Dlouhodobý majetek podniku

= stála aktiva

• Dlouhodobý majetek tvoří 3. skupiny majetku:

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
 2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

• Zahrnutí majetku mezi dlouhodobý majetek je dáno:

 dlouhodobostí jeho používání nebo vlastnění (doba delší než 1 rok)

 jeho postupnou spotřebou – opotřebováním (tj. přenášení hodnoty majetku postupně do vytvářeného výrobků, práce nebo služby)

 limitem cen

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

• je majetek, který má nehmotnou podstatu a dobu použitelnosti delší než 1 rok

• vstupní cena je vyšší než 60 000,–

• zřizovací výdaje

= jsou výdaje spojené se založením nového podniku, např. soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, odměny za poradenské služby a nájemné předcházející otevření účetních knih (od založení např. valnou hromadou do vzniku zápisu v obchodním rejstříku) 011 – Zřizovací výdaje

• nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

= např. technologické postupy, projekty, receptury (pokud nejsou předmětem např. autorských práv) 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

• software

= pokud byl zakoupen samostatně (není součástí dodávky hardwaru nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování) 013 – Software

• ocenitelná práva

= licence, patenty, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní činnosti (např. KNOW – HOW) 014 – Ocenitelná práva

• goodwill

= dobré jméno podniku, výrobku nebo služby (rozdíl mezi oceněním podniku nabyvatele a oceněním znalcem) 015 – Goodwill

• ostatní DNM

= vše co nelze zařadit na účet 011 – 015 např. drobný nehmotný dlouhodobý majetek – vstupní cena je nižší než 60 000,– a doba použitelnosti je delší než 1 rok (pokud účetní jednotka rozhodne, že jej nezařadí do DNM účtuje se na účte 518 – Ostatní služby

2. Dlouhodobý hmotný majetek

Odepisovaný

 stavby (021)

= budovy, mosty, tunely, dálnice bez ohledu na pořizovací cenu

 samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)

= vstupní cena je vyšší než 40 000,– a doba užívání delší než 1 rok (dopravní prostředky, inventář,…)

 pěstitelské celky trvalých porostů (025)

= doba plodnosti je delší než 3 roky (vinice, chmelnice)

 základní stádo a tažná zvířata (026)

= např. plemenná stáda, dostihoví koně apod. ..bez ohledu na pořizovací cenu

 ostatní DM (029)

= drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořizovací cena je nižší než 40 000,– a doba použitelnosti delší než 1 rok (firma se může rozhodnout zaúčtovat jej do zásob) = otvírky nových lomů = technické zhodnocení – výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace pokud za účetní období převýšili 40 000,– Kč

Neodepisovaný

 pozemky (031)

= bez ohledu na PC

? umělecká díla a sbírky (032) = bez ohledu na Pc

3. Dlouhodobý finanční majetek

• cenné papíry a vklady dlouhodobé povahy – termínované vklady, vkladové listy, akcie, dluhopisy, které účetní jednotky pořizuje za účelem dlouhodobého investování

• půjčky poskytnuté účetní jednotkou na dobu delší než 1 rok

• pronájem nemovitostí apod.

Oceňování dlouhodobého majetku: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví

1. Pořizovací cenou nakoupení (pořízení dodavatelsky) PC = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (doprava, montáž, clo, pojistné,…)

2. Vlastními náklady Vytvořené vlastní činnosti Vlastní náklady = náklady přímé (jednicové) + náklady nepřímé (režijní)

3. Reprodukční PC Bezúplatně nabitý DM

Reprodukční cena = cena za kterou byl pořízen majetek v době, kdy se o něm účtuje = cena zjištěná na základě odborného odhadu, touto cenou oceňujeme majetek např.:

• získaný darováním

• zjištěný jako inventarizační přebytek

• DM – převedený z osobního vlastnictví do podnikání

• bezúplatně nabitý po ukončení finančního leasingu

• získaný v restitucí apod.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Vlastní kapitál

• základní kapitál podniku zapsanému v OR, jeho výše je stanovena společenskou smlouvou

• fondy tvořené ze zisku (rezervní fond – a.s., s.r.o.)

• nerozdělený VH z minulých let

• VH běžného období (zisk, ztráta)

Cizí zdroje

• majetek, který byl podniku svěřen na určitou dobu

• dlouhodobé úvěry u bank (splatnost nad jeden rok)

• krátkodobé úvěry

• závazky vůči dodavatelům

• závazky vůči zaměstnancům, vůči státu

• závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

ÚČTOVÁNÍ DM

Pořízení DM

1. Nákupem

• nakoupený DM se označuje jako investice a převedením do užívání se stává dlouhodobým majetkem

• převedení do užívání se provádí na základě „zápisu o převzetí do užívání“

• náklady spojené s pořízením DM se soustřeďují na účtech :

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku

• DPH u plátce DPH nevstupuje do PC neboť účetní jednotka je eviduje jako pohledávku za finančním úřadem

• u neplátce DPH je součástí PC dlouhodobého majetku

2. Vlastní činností

• Podniku vznikají náklady spojené s vytvořením DM, které jsouu zaúčtovany v 5-té účtové třídě = náklady

• Protože vytvořením majetku vlastní činností se podniku zvětšují aktiva, proto se této činnosti říká aktivace (náklady vytvořené se musí dostat do výnosu prostřednictvím účtové skupiny 62 – aktivace a součastně do aktiv)

⇒ takto účtujeme tehdy pokud si celý DM podnik vytvořil sám (stavební firma si postavila garáž ). Pokud podnik zajišťuje pouze dopravu nebo montáž účtujeme na účte 622– Aktivace vnitropodnikových služeb.

3. Bezúplatné nabytí a, darování

• DM získány darováním zvyšuje vlastní kapitál účetní jednotky

• účtuje se na účtě 413 – Ostatní kapitálové fondy na str. D

b, bezúplatné získání při finančním leasingu

• nedochází zde k účtování odpisů a zápis se provede na účet oprávek

• majetek je zařazen do evidence s nulovou zůstatkovou hodnotou

c, přeřazení z osobního užívání do podnikání

• podnikatel může dodatečně vložit do podnikání další majetek např. z důvodů ručení, zvýšení základního kapitálu

Vyřazení DM K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít z mnoha důvodů:

• fyzická likvidace (důsledek poškození, opotřebení, neopravitelné závady)

• darování

• prodej

• manka a škody

• přeřazení z podnikání do osobního užívání

Mohou nastat 2 případy:

 1. Vyřazení odepsaného DM
 2. Vyřazení DM se zůstatkovou hodnotou
 3. Vyřazení odepsaného DM

• majetek je zcela opotřebován a účetně odepsán, vyřazení se provede jediným zápisem:

• ZC = O

• VC = oprávkám

• vyřazení provedeme jedním zápisem

2. Vyřazení DM se zůstatkovou cenou

• jestliže podnik zjistí, že pořizovací cena dlouhodobého majetku není dosud zcela odepsána, potom účtuje podle povahy vyřazení dlouhodobého majetku zůstatkovou cenu

• ZC > 0

• ZC se zaúčtuje do nákladů na příslušný nákladový účet

a, fyzická likvidace zcela neodepsaného dlouhodobého majetku – v tomto případě jde o majetek, který už podnik z nějakého důvodu nepotřebuje, je například morálně zastaralý, mění se výroba a podobně. V protokolu o likvidaci musí být odepsání a likvidace zdůvodněny.

b, vyřazení v důsledku manka nebo škody – v tomto případě musíme dlouhodobý majetek odepsat a vyřadit. Účtujeme podle povahy manka či škody na účet 549 – Manka a škody nebo 582 – Škody. Jestliže manko nebo škoda vznikla zaviněním zaměstnance, pak můžeme předepsat příslušnou částku k náhradě jako pohledávku vůči zaměstnanci. Je možná pohledávka vůči pojišťovně.

c, vyřazení v důsledku darování – vyřazujeme-li dlouhodobý majetek tak, že ho darujeme, pak jej musíme fyzicky vyřadit a odepsat zůstatkovou cenu na účet 543 – Dary.

d, prodej dlouhodobého majetku – při prodeji dlouhodobého majetku účtujeme jeho vyřazení, zůstatkovou cenu a dále přistupuje ještě částečný odpis a fakturace.

• jestliže podnik prodává DM, který není zcela odepsán, lze do nákladů zaúčtovat jednu polovinu odpisů za dané účetní období (druhou polovinu zaúčtuje kupující)

• zbytek zůstatkové ceny zaúčtujeme na účet 541 – Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

Analytická evidence DM

• základní evidenční jednotkou je inventární předmět (složka DNM a DHM)

• pro každý inventární předmět se zřizuje inventární karta, která musí obsahovat:

 • název nebo popis majetku, číselné označení
 • datum a způsob pořízení a uvedení do užívání
 • datum zaúčtování na příslušný majetkový účet
 • ocenění a zvolený způsob účetního a daňového odpisování
 • datum a způsob vyřazení

Význam technického úseku hotelu

• zabezpečuje fungování hotelu po technické stránce, tzn. zajišťuje bezporuchový chod všech médií (voda, plyn, elektřina, vzduchotechnika, klimatizace, vytápění)

• kotelna – záleží na zdroji vytápění (plyn, elektřina, tuhá paliva)

• strojovna – stroje chladícího zařízení (odpadní vzduch je využíván v systému klimatizace)

• prádelna

• garáže

• parkoviště

• dílny – složení vyplívá z technického vybavení a velikosti hotelu (výtaháři, instalatéři, elektrikáři, topenáři, malíři, natěrači..)

• centrální dispečink – součást hotelu (většinou v suterénu), nepřetržitý provoz, funkce – formou panelu napojena všechna centra poruchových zdrojů → odběrové diagramy (plyn, voda), chod vzduchotechniky, průtok a ohřev vody, požární hlásiče (možnost napojení na hasiče), výtahová a poplachová signalizace apod. Součástí je také kamerový systém, v případě výpadku proudu v hotelu jsou k dispozici náhradní zdroje energie.

Personální zajištění technického úseku

• ředitel TÚ

• vedoucí TÚ – zajišťuje vybavení hotelu po technické stránce, účelový nákup DHM a DNM, řídí činnost v oblasti energetiky, dopravy a požární ochrany, odpovídá za rekonstrukci hotelu a případné reklamace, organizuje a řídí práci vedoucího údržby a technického pracovníka

• vedoucí údržby – řídí činnost obsluhy výměníkové stanice střediska údržby, zajišťuje preventivní kontroly zařízení hotelu, zajišťuje odpadové hospodářství (třídění odpadu) → biologický odpad (vzniká při výrobě, zvláštní likvidace) a ostatní odpad (jde na skládky), zabezpečuje úklid okolo hotelu, zahradnické služby, zajišťuje likvidaci nepotřebných a poškozených prostředků, zajišťuje chod ostatních pomocných provozů (prádelna, ostraha, tiskárna, ubytovna pro zaměstnance)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.