O nás

Katolická teologická fakulta (KTF UK) je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy. Kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. V roce 1950 byla ze svazku Univerzity Karlovy v Praze vyňata. V roce 1953 byla pod vynuceně změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta přestěhována do Litoměřic. Po „sametové revoluci“, roku 1990, byla znovu začleněna do svazku Univerzity Karlovy v Praze a svou činnost dále rozvíjí ve svém pražském sídle.

Studijní obory

Bakalářské studium

 • Dějiny evropské kultury (prezenční forma)
 • Dějiny křesťanského umění (prezenční forma)
 • Teologické nauky (kombinovaná forma)

Navazující magisterské studium

 • Aplikovaná etika (kombinovaná forma)
 • Dějiny evropské kultury (prezenční forma)
 • Dějiny křesťanského umění (prezenční forma)
 • Teologické nauky (kombinovaná forma)

Magisterské studium

 • Katolická teologie (prezenční forma)
Web

Kde nás najdeš

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky je možné podávat do 31.3.2019.

Bakalářské studium

 • Dějiny evropské kultury (prezenční forma)

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.

Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována

a) znalost základní literatury týkající se historie, dějin literatury a dějin umění, kterou uchazeč přečetl

– seznamy odborné a krásné literatury se předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

c) dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

- znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-3 body)

- znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-3 body)

- dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské práce atp.) (0-2 body)

- práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

 • Dějiny křesťanského umění (prezenční forma)

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.

Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k bakalářskému studiu, orientace v oboru, především z hlediska metodologického, a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče:

a) znalost základní odborné literatury, kterou uchazeč přečetl

– seznam odborné literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

b) znalost památek regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

c) orientační znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)

d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

- znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-3 body)

- znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-3 body)

- dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské práce atp.) (0-2 body)

- práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

 • Teologické nauky (kombinovaná forma)

Test přijímacího řízení obsahuje tyto okruhy:

základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehled o životě katolické církve (max. 20 bodů)

kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých (max. 20 bodů)

písemná interpretace zadaného teologického textu (max. 20 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 60 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 41 bodů.

Navazující magisterské studium

 • Aplikovaná etika (kombinovaná forma)

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. Průběh přijímací zkoušky:

a) Uchazeč obdrží text vybraný z odborné literatury (teologická etika) ve zvoleném cizím jazyce (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny) a ve zkušební místnosti bude mít čas (cca 15 minut), aby text přečetl a připravil si odpovědi na otázky pod textem. Otázky se vztahují k porozumění textu a obecným znalostem. Při přípravě nelze používat slovník ani jiné pomůcky. Před komisí odpovídá česky na otázky pod textem.(max. 10 bodů)

b) Uchazeč uvede, kterou knihu z doporučené literatury nastudoval, a komise prověří pochopení a znalost, které se vztahují ke zvolené knize.(max. 10 bodů)

c) Dále je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče (uchazeč si k přijímací zkoušce přinese seznam přečtené literatury). Pohovor se zaměří na uchazečovu představu o specializaci v rámci navazujícího magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 30

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 15

 • Dějiny evropské kultury (prezenční forma)

Studijní program se dělí na dvě možné specializace: a) dějiny literatury, a b) církevní a obecné dějiny. Student se v rámci přijímacího řízení přímo hlásí do konkrétní specializace. Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče:

Specializace dějiny literatury:

a) znalost odborné a krásné literatury, kterou uchazeč přečetl

- seznamy odborné a krásné literatury se předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů) - publikace o nejméně 10 položkách (0-5 bodů)

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

c) dobrá orientace v historii literatury (max. 10 bodů)

d) předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40. Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

Specializace církevní a obecné dějiny:

a) znalost odborné literatury, kterou uchazeč přečetl

- seznamy odborné literatury se předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů) - publikace o nejméně 10 položkách (0-5 bodů)

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

c) dobrá orientace v obecné a církevní historii (max. 10 bodů)

d) předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40. Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

 • Dějiny křesťanského umění (prezenční forma)

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou. Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče:

a) znalost odborné literatury, kterou uchazeč přečetl

– seznam odborné literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

b) orientace v oboru z hlediska metodologického (max. 10 bodů)

c) znalost vývoje evropského a světového umění a odborné literatury (max. 10 bodů)

d) představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40. Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

 • Teologické nauky (kombinovaná forma)

Test přijímacího řízení obsahuje tyto okruhy:

znalosti z biblistiky (max. 20 bodů)

znalosti z dogmatické, morální a spirituální teologie a z liturgiky (max. 20 bodů)

znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu z oblasti teologie. Uchazeč si vybere z jazyků: angličtina, němčina, italština (max. 20 bodů).

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku je 60 bodů, minimální počet bodů nutný pro přijetí je 41 bodů.

Magisterské studium

 • Katolická teologie (prezenční forma)

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.

Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou jsou prověřovány:

a) základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve (max. 20 bodů)

b) kulturně společenský přehled včetně církevních dějin (max. 20 bodů)

c) obsah přečtené odborné literatury z oboru – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky; na konci seznamu uchazeč uvede cizí jazyk, v němž je schopen číst odbornou literaturu (max. 20 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41

 • Elektronická přihláška: 640 Kč
 • Papírová přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat téměř ve všech zemích Evropy v rozmezí 1-2 semestrů. Další možností jsou výměnné studijní pobyty na partnerských univerzitách v Evropě, Asii, Americe i Austrálii. Podrobnější informace o možnostech studia v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.  

Kontakt

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6