1. lékařská fakulta UK – nejstarší, a přece mladá

2. 11. 2018 | PR články

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) je přímou pokračovatelkou lékařské fakulty, která byla součástí univerzity již při jejím založení v roce 1348. Od prvopočátku zde působily desítky významných osobností vědy, jejichž medicínská činnost odráží řadu vědeckých úspěchů. Nelze nezmínit např. Jana Jessenia, iniciátora první veřejné pitvy v českých zemích, Jana Evangelistu Purkyně, spolutvůrce buněčné teorie a objevitele Purkyňových vláken, zakladatele české lékařské rentgenologie Rudolfa Jedličku nebo Jana Jánského, spoluobjevitele krevních skupin.

„Základním cílem naší fakulty, kterou méně formálně nazýváme Jednička, je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci. Naše studenty nechceme učit chodit, chceme je učit hledat nové cesty. Jsme přesvědčeni, že k tomu máme ty nejlepší předpoklady – kvalitní vyučující i dobré zázemí na klinikách a ústavech,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který za nedílnou součást dobré vysoké školy považuje také badatelskou práci. „Kvalitní vědecká práce a její produktivita řadí naši fakultu nejen mezi ‚top ten‘ vědecko-výzkumných institucí v ČR, ale především mezi celosvětově respektovaná pracoviště. Právě souhra medicínských disciplín a špičkový základní výzkum jsou nenahraditelným zdrojem pro budoucí aplikace a klinické využití ve prospěch pacientů. Na naší fakultě podporujeme týmy, které přinášejí nové myšlenky. Říká se, že jsou školy, kde se učí podle knih, školy, kde se knihy píší, a pak školy, kde se rodí výsledky, aby se knihy mohly psát. A my děláme vše proto, abychom trvale patřili k těm naposledy jmenovaným,“ dodává prof. Šedo.

PR článek_děkan 1. LF UK a studenti

Jednička v číslech

Na 1. LF UK studovalo v akademickém roce 2017/2018 celkem 4690 studentů (včetně studentů v zahraničních a v doktorských programech). Na 1. LF UK lze studovat v těchto studijních oborech: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Adiktologie, Nutriční terapie, Porodní asistentka, Ergoterapie, Fyzioterapie, v anglickém programu pak General Medicine a Dentristy.

Fakulta má celkem 75 klinik a ústavů a působí na ní 370 profesorů a docentů (údaj za rok 2017).

Pedagogové na Jedničku

Aktuálně je mnoho akademických pracovníků 1. LF UK ve vedení prestižních odborných vědeckých společností v ČR i v zahraničí, ve vedení klinik a ústavů tuzemských nemocnic nebo v redakčních radách renomovaných časopisů s impakt faktorem. Většina z nich jsou řešiteli a spoluřešiteli řady výzkumných projektů významných tuzemských i zahraničních agentur a zasedají ve vědeckých radách mnoha institucí. Publikační výkonnost pedagogů každoročněstoupá a patří k nejvyšším mezi všemi lékařskými fakultami v ČR. Plejáda současných významných osobností spjatých s 1. LF UK je snad ještě početnější než ta z pohledu historického.

Patří k nim např. Pavel Klener, Pavel Pafko, Štěpán Svačina, Karel Smetana Jr. nebo Tomáš Zima.

Klinická základna

1. LF UK má nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v ČR. Studenti tak mohou v rámci výuky navštěvovat desítky klinických pracovišť, která sdílí společně s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, Fakultní nemocnicí v Motole, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, Revmatologickým ústavem a Ústavem hematologie a krevní transfuze. Spolupracuje však i s dalšími pracovišti, např. s Nemocnicí Na Homolce či Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM).

PR článek_laparoskopie

Specializovaná centra a vědecké infrastruktury

SIM centrum: Využití simulátorů při výuce budoucích lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, proto i 1. LF UK vybudovala unikátní Centrum lékařských simulací (SIM centrum), které patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v ČR. Roli pacientů v SIM centru plní 4 sofistikované figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla.

PR článek_Sim

BIOCEV: V Biotechnologickém a biomedicínském centru ve Vestci u Prahy pod jednou střechou pracují týmy vědců z šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy – Přírodovědecké a 1. LF UK. V kontextu české (i evropské) vědy představuje centrum BIOCEV špičkovou komplexní platformu pro rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny.

CAPI: Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) bylo vytvořeno za účelem implementace nejmodernějších zobrazovacích technologií do základního i aplikovaného výzkumu. Je vybaveno přístroji, které umožňují vyšetření malého laboratorního zvířete pomocí RTG, CT, MRI, MPI, PET, SPECT, a optickým zobrazením fluorescence a luminiscence. Centrum slouží nejen vědeckým týmům 1. LF UK, ale také týmům z dalších pracovišť v ČR a Evropské unii.

Centrum nádorové ekologie: Centrum Excelence podpořené z prostředků EU. Vědci 1. LF UK zde ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR společně zkoumají nádorové mikroprostředí, složitý buněčný ekosystém, který podporuje růst nádoru a jeho metastazování. Koncentrace lidských a finančních zdrojů umožní pokrok v nádorové terapii ve prospěch onkologicky nemocných.

PR článek_odběr krve z umělé ruky

Mezinárodní vztahy

Zahraniční vztahy 1. LF UK patří mezi důležitou součást života fakulty a vycházejí z jejích principů – otevřenosti a prestiže. Výměna učitelů (v současnosti na 1. LF UK působí 30 tzv. visiting professors) a studentů v rámci studia a zejména mezinárodní spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují dění na fakultě a přinášejí nové podněty a impulsy. K našim partnerům patří řada zahraničních univerzit a vědeckých institucí nejen v Evropě, ale i v USA, Austrálii, Mexiku či Latinské Americe. Mezi lékařskými fakultami UK nabízí naše fakulta pro studenty nejširší možnosti zahraničních pobytů a stáží, zejména díky programu Erasmus.

Věda a výzkum

Aktuální výzkum navazuje na výše uvedené tradice a probíhá často ve spolupráci s dalšími významnými tuzemskými i zahraničními vědeckými centry. Podle výsledků evidovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) patří naše fakulta od roku 2007 k předním vědecko-výzkumným pracovištím ČR. Mezi 35 institucemi zabývajícími se biomedicínským výzkumem se produkcí RIV bodů řadí opakovaně na první místo.

1. LF UK dosahuje významných úspěchů i v oblasti aplikovaného výzkumu. Je vlastníkem či spoluvlastníkem 16 užitných vzorů a 11 patentů, kterými je pokryta diagnostika a terapie široké škály onemocnění – především nádorových onemocnění, hojení ran, regenerativní medicíny a kmenových buněk.

Najdete nás na:

www.lf1.cuni.cz

www.facebook.com/1lfuk

www.instagram.com/1lfuk/

Další články k tématu

Lepší plat i víc kontaktů aneb Co přináší studium v zahraničí

Studenti, kteří vyjedou studovat do zahraničí, dosáhnou v budoucnu na lepší platové ohodnocení než studenti, kteří zůstanou v Česku. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal zpracovat Dům zahraniční spolupráce (DSZ). Do průzkumu se zapojilo přes 600 lidí ve věku 18 až 35 let. Byli rozděleni zhruba na dvě poloviny, podle toho, zda studovali v zahraničí nebo ne, […]

číst více

Čtvrtstoletí s Erasmem. Do zahraničí vyjelo přes 400 tisíc Čechů

Evropský stipendijní program Erasmus funguje v Česku již 25 let. Za tu dobu se do něj zapojilo přibližně 411 tisíc Čechů. Nejčastěji šlo o vysokoškolské studenty a pracovníky. Od roku 2014 je program pod názvem Erasmus+ otevřený i žákům základních a středních škol, učitelům, pracovníkům s mládeží nebo sportovním trenérům. Jen loni do zahraničí s Erasmem vyjelo […]

číst více

VědaFest aneb Dejvice opět ožijí vědou

Letošní dvanáctý ročník VědaFestu na téma „Věda vzdělává“ zaplní už za týden, tedy ve středu 19. června, od půl deváté ráno do sedmi hodin večer Vítězné náměstí v Dejvicích. V jednodenní akci se opět spojí nejen vědecké instituce napříč republikou a stejně jako v předešlých ročnících ukážou, že objevit, poznat a zažít má svůj nezastupitelný význam.  Zábavným […]

číst více