Jazyk a získávání informací, informatika

Pomocí jazyka získává člověk při poslechu a čtení textů zkušenosti a poznatky. Jazyk je nepostradatelný nástroj mezilidských styků. Každý člověk by se měl seznamovat s novými vědeckými, technickými a kulturními poznatky, prohlubovat své znalosti, vytvářet si názory na uspořádání a řízení lidské společnosti. V tom jsou zajisté mezi lidmi rozdíly, záleží na oboru jejich práce, na jejich nadání, píli, na míře znalostí, které vyžaduje jejich zaměstnání. Každý člověk však potřebuje poučení o nejrůznějších poznatcích, je odkázán na sdělení takových poznatků čili na praktické, resp. vědecké informace.

Informace – v širším slova smyslu se rozumí zpráva, její obsah, údaje v ní obsažené, a to obsah nejen ústního sdělení, článku, referátu, knihy, ale i signálu (např. světlem nebo praporkem). Pro rozvoj lidské společnosti mají zásadní význam odborné, především vědecké informace.

Informatika – nauka o získávání, zpracování, ukládání, zpřístupňování a využívání odborných informací.

Knihovny – jsou tradičními veřejnými středisky informací a poskytují tzv. bibliografické informace – informace o tématech knih, o jejich autorech, o roce a místě jejich vydání, pomáhají vypracovat odborné rešerše, tj. informace o tom, v kterých knihách a časopiseckých pracích se pojednává o jistém tématu a dále stručné výtahy z nich a přehled o nich. Při většině knihoven existují i čítárny a studovny.

Signatura – označení knih, pro rychlé vyhledávání.

Katalog – používáme je, když potřebujeme rychle zjistit, které knihy a pojednávají o tématu, které nás zajímá a spolu s tím, která knihovna tyto knihy má.

  • autorský katalog – obsahuje lístky řazené abecedně, nejprve podle příjmení, pak podle jmen autorů, podle názvů děl a roku jejich vydání.
  • systematický katalog – je rozdělen podle vědních oborů, takže je třeba seznámit se s hlavními obory, podle nichž je katalog dané knihovny uspořádán.
  • předmětový katalog – je uspořádán podle předmětových (obsahových hesel).
  • knižní bibliografický katalog – vycházejí bibliografické katalogy specializující se vždy na některý vědní obor, články v českých časopisech zachycují naši knižní a časopiseckou produkci v nejrůznějších vědních oborech. V poslední době se ve velkých knihovnách ukládají bibliografické údaje do paměti počítačů. Zájemce o knihu si sám pomocí počítače pak vyhledá, kde je uložena.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.