Severní Amerika

 • omývána – ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem a severu Severním ledovým
 • s Jižní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav)
 • náležící ostrovy – především na severu – Grónsko (náleží Dánsku)
 • součástí je oblast Střední Ameriky (ne tak rozvinutá jako sever)

Povrch

 • horizontálně velice členitý s řadou zálivů, poloostrovů (největší poloostrov – Labrador) a ostrovů
 • na vývoj reliéfu velký vliv hranice litosférický desek – leží na severoamerické litosférické desce + na západním pobřeží dochází k přibližování de­sek
 • díku pohybu desek se vytvořily Kordillery (nejdelší pásemné pohoří světa, nejvyšší hora Mt.Mc.Kinley – Aljaška)
 • část hranice mezi deskami – zlomové pásmo San Andreas v Kalifornii – v tomto místě je častá zemětřesná činnost
 • převládá hornatý charakter
 • geologicky nejstarší – Kanadský štít
 • S – Arktická nížina
 • Kordillery (v USA + Skalnaté hory) na východ přecházejí v mezihorské plošiny, pánve, planiny do rozsáhlých nížin v povodí Mississippi + systém Appalačského pohoří
 • nejníže položené místo je proláklina Údolí smrti – v Kalifornii
 • v mezihorských plošinách a pánvích – pouště – Nevadská poušť, Velká solná poušť, Mohavská poušť

Klima

 • podnebí – polární, subpolární, mírné, subtropické a tropické + velehorské výškové stupně
 • výrazně ovlivňováno mořskými proudy – severovýchod ochlazován Labradorským proudem
 • převážně leží v mírném pásmu – na východ od Kordiller vnitrozemský ráz + na pobřeží Atlantiku velmi vlhké
 • v zimě pronikají ze severu studené větry (blizzardy)
 • Střední Amerika – tropické podnebí ovlivněno pasáty

Vodstvo

 • hlavní rozvodí probíhá při západním pobřeží
 • největší část odvodňována do Atlantského oceánu
 • největší řekou Mississippi (4. na světě) – vlévá se do Mexického zálivu
 • řeka Svatého Vavřince, Mackenzie, Yukon
 • Velká jezera – sladkovodní, pomezí USA a Kanady, Hořejší, Huronské, Michiganské, Erijské a Ontario – tektonicko-ledovcového původu, dopravní cesta
 • Erijské a Ontario spojeny řekou Niagara – Niagarské vodopády
 • další jezero – Nicaragua

Fauna a flora

 • sever – arktické pustiny
 • subpolární oblasti – tundry (sob)
 • severokanadské jehličnaté lesy – přechází ve smíšené
 • typické zvíře – puma americká
 • střední část – travnaté prérie (bizoni)

Obyvatelstvo

 • řídce zalidněná
 • největší světová megalopole – mezi Bostonem a Washingtonem
 • nejlidnatějším státem je USA
 • vysoký přírůstek – vysoká porodnost, snížení úmrtnosti + přistěhovalství
 • zastoupena všechna lidská plemena – europoidní, mongoloidní (Aljaška), negroidní
 • velké množství míšenců a početné menšiny
 • téměř vyhubení indiánského obyvatelstva + zavlečení negroidní rasy
 • většinou křesťanské náboženství (silně)
 • vysoká gramotnost (USA, Kanada)

Hospodářství

 • nerostné bohatství – ropa a zemní plyn (Aljaška, pobřeží Kalifornie, Mexický záliv), uhlí (podhůří Appalačského pohoří), rudy kovů (nikl, měď, železo, stříbro, uran), drahé kovy (Aljaška, Kalifornie, Mexiko)
 • hospodářsky velmi významná oblast
 • zemědělství – silně mechanizováno a chemizováno, velké plochy úrodných půd
 • vykazuje přebytky
 • chov hovězího dobytka, dále prasata, drůbež, ovce
 • obilnářství (pšenice, kukuřice), rýže, bavlník, tabák, sója, podzemnice olejná, cukrová třtina
 • průmysl – těžba energetických surovin, hutnictví železa a oceli a hliníku, výroba elektřiny, strojírenství, chemický průmysl (petrochemie), potravinářství

Oblast Střední Ameriky

 • zaostává za Kanadou a USA
 • rozvojové hospodářství, malý rozvoj
 • 20 států – Bahamy, Barbados, Haiti, Dominikánská republika, Haiti, Jamajka, Kostarika, Honduras, Kuba, Nikaragua, Panama, Salvádor
 • 9 závislých území – Americké panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Portoriko

USA

 • hl.město – Washington
 • 50 států
 • prezidentská republika
 • nerostné suroviny – ropa, zemní plyn, rudy barevných kovů, železné rudy, uhlí, síra, fosfáty, soli
 • hospodářství – nejvyspělejší a ekonomicky nejsilnější stát světa, vědeckotechnický pokrok ve všech odvětvích
 • průmysl – těžební, energetika (tepelné, jaderné a vodní), hutnictví oceli, železa a hliníku a barevných kovů, strojírenství (dopravní prostředky – General Motors, Ford; letecký průmysl, loďařství; elektronika), chemický (petrochemie), dřevařský a papírenský, textilní, potravinářský
 • zemědělství – kukuřičný pás (jižně od jezer), pšeničný pás (severozápad, jihozápad od kukuřičného), bavlníkový pás (jih), tabák, podzemnice olejná, sója, Kalifornie (ovoce, vinná réva, zelenina), brambory
 • skot, prasata, ovce, koně, drůbež, hovězí dobytek

Kanada

 • federální stát – formální hlavou je britský panovník zastoupen voleným generálním guvernérem
 • dva úřední jazyky – francouzština a angličtina
 • hl.město – Ottawa
 • nerostné suroviny – rudy barevných a drahých kovů, železné a uranové rudy, zemní plyn a ropa, draselné soli
 • hospodářství – rozvinutý průmyslový stát s vyspělým zemědělstvím
 • průmysl – těžební, barevná metalurgie, dopravní strojírenství, petrochemie a dřevozpracující, hutnictví železa, hliníku a oceli, potravinářský, zpracování niklu
 • zemědělství – skot, prasata, ovce, farmy na kožešinovou zvěř; obilniny (pšenice), pícniny, brambory, řepka, len, ovoce, zelenina

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.