Spolupráce české a zahraniční VŠ

17. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během svého působení na české vysoké škole studovat nebo pracovat na zahraničních školách a zároveň tak objevovat neznámé kraje, učit se cizí jazyk a poznávat nové lidi. To vše jim umožňuje zejména přeshraniční spolupráce mezi vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

 • téměř každá česká vysoká škola či univerzita navazuje styky (bilaterální smlouvy apod.) se školami v zahraničí (tzv. partnerskými školami)
 • kromě meziuniverzitních (bilaterálních) dohod mohou dvou- či vícestranné dohody sjednávat také jednotlivé fakulty škol
 • zejména větší instituce spolupracují i s více než stovkou zahraničních škol a univerzit po celém světě
 • vznik mezinárodních styků a následnou spolupráci jednotlivých fakult mají zpravidla v kompetenci jejich zahraniční oddělení, kde lze také najít veškeré informace o přeshraniční spolupráci školy včetně **přehledu partnerských škol a vzdělávacích institucí a jimi nabízených studijních pobytů
 • v rámci bilaterálních dohod většinou platí, že na náklady na cestovné přispívá vysílající univerzita a náklady na ubytování a pobyt hradí hostitelská univerzita
 • pobyty mimo rámec meziuniverzitních dohod (například pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na zahraniční velvyslanectví, neziskovými vládními organizacemi apod.) si již zájemci vyřizují sami
 • užitečný zdroj osobních zkušeností studentů ze svých zahraničních studijních pobytů poskytuje na svých stránkách například Univezita Karlova v Praze, ale i další vzdělávací instituce

Obsah a rozsah mezinárodní spolupráce

 • základní náplní mezinárodní spolupráce českých vysokých škol a univerzit je mj.:
  • zajištění krátkodobých (zpravidla jedno- až dvousemestrálních) výměnných studijních pobytů pro studenty vyjíždějící do zahraničí
  • zajištění krátkodobých (zpravidla jedno- až dvousemestrálních) výměnných studijních pobytů pro studenty přijíždějící do České republiky
  • poskytování informací o výměnných pobytech, ale i o dalších možnostech studia v zahraničí či jazykových pobytech
  • zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními školami a jinými institucemi
  • podpora studentů při zajišťování studijních programů, jejichž součástí je studium v zahraničí
  • organizace krátkodobých studijních a poznávacích pobytů (například letních) pro studenty
  • podpora studijních pobytů a stáží studentů doktorských studijních programů
  • organizace přednáškových, výzkumných a studijních pobytů (akademická mobilita) pro vědecko-pedagogické pracovníky a další zaměstnance
  • mimo výuku je zahraniční spolupráce škol zaměřena také na oblast vědy a výzkumu

Vládní stipendia

 • mezinárodní smlouvy zajišťující stipendijní pobyty v zahraničí má s některými zeměmi uzavřeny i Česká republika jako celek:
  • tyto smlouvy spadají do působnosti MŠMT ČR, jednotlivé pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) Domu zahraničních služeb MŠMT
  • v těchto smlouvách je vždy stanoven počet míst, délka pobytu, požadavky na uchazeče atd.
  • stipendijní pobyty jsou obsazovány buď rozpisem kvót (každá škola má k dispozici určitý počet stipendií, výběr studentů provádí sama škola), nebo konkurzem (stipendia jsou vypsána pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení organizuje AIA)

Užitečné odkazy

 • Dům zahraničních služeb MŠMT (zde)
 • článek Studium v zahraničí nejen přes Erasmus (zde)

Zdroj foto: Stock.XCHNG