Světová literatura 1. pol. 20. století

Moderní umělecké směry na začátku 20.st.

Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné).

FUTURISMUS – vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce, boření dosavadního umění, popírání uměleckých tradic, estetických norem a šablon, ale zároveň i obdivu k technické civilizaci, k moderním strojům, vyhlásil italský básník, dramatik a politik F.T.Marinetti (1876 – 1944). Futuristé chtěli zachytit svět v pohybu, horovali pro literaturu, která by prý nemusela dohánět svou dobu. Futurismus, který se projevoval i ve výtvarném umění, chtěl být sice i novým životním stylem, ale jeho představitelé obdivovali často jen sílu a výbojnou aktivitu, v jejich světovém názoru doznívala filozofie nadčlověčenství Friedricha Nietzscheho. Někteří italští futuristé dospěli až k politické podpoře nejkrajnější reakce. Obhajovali válku a fašismus. V revolučním Rusku se naopak futuristé připojili k proletářské revoluci a patřili k zakladatelům sovětské socialistické poezie (V. Majakovskij).

EXPRESIONISMUS – patřil k nejrozšířenějším modernistickým uměleckým směrům první čtvrtiny 20. st. Měl vyjadřovat pocity nejistoty, strach, zoufalství lidského jedince v soudobém kapitalistickém světě. Expresionisté toužili po lepším, šťastnějším životě, nebyli však s to postavit proti společenskému rozkladu nový, pozitivní řád. Expr… vznikal hlavně v imperialistickém Německu před a během první světové války. Už předchůdci expresionismu ve výtvarném umění (Vincent van Gogh, Paul Gauguin – pól gogén, Edvard Munk) se pokoučeli ve svých dílech nahradit skutečnost jejím intenzívním osobním prožitkem. Díla expresionistů se pokoušela zachytit subjektivní výraz (expresi), představu, převyprávět sen. Literární expresionismus často využíval silně citově zabarvené lexikální prostředky, významových nadsázek (hyperbol). U nás – působil v brněnské Literární skupině – hlásila se k proletářské poezii.

KUBISMUS – byl především uměleckým směrem ve výtvarném umění. Kubisté rozkládali skutečnost na geometrické útvary – základ kubus (krychle). Zakladatelé: (Pablo Picasso, George Brague). Ti stavěli proti impresionistické nahodilosti a náladové neurčitosti umělecký řád a jasnou kompozici. Snažili se proniknout pod povrch reality, k podstatě věcí a jevů. Také básníci hlásící se ke kubismu – Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau – chtěli zachytit skutečnost najednou z mnoha nezvyklých úhlů v celé její složitosti, rázem v různých časových rovinách a okamžicích. Formu svých básní podřizovali geometrickému uspořádání, opomíjeli logické členění svých textů.

DADAISMUS – název směru odvozen z franc. slova, které v dětské řeči znamená koníček (hračka). Dadaismus se vysmíval všemu, co patřilo k akademickému umění, k hodnotám uznávaným měšťáckou společností. Dadaističtí básníci, výtvarníci a hudebníci, sdružující se za 1.sv.války v některých západoevr. městech, přišli s programem převrátit naruby vše, co bylo do té doby považováno za nedotknutelné (za nesmyslný prohlásili celý současný svět založený na honbě za penězi, svět válek a utrpení – jeho prázdnotu chtěli zaplnit veselím). Za zakladatele tohoto směru bývá považován rumunsko-francouzský básník Tristan Tzara.

KONSTRUKTIVISMUS (funkcionalismus) – obraz velkoměst, jenž tvořil kulisu novému životnímu stylu byl v architektuře formován avantgardními směry, jako funkcionalismus, konstruktivismus. Konst… se snaží především esteticky zhodnotit samotnou konstrukci stavby, jež byla dříve maskována dekorem. Funkcio… vytváří prostor budov a jejich exteriér, podle jejich určení (funkce). Proslulí architekti nestavěli pouze exkluzivní vily, ale snažili se vyřešit funkční bydlení i pro méně zámožné vrstvy obyvatelstva. Konstruktivistické a funkcionalistické tendence měly ohlas v pronikání reportáží a jiných publicistických postupů do prózy a velkém rozmachu plakátového umění. Představitelé: (fr. architekt Le Corbusier, německá skupina Bauhaus, Josef Havlíček, Vít Obrtel, Jaroslav Franger ad.)

MEZIVÁLEČNÁ SVĚTOVÁ LITERATURA

1.sv. válka bezohledně rozmetala všechny zbylé dosavadní jistoty (sociální i ideologické). Po jejím skončení se nově utváří podoba světa. Kromě škod přinesla tato doba také velké sblížení mezi Evropou a Amerikou. Mnohé státy se vydávají po vzoru USA, Anglie a Francie na cestu demokracie, mezi nimi i nově vzniklé Československo. Úsilí o nový životní styl, touha po jistotách, osvobození a nastolení nového řádu vede také v některých zemích k podpoře režimů: (Itálie, Německo) fašistický a (Rusko po revoluci 1917) komunistický.

Poválečná konjunktura bohužel nevyústila ve stabilitu, ale naopak ve vleklou hospodářskou krizi 30.let, kdy se znovu nebezpečně vyhrotí všechny existující problémy. Varovným předobrazem tohoto konfliktu se stala občanská válka ve Španělsku.

2.sv. válka rozpoutaná Hitlerovským fašizmem na sebe nenechala dlouho čekat. Znovu je člověk vtažen do masového ničení, vraždění, do zápasu o moc, ale i holý život. Mnozí z těch, kteří přežijí v zápětí ztrácejí svobodu, neboť v záchvatu poválečného nadšení podlehnou svůdné ideologii komunismu.

FRANCIE

Henri Barbusse

(ánry barbys; 1873 – 1935) realisticky zobrazil válečné běsnění v celé jeho krutosti. I v nelidských podmínkách však jeho hrdinové zůstávají lidmi. Uvědomují si nesmyslnost války, chápou, že na obou stranách fronty stojí nevinní lidé, kteří musejí nesmyslně zabíjet pro zájmy mocných a také aby sami přežili.

 • Oheň: román ukazuje, jak velikou silou je každé opravdové kamarádství, co všechno zmůže lidový kolektiv

Po válce organizoval pokrokové a komunistické francouzské intelektuály ve skupině, jíž dal název jeho další protiválečný román Clarté (klarté). Patřil i mezi přední bojovníky proti fašizmu.

Romain Rolland

(romén rolán; 1866 – 1944) autor životopisů slavných osobností (např. Ludwiga van Beethovena, Lva Tolstého), dramatik, autor rozsáhlých románových cyklů…

 • Jan Kryštof: zachycuje složitou životní cestu geniálního umělce, který nenachází porozumění u měšťácké společnosti. Brzy po válce vydal svůj nejsilnější román Dobrý člověk ještě žije: zachycuje osudy Colase Breugnona (kolase bryňona), který si uprostřed náboženských válek a navzdory životním ranám dovedl uchovat schopnost radovat se z prostých každodenních věcí, žít renesančně plných životem, být s to podívat se optimistickým pohledem na svět
 • mezi nejproslulejší patří lyrická povídka o lásce, do níž tragicky zasáhne válka, Petr a Lucie.

Marcel Proust

 • (marsel prust) Hledání ztraceného času.

Guillaume Apollinaire

(gijóm apolinér) básni sbírky Alkoholy – Pásmo (polytematické báseň), sbírka Kaligramy

USA

Ernest Hemingway

(1899 – 1961) také jeho tvorbu poznamenala hned na samém počátku válka.

 • Sbohem, armádo! – román vytěžil z vlastních zážitků z první světové války
 • Komu zvoní hrana – v románu se odráží zkušenosti válečného korespondenta v době občan. války ve Španělsku

V Hemingwayových románech jsou nejčastěji zobrazováni hrdinové, kteří – tváří v tvář nejtěžším životním zkouškám, vystaveni nebezpečí smrti, prokazují své morálně lidské kvality, osvědčují pevný charakter.

 • Stařec a moře – lyrická novela o zápasu starého kubánského rybáře Santiaga s největší rybou jeho života, se žraloky a nebezpečím moře, vyúsťuje v teskné úvahy nad marným životním snažením člověka, jehož život je tak krátký. Smyslem novely však je zároveň oslava věčné aktivity, nezdolné lidské houževnatosti, jíž se lidský život neustále obnovuje.

John Steinbeck

román Neznámému bohu, novela O myších a lidech, román Hrozny hněvu, humorně laděné díla Plán Tortilla, Na plechárně a další…

William Faulkner

 • nejvýznamnější díla – romány Divoké palmy, Neodpočívej v pokoji

ANGLIE

John Galswolthy

(1867 – 1933) tradice realistického románu působily zvlášť silně v anglické próze a byly rozvíjeny i ve 20.stol. V cyklu románů Sága rodu Forshithů Galswolthy vytvořil moderní typ rodinné kroniky. Na rozvětvených osudech několika generací vyšších středních vrstev anglické Viktoriánské společnosti, popisoval smysl pro vlastnictví a rodinu a vzpouru proti těmto hodnotám vedenou ve jménu lásky a krásy, již rozrušují touhu po klidu a do manželství vnáší krizi. Na svou trilogii navázal ještě dvěma dalšími knihami Moderní komedie, Poslední kapitola.

Gilbert Keith Chesterton

 • proslavil se také jako dramatik hrou s detektivní zápletkou Plynové lampy.

Flerbert George Wells

 • autor utopických románů Válka světů, První lidé na Měsíci, Neviditelný, Ztracený svět, knihy Rusko v mlze.

David Hebert Lawrence

 • díly Synové a milenci, Milenec Lady Chatterliové se zasloužil o odtabuizování sexu v literatuře.

NĚMECKO

Erich Maria Ramarque

jeho románům se dostalo veliké popularity

 • Na západní frontě klid: generační román o osudech studentů, kteří ve válce postupně ztrácejí všechny iluze o společnosti, v níž se narodili, pravé životní hodnoty nalézají v kolektivu
 • Cesta zpátky,Tři kamarádi: také v těchto románech poznamenala válka osudy mladých lidí
 • Vítězný oblouk, Noc v Lisabonu, Jiskra života
 • Nebe nezná vyvolených: příběh automobilového závodníka, který se zamiluje do těžce nemocné dívky
 • Stíny v ráji: reakce na jeho pobyt v Americe

Thomas Mann

(1875 – 1955) patří k nejvýznamnějším představitelům světové demokratické prózy 20.st. Ve svých románech zachycoval úpadek a rozklad německé měšťácké spol. Zamýšlel se nad příčinami její rostoucí brutality, analyzoval otázku viny německé buržoazie za vyprovokování obou světových válek.

 • Buddenbrookovi: zachytil přítomné dravčí vztahy v kapitalistické a už imperialistické německé společnosti
 • Smrt v Benátkách (novela), Kouzelný vrch (román), Doktor Faustus – věnoval otázkám smyslu umění v životě jednotlivce a celé společnosti
 • Mario a kouzelník: v novele se odráží atmosféra hledání humanistické protiváhy fašismu

Heindrich Mann

proslavil se především svým satirickým románem Profesor Neřád

RUSKO

Maxim Gorkij

 • bosácké povídky Čelkaš, romantické povídky (Mahar Čudra, Stařena Izergil), divadelní hry (Měšťáci, Na dně), romány Foma Gordějev, Matka, Podnik Artamonových a Život Klima Samgina

Michail Šolochov

 • Donské povídky, Tichý Don, Rozrušená země

Vladimír Majakovskij

 • Oblak v kalhotách, 150 milionů, V.I.Lenin, Správná věc

Sergej Jesenin

 • Moskva krčemná, Chuligánova zpověď, Skandalistovy zápisky, Anna Sněgina, Sovětská Rus

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.