Informační služby

 • jedná se o cílevědomé a organizované zpřístupňovaní informací a informačních pramenů uživatelům
 • cílem služeb je efektivně uspokojit jejich informační potřeby
 • informační služby jsou služby zprostředkovatelské (zprostředkováváme informace uživateli)
 • nejdůležitější je uživatel = využívá služeb knihovny a nemusí v ní být zaregistrovaný
 • čtenář = uživatel knihovny, který je zaregistrován a využívá služby knihovny a jednou za rok si musí něco půjčit
 • návštěvník = „jde pouze kolem knihovny — jde se podívat na výstavu
 • zákazník = platí za služby knihovny

Funkce informačních služeb

 1. zpřístupňovat prameny a informace z vlastních fondů i systémového okolí (pobočky, okolí, spolupráce, internet …)
 2. zajišťovat optimálnost a kvalitu obsahů, ale také adresnost, pohotovost a progresivnost

optimálnost – optimální šířka obsahu kvalita – informace z kvalitního zdroje adresnost – informace by se měla dostat k žadateli pohotovost – schopnost rychle odpovědět progresivnost – čerstvost informace 3. vzbuzovat zájem uživatelů o další informace 4. propagace služeb (nabízet další služby) 5. služby propojovat a koordinovat (propojit s jinou knihovnou, nebo informačním centrem) 6. trvale zkoumat uživatele, jeho informační potřeby a zájmy

 • rozsah a druhy služeb závistí na velikosti informační instituce, na uživatelích a jejich složení
 • k základním předpokladům kvalitního poskytování služeb patří:
 1. kvalifikovaný personál
 2. účelně budovaný informační fond – kvalitní a aktuální dokumenty, dobře uspořádaný
 3. materiální zajištění – kvalitní PC, nábytek, dobré osvětlení a větrání
 4. účelná dělba práce

Diferenciace služeb a kategorizace uživatelů

 • při poskytování služeb musíme brát ohled na rovnost uživatelů
 • musíme zabezpečit právo každého člověka na informace bez ohledu na jeho vzdělání, věk, zdravotní stav, národnost, pohlaví, náboženství, politická a sexuální orientace
 • kategorizace uživatelů neznamená zvýhodňování jedné skupiny nad druhou
 • hlavním cílem diferenciace je účelnější, rychlejší a kvalitnější poskytování služeb

 podle času – snažíme se někomu vyhovět rychleji  podle rozsahu – nemusíme všem poskytovat všechny služby  podle rozsahu inf.  zpřístupnění fondu – ne všem uživ. se musí zpřístupnit fond (historický)  přednostní vyřízení požadavku  z hlediska ceny – studenti, děti, senioři – slevy

 • kategorizace uživatelů nám pomáhá poskytovat informace co nejadresněji
 • v tvorbě kategorií má každá knihovna volnost – nejsou žádná pravidla, jak má vypadat
 • ve veřejných knihovnách jsou kategorie obvykle stanoveny podle věku, dosaženého stupně vzdělání, profese nebo zájmů, jazykových znalostí
 • v odborných knihovnách podle funkce na pracovišti nebo podle oboru bádání
 • kategorizace je vždy jenom přibližná a je velice důležité propojenost mezi kategoriemi
 • kategorie se nikdy nesmí dostat do rozporu s právem na informace
 • profilace uživatelů — individuální
 • skupinová = podobné zájmy

Druhy informačních potřeb:

 • informační potřeba = vychází ze zapojení do nějakého procesu a já ty informace objektivně potřebuji — je objektivně daná
 • informační zájem = baví mě to, proto to chci zjistit – není to nutně spojené s mou profesí
 • informační požadavek = je vyjádření potřeby nebo zájmu
 • měl by se přesně shodovat s potřebou nebo zájmem

1. osobní

 • praktické informace, které nám pomáhají řešit každodenní problémy
 • informace, které se vztahují k rodině, výchově, bydlení, pojištění, nákupům, vaření, o využití volného času – cestování, zvířata…
 • informace, které potřebujeme při živelných pohromách, v životních krizích
 • informační pracovníci fungují v roli zprostředkovatele

2. profesní

 • informace, které potřebujeme pro výkon povolání
 • každá profese má své specifické potřeby

Zjišťování informačních potřeb:

 • knihovník se má seznámit s okruhem uživatelů knihovny, stanoví kategorie čtenářů a vytváří modely k zajištění jejich čtenářských a informačních potřeb
 • pro stanovení těchto kategorií používá průzkum informačních potřeb
 • údaje vystihující konkrétní informační potřeby:

1. identifikace osoby uživatele

 • jméno, věk, vzdělání, jazykové schopnosti, funkce uživatele na pracovišti, členství v odborných společenstvech, adresa, zdravotní stav, zájmy a záliby

2. odborný profil uživatele

 • předmět odborného zájmu, studia či jiné pracovní činnosti
 • měla by být uvedena KW charakterizující profil uživatele

3. způsob práce s informacemi

 • uživatelem preferované dokumenty (knihy, časopisy či jiné nosiče informací)
 • časopisy, které uživatel sám získává
 • uživatelem odmítané dokumenty
 • časopisy, které by chtěl uživatel studovat
 • druhy informačních služeb, které využívá
 • informační gramotnost (práce s výpočetní technikou)
 • čas, který uživateli, nejvíce vyhovuje

Průzkum informačních potřeb:

 • průzkumem informačních potřeb můžeme zachytit změny a aktualizovat informace o potřebách uživatelů
 • zároveň ho můžeme použít k propagaci nových služeb
 • zjištěné výsledky pomohou stanovit priority v práci, technické vybavení …
 • pomocí informací, které získáváme, můžeme řídit akviziční plán a ovlivnit tak profilování fondu

Etapy průzkumu:

1. příprava výzkumu

 • formulujeme hypotézy, jejichž platnost budeme testovat
 • určíme velikost vzorku dotazovaných (snažíme se získat reprezentativní vzorek, který odpovídá struktuře uživatelů)
 • podle potřeby stanovíme další bližší údaje (věk, zaměstnání, zájmy…)
 • čím větší je vzorek, tím je výsledek objektivnější (min. 100–150 jedinců)
 • stanovit dobu, kdy bude výzkum probíhat (nevhodná je doba prázdnin, dovolených a dopoledních hodin)

2. předvýzkum (pilot study)

 • cílem je praktické ověření koncepce výzkumu na malém vzorku
 • opravím si chyby ve formulářích a dotaznících

3. provedení výzkumu

 • informujeme o datu výzkumu a o jeho cílech

4. zpracování výsledků a. kontrola a předběžné hodnocení získaných materiálů b. kvantitativní zpracování (statistické údaje) c. rozbor a interpretace výsledků 5. závěrečná zpráva

 • uzavírá celý výzkum, fakta musí být pravdivá, zřetelná a jednoznačná
 • závěrečná zpráva by měla být vybavena dokumentačním materiálem a přehlednou grafickou formou znázornění (tabulky, grafy)
 • nejdůležitější je správně formulovat obecné i konkrétní závěry, návrhy a opatření, které by měly ovlivnit další činnost

Metody zjišťování informačních potřeb:

1. Dotazník

 • výhody:

 jednoduché zpracování výsledků  dotazovaný má možnost rozmyslet si odpověď  udržuje standardnost situace (vylučuje zkreslení tazatele)  malé náklady

 • nevýhody:

 nechuť uživatelů vyplňovat dotazníky  zkreslení odpovědi prestižním postavením dotazovaného  zkreslení odpovědi vyvolané nejasnými nebo nesprávně pochopenými otázkami

 • tvorba dotazníku:
 • formulování jednotlivých otázek

 otázky otevřené

 • tazatel volně odpovídá, je obtížné je zpracovat, časové omezení

 otázky uzavřené

 • odpovídáme ano x ne
 • dotazovaný volí z alternativních odpovědí tu, která se mu zdá nejvhodnější

Správná formulace otázek

 • jasné a srozumitelné otázky (vyhýbat se cizím slovům, technickým výrazů, nepoužívat slangové výrazy)
 • jednoznačné (vyhýbat se slovům, které je možno pochopit dvojím způsobem)
 • vyhnout se otázkám sugestivním (otázky, které napovídají svou formulací, jak mají být zodpovězeny)
 • obezřetně používat otázku typu proč
 • vyhnout se odpovědím, které mají příliš všeobecný charakter
 • vyvarovat se otázek provokujících, které mohou vést k negativním odpovědím
 • je zbytečné pokládat otázky, na které je všeobecné známá odpovědět (deklarativní odpovědi)
 • velkou pozornost je potřeba věnovat konstrukce formuláře

 příjemná grafická úprava  srozumitelnost a čitelné písmo  vyvolat zájem dotyčného o výzkum (čeho se výzkum týká …)  podat jasno a stručnou instrukci jak dotazník vyplnit

 • vytvořit dotazník s počtem co nejmenších odpovědí, ale odpovědi musí být zároveň dostačující pro potřeby výzkumu

Využití dotazníku v průzkumech informačních služeb

 • při zkoumání struktury uživatelů (věk, pohlaví, pracovní funkce, oblast zájmů…)
 • existence a druhy informačních kanálů (jakým způsobem uživatel získává informace)
 • názory a představy uživatelů o instituci; jejím technickém vybavení a o úrovni jejich služeb

2. Anketa

 • jedna z forem dotazníku, rozdíl je v tom, že dotazované si nevybíráme, ale anketní lístky vkládáme do novin nebo na různé přístupné místa
 • anketu vyplňují pouze citově zaangažovaní lidé, a to buď kladně, nebo záporně zaangažovaní

3. Rozhovor

 • nestandardní (volný)

 tazateli je určen přesný cíl, co se má při rozhovoru dozvědět, ale typy otázek, jejich posloupnost, konečná formulace otázky je ponechána na tazateli

 • standardní (řízený)

 otázky jsou přesně formulované, je dané jejich přesné pořadí

Příprava a provádění rozhovoru

 • je potřeba formulovat otázky stejně jako u dotazníku
 • je třeba získat důvěru dotazovaného, začínáme otázkami obecnějšího charakteru
 • dáváme příležitost dotazovanému, aby se rozhovořil
 • na druhou stranu je třeba dotazovaného usměrnit, aby neodbíhal od tématu
 • hlavně se vyhýbáme přímému schválení nebo popření stanoviska dotazovaného
 • k záznamu rozhovoru používáme diktafon, magnetofon nebo písemný dokument (nevýhoda – nestíháme si všechno zapsat a zapamatovat)
 • je vhodnější předem oznámit dotazovanému, že rozhovor je nahráván
 • výhody:

 umožňuje odstranit chyby vzniklé tím, že dotazovaný nerozumí otázce  umožňuje položit doplňující otázku  získáme odpovědi od osob, které nerady odpovídají na dotazníky  umožňuje okamžité posouzení správnosti výpovědi dotazovaného  podle osobnosti zkoumaného poznáme kladné nebo záporné emoce, které se týkají dotazu

 • nevýhody:

 časová a finanční náročnost  nároky na osobnost tazatele (především u volného rozhovoru)  osobnost tazatele vždy nemusí vytvořit žádoucí kontakt s dotazovaným

4. Pozorování

 • je cílevědomé vnímání skutečnosti
 • ze všech technik výzkumu je pozorován nejobjektivnější
 • mohou ho narušit subjektivní faktory pozorovatele (nálady, pocity…)
 • využití: hlavně při zjišťování chování uživatelů

5. Experiment

 • zvláštní případ pozorování
 • pozorovatel nečeká, až daný jev nastane, ale sám tento jev vyvolá
 • v informačních službách se moc nevyužívá
 • výhody:
 • danou situaci můžeme kdykoli opakovat a celkem přesně nám poslouží k analýze daného jevu

6. Studium dokumentů

 • dokumenty nám poskytují sice cenné údaje, ale nemohou výzkum úplně nahradit (dokumenty nejsou aktuální)
 • používáme jako doplňkovou metodu k porovnání
 • 2 základní metody studia dokumentů

 analýza řídících dokumentů – studujeme plány, prognózy, organizační řády  statistická analýza – různé statistiky a kvantitativní údaje

Druhy knihovnicko-informačních služeb:

 • knihovna poskytuje mnoho služeb, lze je rozdělit v řadu druhů a typů podle hledisek
 • nejčastěji se používají 4 druhy členění

1. hledisko uživatelské

 • individuální služby
 • skupinové s.
 • kolektivní s.
 • institucionální s.

2. hledisko procesuální

 • výpůjční s.
 • referátové s.
 • rešeršní s.

3. hledisko postavení, které služby zaujímají v činnosti knihoven

 • základní s. (např. výpůjční, konzultační)
 • nadstandardní s. (např. rešeršní, referátové)
 • doplňkové s. (např. reprografické, publikační)

4. hledisko institucionální (podle typu instituce)

 • vědecké
 • veřejné
 • školní

Informační šumy a informační bariéry:

 • informační šum je výskyt nahodilých překážek v informačním systému, které způsobují změny v kvalitě informace
 • několik druhů šumů:

1. pragmatický šum

 • uživatel není schopen formulovat požadavek → informační pracovník to špatně pochopí → vzniká šum

2. sémantický šum

 • zkomolení významu a obsahu slov (např. dotaz po telefonu, diakritika v e-mailech)

3. technický šum

 • patří sem telefonické poruchy

4. gnozeologický šum

 • je způsoben omezeným poznatkovým tezaurem příjemce (slovo nepoužíváme, nevíme co znamená)
 • informační bariéry jsou překážky v toku informací směrem k uživateli

1. architektonické (prostorové)

 • bariéry, které znemožňují určitým skupinám lidí dostat se k informacím
 • vozíčkáři – schody, úzké dveře, vysoké regály, úzké uličky mezi regály, toaleta
 • nevidomí – chybí popisky v Braillově písmu
 • důchodci – schody, vysoké regály, popisky malými písmeny
 • děti – vysoko kliky, těžké dveře, vysoké regály, popisky
 • maminky s kočárky – úzké dveře, schody
 • řešení:

 jsou velmi drahá  vybudování nájezdových ramp, výtahů pro vozíčkáře  snížit výšku regálů  „asistenti“ pro tyto skupiny  nejlepší je rovnou stavět budovy tak, aby vyhovovaly všem kategoriím 2. ekonomické

 • knihovny nemají peníze na dostatečnou akvizici, na kvalifikovaný personál, počítače pro nevidomé, rychlejší internet, bezbariérový přístup, pohodlný nábytek, dětské koutky
 • řešení:

 zlepšit financování (dotace, granty)  sponzorské dary  akce pro veřejnost (prodejní výstavy, charitativní akce) 3. jazykové

 • mezijazykové – pro komunikaci s cizinci (ale i Češi jiné národnosti) chybí jazykově kvalifikovaný personál
 • řešení:

 jazykově vzdělaný pracovník  letáky, Web v cizojazyčné verzi

 • vnitrojazykové – uživatel se nepřesně vyjadřuje
 • řešení:

 komunikační dovednosti 4. časové

 • jedná se o zastaralé informace
 • řešení:

 aktualizovat informace  pravidelná akvizice  pravidelné vyřazování zastaralé literatury z fondu  internet 5. vědomostní

 • nedostatečná informační gramotnost
 • např. vyhledávání v katalogu, na internetu
 • dyslektici, dysgrafii
 • řešení:

 příprava uživatelů – kurzy, lekce  příprava informačních pracovníků

6. komunikační

 • všechny problémy v komunikaci (stud, vady řeči, nedoslýchavost), předsudky – rasové, proti blondýnám, policistům, opačnému pohlaví…
 • řešení:

 dostatečné vzdělání personálu

Propagace služeb informačních institucí:

 • propagace je formou sociální komunikace, jejíž cílem je ovlivňování subjektu (uživatele) k žádoucímu chování
 • každá propagace vychází z tvorby tzv. image instituce prostřednictvím public relations (práce s veřejností), jejímž účelem je vtisknout veřejnosti příznivé mínění o dané instituci, jejich službách a produktech
 • propagační prostředky:

1. tištěné a rozmnožené prostředky

 • letáky, tištěné katalogy, plakáty, transparenty

2. tiskové prostředky

 • zveřejňování v periodickém tisku (inzeráty, články, reklamy)

3. zvukové prostředky

 • rádio, rozhlas

4. audiovizuální (multimediální) prostředky

 • film, televize, videozáznamy, internet, CD-rom, DVD, Web
 • nejčastěji využívané multimediální prostředky jsou internetové stránky

5. prostorové prostředky

 • vnější označení budovy, billboardy

6. doplňkové prostředky

 • dárečky a různé druhy pozorností pro nejvěrnější klienty
 • uvedené prostředky nebývají v propagaci užívány samostatně, ale bývají kombinovány
 • limitujícím faktorem propagace jsou finance
 • metody a formy propagace:
 • metoda individuální propagace

 propagujeme instituci před jednotlivcem  rozhovor s uživatelem, individuální nabídka služeb a dokumentů, odpovědi na návrhy a podněty uživatelů…

 • metoda kolektivní propagace

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.