O nás

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla založena roku 1969. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris.

Aktuálně otevírané studijní programy (2020/2021)

Bakalářské studium: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma)

Navazující magisterské studium: Odborný pracovník v laboratorních metodách (prezenční forma)

Magisterské studium: Farmacie (prezenční forma, v českém či anglickém jazyce)

Doktorské studium: Bioanalytické metody, Patobiochemie a xenobiochemie, Farmaceutická technologie, Farmaceutická analýza, Farmaceutická chemie, Farmakologie a toxikologie, Farmakognosie a nutraceutika, Klinická a sociální farmacie a Bioorganická chemie. Programy lze studovat v prezenční i kombinované formě a v českém i anglickém jazyce.

Kde nás najdeš

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové

Přihlášky a přijímačky

U uchazečů o přijetí do všech studijních programů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se vzhledem k praktickým cvičením v chemických a biologických laboratořích předpokládá přiměřený zdravotní stav.

Bakalářské studium: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

1. Přijímací zkouška je jednokolová.

2. Zkouška je pouze písemná; koná se ze dvou testů: chemie a biologie (bez botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky.

3. Bonifikace:

úspěšným řešitelům krajského kola olympiády v oblasti biologie nebo chemie, nebo účastníkům krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí se započítává 5 bodů.

Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2019/2020 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší než 70. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou oddílů.

nebo

2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2019/2020 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než - 70 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech čtyř oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

nebo

3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,30 a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníků opět pouze první pololetí).

Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

nebo

4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli.

nebo

5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává v listinné podobě spolu s přihláškou ke studiu nebo na formuláři elektronické přihlášky uchazeč zaškrtne „žádost o upuštění od přijímací zkoušky".

Navazující magisterské studium: Odborný pracovník v laboratorních metodách

Přijímací zkouška je jednokolová. Zkouška je pouze písemná; koná se z jednoho testu: biochemie a molekulární biologie, analytická chemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie a histologie. Test je tvořen 100 otázkami (1 otázka = 1 bod). U přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky.

Magisterské studium: Farmacie

1. Přijímací zkouška je jednokolová.

2. Zkouška je pouze písemná, koná se ze dvou testů: chemie a biologie (včetně botaniky). Každý test obsahuje vždy 50 otázek (1 otázka = 1 bod). Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů gymnázií a u přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky. 

3. Bonifikace: úspěšným řešitelům krajského kola olympiády v oblasti biologie nebo chemie, nebo účastníkům krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí se započítává 5 bodů.

Od přijímací zkoušky lze upustit u uchazeče, který splní alespoň jednu z následujících podmínek:

1. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2019/2020 v testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie) celkový percentil stejný nebo vyšší než 80. Celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů z obou oddílů.

nebo

2. Dosáhne v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) v kterémkoliv termínu ve školním roce 2019/2020 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) percentil stejný nebo vyšší než 80 (celkový percentil je stanoven jako průměr percentilů ze všech  oddílů testu OSP) a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia na střední škole a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

nebo

3. Jeho průměrný prospěch v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole byl do 1,20 a současně absolvoval výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyl klasifikován známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí).

Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce!

nebo

4. Úspěšní řešitelé ústředních (celostátních) kol chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně). Zařazení mezi úspěšné řešitele dokladují uchazeči diplomem, ve kterém je uvedeno, že jsou úspěšnými řešiteli

nebo

5. Účastníci celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, kteří současně absolvovali výuku předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak  předmětu farmakologie) v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a nebyli klasifikováni známkou horší než 2 (velmi dobře/chvalitebně).

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se podává v listinné podobě spolu s přihláškou ke studiu nebo na formuláři elektronické přihlášky uchazeč zaškrtne „žádost o upuštění od přijímací zkoušky".

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 70 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Na Farmaceutické fakultě je možné studovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací na stránkách fakulty http://www.faf.cuni.cz/Studium/Zahranici/

Ubytování a koleje

Ubytování je možné na kolejích Univerzity Karlovy v Hradci Králové a řídí ho Koleje a menzy UK. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování. 

Kontakt

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova
Akademika Heyrovského 1203/8
500 05 Hradec Králové