Problematika věcného zpracování lékařské a přírodovědné literatury

Přírodní vědy:

 • vznik v 18. století
 • nejstarší vědou je matematika
 • zkoumají projevy živé a neživé přírody
 • dělí se: hmota (fyzika, chemie), život (biologie, botanika, zoologie), člověk (anatomie, genetika, fyziologie), země (geologie, panteologie, mineralogie, meteorologie), vesmír (astronomie, astrofyzika, astronomie), matematika
 • specifickým podoborem je lékařství
 • aktuálnosti informací je 8 let
 • velmi rychle se mění – díky rychlému vývoji techniky
 • specifickým podoborem je lékařství

Primární zdroje inf:

 • odborné publikace a periodika, vědecko-výzkumné práce, preprinty (= nepublikovaný výtisk k seznámení se se základními referáty z dané konference, disertační práce

Sekundární zdroje inf:

 • encyklopedie, katalogy, rešerše, bibliografie, CC (obsahy mezinárodních odborných a vědeckých periodik; zpracovává se od 50. let 20.stol.; dnes obsahují asi 7000 titulů mezinárodních vědeckých časopisů + knižní vědecké tituly – 2 000; využívají je vědečtí pracovníci – Dialog corporation, Albertina; elektronicky; aktualizace 1× za týden; tištěné jednou za měsíc), referátové časopisy, informační systémy a databáze

EIZ v přírodních vědách:

CAS – Chemical Abstrakt Service

 • referáty z oblasti chemie; dokumentografický sytém + záznamy

CIN – Chemical Industry Known

 • faktografický systém z oblasti chemie a ekonomie

INSPEC – bibliografická dat. zabývající se technikou, fyzikou, informačními technologiemi a energetikou

 • v ČR s ním pracuje STK
 • využívá se spolu s CAS a CIN ke tvorbě rešerší

INIS – mezinárodní systém z oboru jaderné energetiky

 • mírové využití jaderné energie
 • klíčová slova, abstrakty
 • zpracovává ho Mezinárodní Asociace pro atomovou energii – IAEA

Lékařství:

= vědní obor jehož cílem je ochrana a zlepšování zdraví, předcházení a šíření nemocí, léčba a působení na zvýšení zdravotního uvědomění obyvatelstva

 • dělí se: teoretické lékařství › anatomie, fyziologie – činnost lid. těla a vliv nemocí,

farmakologie – účinky léků na lidský organismus, hygiena, gerontologie – zkoumá stáří klinické lékařství → stanovení diagnóz a jejich léčení, = interní lékařství; kardiologie, endokrinologie – žlázy s vnitřní sekrecí, urologie, stomatologie, neurologie, dermatologie, psychiatrie, ORL – nosní, ušní, krční, logopedie, … aplikované lékařství → aplikují poznatky z teoretického a klinického lékařství; patologie, soudní lékařství, tělovýchovné lékařství, pracovní lékařství – bezpečnost práce, choroby z povolání hraniční lékařství → mikrobiologie, lékařská fyzika, zdravotnická technika, lékařská biotika – nové vynálezy syntetických materiálů k tvorbě nových lidských orgánů, psychologie, sociologie

EIZ v lékařství:

MEDLINE – nejstarší bibliografická databáze z oboru medicíny

 • vznik v USA
 • obsahuje 80% záznamů + abstraktů z oboru

EMBASE – druhá největší bibliografická databáze převážně z farmakologie

 • největší zastoupení evropských lékařských časopisů
 • má propojení do katalogů jiných knihoven
 • služba DDS (document delivery servece) – elektronické dodávání plného

textu dokumentů BIBLIOMEDICA – bibliografická databáze, kterou spravuje NK

 • obsahuje recenze, referáty a články z odborných časopisů, konferencí a odborných publikací z ČR a SR

MEDVIK – medicínská virtuální knihovna; vede ji NLK

 • cíl: umožnění přístupu zejména k zahraničním odborným a vědeckým

časopisům z různých institucí BIOLOGICAL ABSTRACT BIOLOGICAL RECORD ASEP – vytváří AV ČR

 • automatizovaný knihovnický systém evidence periodik
 • snaha o registraci zahraničních periodik + česká periodika

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.