Základy kartografie

Kartografie se zabývá tvorbou map.

Mapa – zmenšený obraz zemského povrchu (či vesmírných těles) v rovině.

Postup: Zemské těleso se nahradí referenční koulí (glóbus) – zde nedochází ke zkreslení.

Při zobrazování zemského povrchu do roviny se používají zobrazení rozvinutá na plochu. Zde se používají tři druhy zobrazení :

1. Rovinné zobrazení (azimutální zobrazení)

 • dotyková rovina se dotýká zemského tělesa a to v jednom

bodě na pólu, rovníku či v libovolném bodě.(zobraz.An­tarktidy)

2. Válcové zobrazení – dotykový bod je plášť válce hlavní kružnice

 • rovník (zobrazení mapy světa)

3. Kuželové zobrazení – dotykový bod je některá vedlejší kružnice

 • rovnoběžka (zobrazení mapy ČR)

Měřítko mapy – číselné 1 : 5000

 • grafické ( cyklistické mapy) – úsečka rozdělena na stejné díly.
 • nadmořské výšky

Zeměpisná síť – pomyslné čáry – rovnoběžky – spojuje místa se stejnou zeměpisnou šířkou.

Zeměpisná šířka – úhel, který svírá rovina rovníku a přímky spojujíce přímky zemského středu a místo na povrchu Země.

0 – rovník 23,5 – obratník(souvisí s nakloňení z.osy)

 • poledníky – spojují místa se stejnou zeměpisnou délkou

Zeměpisná délka – úhel, který svírají rovina nultého poledníku a rovina místního poledníku, který prochází místem na zemském povrchu.

Kartometrie – věda, která se zabývá měřením na mapách:

 • délky (pravítkem)
 • úhly (úhloměrem)
 • plochy (planimetrem)

loxodroma – dráha, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem

ortodroma – nejkratší vzdálenost mezi dvěma místy na zemském povrchu, která se vede po hlavní kružnici (v zemském středu) – např. letecká doprava

Měření v terénu : 3 typy prací :

 • práce astronomické – určení přesné polohy vybraných bodů astronom. měřením
 • práce geodetické – 3 typy sítí – gravimetrická – tíhové zrychlení
 • trigonometrická – trojuhelníky (ČR výchozí bod

Pecný Lišov u Českých Budějovic 564m. Bod 0 je hladina baltského moře, Krondstat)

 • nivelační
 • práce topografické – vytvoření obsahu mapy na základě terénních prací nebo

využitím fotogrammetrických snímků Snímkování Země probíhá pomocí družic či letadel.

Družice jsou: – stacionární – nad rovníkem 36 000 km

 • subpolární družice (šikmé dráhy) Ty jsou blíže k zemi, použití k předpovědi počasí

Typy map: Mapy lze dělit podle měřítka, nebo podle obsahu.

Dělení map podle měřítka – Mapy velkého měřítka – do 1 : 200 000

 • Mapy středního měřítka – od 1 : 200 000 – 1 : 1000 000
 • Mapy malého měřítka – od 1 : 1000 000
 • Plány – menší než 1 : 5000

Obsah map : Obsah mapy lze rozdělit na výškopis, polohopis, popis

Výškopis – zobrazení výškové členitosti ( vrstevnice, kóty, barvy)

Polohopis – zobrazení vodorovné členitosti georeliéfu

Popis – informace o území na mapě

Dělení map : podle obsahu dělíme mapy na katastrální, topografické, tématické, obecně zeměpisné

Topografické mapy – středních měřítek (minimální zkreslení).

Tématické mapy – speciálně zvolené téma, podrobnější (geomorfologické, klimatické, hydrologické)

Generalizace – zjednodušení obsahu mapy podle předem stanovených pravidel (normou).

Mapy uspořádané do souboru – atlas.

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.