AG – metrické úlohy metodou souřadnic

Odchylky Dvě přímky v rovině:

Odchylka dvou přímek ze směrových (normálových) vektorů se vypočítá podle vzorce:

Příklad:

Dvě přímky v prostoru:

Dvě roviny v prostoru:

Přímka a rovina:

Příklady:

1)

2)

Vzdálenosti Bod a přímka v rovině:

Bod a přímka v prostoru:

Vypočítat obecnou rovnici roviny r, která je kolmá k přímce p a obsahuje bod X:

Vypočítat souřadnice bodu P, který je průsečíkem přímky p s rovinou r:

Vzdálenost bodu a přímky:

Bod a rovina:

Příklady:

1)

2)

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.