Český jazyk

Počátky slovesného umění a vznik písemnictví

POČÁTKY SLOVESNÉHO UMĚNÍ (nepsané) Prvními slovesnými projevy s určitou uměleckou hodnotou byly texty pronášené při obřadech, kterými se lidé snažily harmonizovat řád světa ( např. si naklonit různé nadpřirozené síly, démony…). Tyto texty – magické průpovědi, zaříkávadla a zaklínadla © – byly pronášeny zpěvavě, s důrazem na rytmus a jednotlivá slova či slovní obraty se několikrát opakovaly. Obřady se […]

číst více

Významní prozaikové oficiální literatury po roce 1945

Po roce 1945 prodělává česká literatura zvláštní vývoj, determinovaný ve velké míře politickými vlivy uvnitř tzv. socialistické soustavy i uvnitř republiky. Období let 1945 – 1948 Krátké období, které je především poznamenáno radostí z konce války a ze znovuzískání svobody. Doznívají ideály meziválečné literatury. Období od února 1948 do poloviny 50. let Počátkem tohoto období je „Vítězný únor 1948“, znamenající definitivní […]

číst více

Doznívání ideálů národního obrození a počátky české realistické literatury

J.K.Tyl, K. H. Borovský, B. Němcová Josef Kajetán Tyl narodil se v Kutné Hoře; byl typickým vlastencem té doby; novinář, dramatik, kreslíř, politik… Jeho celoživotní láskou bylo divadlo, stál v podstatě u zrodu českého samostatného divadla. Studoval v Praze, později se dal ke kočovné divadelní společnosti, kde poznává svou nastávající (Magdalenu Forchheimovou). Na poč. 19. st. vzniká Kajetánské divadlo (působil […]

číst více

Tendence v meziválečné próze

Rozvrstvení: levicově orientovaná literatura: (socialisticky orientovaná próza), tvořila hlavní vývojovou linii české prózy 20. a 30. let, odpor k válce, inspirace VŘSR, ruskými autory; představitelé (Olbracht, Majerová, Pujmanová, Kratochvíl ad.) demokratický proud: (demokraticky orientovaná próza), představitelé (Tilschová, Benešová, bratři Čapkové, Poláček ad. legionářská literatura: představitelé (Jaroslav Medek, Josef Kopta, Ivan Langer ad.) – psali o českých legionářích v Rusku ruralismus a katolicky orientovaná […]

číst více

Světový realismus a naturalismus

Ve 2.pol.19.stol. svět prožíval rozmach přírodních a technických věd (vzniká např. Darwinova evoluční teorie, Pasteurovy objevy – ovlivnily vývoj medicíny, dochází k rozvoji železnic a vzestupu průmyslu). Toto všechno naplnilo lidstvo důvěrou v rozum a smyslové poznání a ve spolehlivost exaktních věd. Metody přírodovědeckého bádání převzaly i vědy společenské, vzniká positivismus, tj. filozofie dokazující, že jen to je skutečné, […]

číst více

Světová próza 1. pol. 20. stol.

ovlivněna světovými válkami; změny ekonomické, politické i sociální; dále Pokračuje realistický přístup a rozvíjí se moderní experimentální próza (Proust, Joyce, Kafka) AMERICKÁ LITERATURA – někteří poukazovali na „americký sen“; prostředí kabaretů, bohatých lidí; výrazný motiv „ztracené generace“ (pocity nezakotvenosti, opuštěnosti, ztracení, nejsou schopni se přizpůsobit) Ernest Hemingway – pomaturitně nastoupil jako dobrovolník do první světové; zůstává v Evropě jako dopisovatel […]

číst více

Světová literatura 1. pol. 20. století

Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS – vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce, boření dosavadního umění, popírání uměleckých tradic, estetických norem a šablon, ale […]

číst více

Světová literatura v 2. pol. 20. století

OBRAZ VÁLKY Literatura faktu – různé paměti, deníky, autentické zážitky (Cherchyl) Cherchyl – 2.světová válka George Patton – válka mýma očima díla beletrická Styron – Sophina volba – život polské emigrantky trvale ovlivněny vzpomínkami na koncentrační tábor v Osvětimi. Hrdinka je nucena volit, které ze dvou dětí pošle do plynové komory. Joseph Heller – Hlava XXII (22) – jde o humorný pohled na absurditu […]

číst více

Umělecké cíle ruchovsko-lumírovské generace

doba, literární programy, představitelé, nejvýznamnější díla Ruchovců a Lumírovců V 70. a 80. letech hospodářská moc českého měšťanstva dále rostla. Pokračoval i rozvoj kulturního života, který se projevoval vznikem a růstem kulturních organizací a institucí (např. nakladatelství: Jott, Vilímek, Topič). Tato doba byla spjata s rozmachem národního hnutí, které mělo své obdoby v celé tehdejší Evropě (sjednocení – Itálie, Německa, Bulharska), ale […]

číst více

Rozvoj staroslověnské literatury ve 14. století

Koncem 13. a počátkem 14.st. nastaly v Čechách příznivější podmínky pro rozvoj literatury v národním jazyce. Poslední přemyslovci podporovali německou slovesnou tvorbu a uváděli k nám západní rytířskou kulturu (kultura gotická). O pozvolném pronikání češtiny do literárních památek i do veřejného života svědčí glosy, české poznámky mezi řádky nebo na okrajích knih a druhá nejstarší píseň v národním jazyce Sv. Václave, vévodo […]

číst více