně posílit
 • úkolem není dodávat na trh špičkové výrobky, ale takové výrobky, kde je poměr cena-výkon nejlepší
 • cenu nastavujeme podle očekávání
 • velice významná složka
 • součástí jsou půjčky, úroky, splácení

Prodejní místo (angl. price)

 • je důležité, protože každý produkt se nejlépe prodává na správném místě a ve správný čas

Propagace (angl. promotion)

 • správná forma a prezentace reklamy zacílená na potencionální zákazníky
 • např. reklama, public relation, přímý marketing, výstavy, veletrhy, prodejní místa

Problémy u marketingu:

 • základní problém – nabídka převyšuje poptávku
 • trh je dynamický, neustále se mění, spotřebitel je náročný a prodejce musí pořád přicházet s něčím novým (novinky, variace)
 • diferenciace trhu – výrobci se zaměřují na výrobky pro různé věkové skupiny (např. móda pro těhotné, výrobky pro seniory)

Propagace:

 • je to způsob komunikace s veřejností
 • prostředek poskytování informací o instituci a jejích produktech
 • 4 fáze:

∙ identifikování cílových skupin ∙ určení propagačních a komunikačních cílů ve vazbě na strategické cíle instituce ∙ stanovení komunikačního mixu ve vazbě na existující rozpočet ∙ vyhodnocení efektivity a zpětná vazba

 • možnosti působení:

∙ informovat potencionální uživatele o existenci instituce a její nabídce ∙ informovat o aktuální nabídce ∙ spoluvytvářet a posilovat image instituce ∙ připomínat politickým a veřejným činitelům, médiím, sponzorům poslání a cíle instituce

 • propagační cíle:

∙ informovat a vyvolat pozornost ∙ přesvědčit ∙ povzbudit

 • formy propagace

∙ reklama ∙ public relation ∙ fundraising

Reklama:

 • je druhem propagace
 • jde o to, ovlivnit chování lidí žádoucím směrem
 • nejúčinnější je reklama v TV
 • důležitou složkou je hudba
 • neodpovídají realitě (auto samo na silnici, krásná příroda, hezké počasí)
 • typy reklamy:

∙ reference – vychvalují výrobek, někdy celebrita nebo odborník ∙ ukázka ze života ∙ srovnávací – srovnáváme jednu značku s druhou  přímá – u nás není  nepřímá – lepší než běžné prací prostředky apod.

 • používá podprahové vjemy a emocionální apely

∙ snaží se vyvolat spíše pocity než myšlenky (děti, příroda, pohoda) ∙ používá se:  humor – nejčastější  erotika – nahota, pohledy, dvojsmysly, vzdálenost mezi lidmi; snadněji přitahuje pozornost  strach – fyzická, společenská nebo finanční rizika

Reklamní strategie

 1. stanovení hlavního cíle (většinou: zvýšíme prodej o tolik a tolik procent)
 2. definování segmentu – cílové skupiny zákazníků
 3. vyjádření, jaká se čeká reakce od segmentu
 4. rozpočet
 5. obsah kampaně
 6. média a kanály, kterými budeme kampaň realizovat
 7. časový plán (většinou se nesplní)

Druhy reklamních médií

1. tištěné materiály

 • nejlevnější, ale ne moc efektivní

2. masmédia

 • TV, rozhlas, noviny
 • nejefektivnější a nejdražší

3. venkovní reklama

 • billboardy

4. mobilní reklama

 • na dopravních prostředcích, auto s upoutávkou

Public relation (neboli [pí ár])

 • formování dobrých vztahů organizace s veřejností
 • největší PR mají lidé, kteří jsou nejvíce na očích (politici, veřejní činitelé)
 • dělí se na:

∙ reaktivní PR  reaguje na vzniklou situaci, cílem je omezit (neutralizovat) nepřátelské kritiky a názory ∙ proaktivní PR  úkolem je plánovitě formovat a ovlivňovat postoj veřejnosti  např. instituce má dobrý vztah k životnímu prostředí, je pozitivní apod.

 • dělí se dále na:

∙ pozitivní PR ∙ negativní PR

 • hlavní nástroje PR:

∙ tiskové zpravodajství ∙ konference ∙ semináře ∙ vernisáže ∙ osobní vztahy ∙ lobování – u nás není tak rozšířené

Fundraising:

 • je získávání finančních prostředků
 • někdy se používá termín sponzoring
 • zásady při získávání finančních prostředků:

∙ hledat sponzory především pro jednotlivé produkty – veletrhy, vybavení, nákup ∙ podrobně rozpracovat systém nabídky a poptávky (co od sponzora požadujeme, a co mu můžeme nabídnout) ∙ nepoukazovat jen na potřebu, ale na hlavně na to, co dar přinese sponzorovi (prestiž, možnost pořádání firemních večírků, konferencí v prostorách knihovny) ∙ snažit se být rovnocenným partnerem, nesnižovat se k akcím, které by poškodily naši pověst (kontroverzní záležitosti)

 • možnost si přivydělat (pronájem tělocvičny, počítačové učebny)
 • zřídit obchod v muzeu
 • catering (bufet, občerstvení)
 • kluby přátel a členské programy
 • využít potenciál místa

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.