Věda a výzkum

17. 8. 2010 | Stojí za přečtení

Vědecko-výzkumná činnost tvoří nedílnou součást působení každé vysoké školy. Vždyť právě zde, ve spolupráci s partnerskými institucemi a firmami, vznikají všechny ty vymoženosti a nápady, kterými se nám snaží vědci a badatelé usnadnit náš každodenní život…

 • věda a výzkum tvoří nedílnou součást činnosti českých vysokých škol a univerzit, které pro tuto oblast zřizují specializovaná oddělení vědy a výzkumu, vědecko-výzkumná pracoviště a školicí střediska
 • vysoké školy také na základě zákona o vysokých školách zřizují vědeckou radu (na neuniverzitní vysoké škole se jí říká akademická rada), jejímiž členy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, a jejíž předsedou je rektor
 • pojem vědecko-výzkumná činnost zahrnuje jak teoretický (badatelský) výzkum, tak výzkum aplikovaný

Kde se vědecko-výzkumná činnost uskutečňuje

 • vědecká činnost se provádí mj. v rámci:
  • výzkumných center (zde lze například také psát vysokoškolské závěrečné práce)
  • grantových soutěží (vypisovaných například Grantovou agenturou AV ČR, Grantovou agenturou ČR a celou řadou dalších státních, polostátních i soukromých subjektů)
  • výzkumných záměrů pro daný rok (výzkumný záměr podrobně definuje poslání, průběh a předpokládané výsledky vědecko-výzkumné činnosti; příklady výzkumných záměrů naleznete mj. na stránkách MŠMT) aj.

Hlavní poslání oddělení pro vědu a výzkum

 • administrativní podpora a poradenská činnost pro studenty především v doktorských programech
 • podpora tvůrčí činnosti studentů (mj. v rámci projektů Fondu rozvoje vysokých škol, projektů na podporu tvůrčí činnosti organizovaných samotnými školami aj.)
 • podpora a koordinace rigorózního a habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • podpora a koordinace činnosti vědecké rady školy
 • administrativa a koordinace udělování vyznamenání, cen a akademických, resp. čestných titulů
 • popularizace a medializace vědecké a výzkumné činnosti školy
 • předávání informací, koordinace a administrativní podpora při výběru a následném řízení výzkumných projektů konaných v rámci grantových soutěží, výzkumných záměrů atd.

Titul za vědecko-výzkumnou činnost

 • mimořádný podíl na rozvoji vědeckého poznání je oceňován udělením čestného akademického titulu „doctor honoris causa“ (z lat. čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem), který může udělit i ta akademická instituce, kterou příslušný kandidát nestudoval ani na ní jinak nepůsobil

Kdo se může zapojit

 • základ vědecké činnosti na vysokých školách tvoří především vědecko-výzkumná činnost studentů bakalářských, magisterských nebo doktorských programů, případně i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, dále zaměstnanců a jiných spolupracovní­ků školy
 • vysokoškolští studenti se na ní nejčastěji podílejí v rámci své disertační, případně magisterské či bakalářské práce
 • další vědecko-výzkumné projekty na vysokých školách se řeší také v rámci rigorózního či habilitačního řízení a nebo v rámci řízení ke jmenování profesorem
 • studenti a zaměstnanci se dále mohou zapojovat do vědecko-výzkumných projektů prostřednictvím své samostatné publikační, odborné a umělecké činnosti
 • zapojit se ale mohou i studenti středních nebo i základních škol

Jak se lze zapojit

 • pro bližší informace o aktuálně probíhajících či plánovaných vědecko-výzkumných projektech a o tom, jak se do nich zapojit, se mohou studenti obrátit na příslušná oddělení pro vědu a výzkum na jednotlivých vysokých školách
 • bližší informace o aktuálně řešených či budoucích projektech včetně toho, jak postupovat, pakliže se chtějí zájemci do výzkumu zapojit, lze najít také na stránkách Akademie věd České republiky (AV ČR), která k březnu 2010 spolupracovala se 22 vysokými školami a sdílela s nimi celkem 54 výzkumných pracovišť
 • vědě a výzkumu se věnují také například stránky Technologického centra AV ČR
 • zejména studentům středních škol je určen projekt AV ČR nazvaný Otevřená věda
 • na žáky základních i středních škol, ale i na vysokoškolské studenty i pedagogy na všech úrovních vzdělávání se zaměřuje například projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Technické univerzity v Liberci s názvem Nové talenty pro vědu a výzkum

Partneři vědecko-výzkumné činnosti na vysokých školách

 • partnery vědecko-výzkumné činnosti škol jsou nejčastěji státní i soukromé společnosti nebo jiná vědecko-výzkumná pracoviště působící u nás i v zahraničí, která napomáhají propagaci dosažených výsledků nebo je samy využívají v praxi
 • mezi významné partnery pro výzkumnou činnost škol patří například Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR, různá ministerstva (například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo pro místní rozvoj) a řada dalších
 • získané výsledky z výzkumné činnosti se kromě samotného uplatnění v praxi zviditelňují také prostřednictvím publikace článků a výsledků z vědecko-výzkumné činnosti ve významných českých i zahraničních odborných periodicích

Podpora výzkumu a vývoje ze strany MŠMT

 • MŠMT uděluje finanční prostředky (tzv. podporu na specifický vysokoškolský výzkum) podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 • základním kamenem pomoci nejrůznějším vědeckým a výzkumným projektům jsou Centra základního výzkumu (zkr. LC) a Výzkumná centra
 • cílem těchto center je především podpořit spolupráci významných vědeckých pracovišť v České republice, zvýšit jejich konkurenceschopnost v Evropě a přispět k výchově mladých odborníků
 • tato centra jsou financována z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a podle nařízení vlády 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Podpora výzkumu a vývoje ze strany Evropské unie

 • Evropská unie využívá k podpoře vědy a výzkumu prostředky ze svých Strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
 • na oblast vědy a výzkumu se zaměřuje unijní Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jehož řídicím orgánem MŠMT ČR
 • OP VaVpI je rozdělen do pěti prioritních os (Evropská centra excelence, Regionální VaV centra, Komercializace a popularizace VaV, Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity, Technická pomoc), které se dále ještě dělí do konkrétnějších kategorií
 • podporu v rámci tohoto programu mohou žádat všechny veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, právnické osoby aj.
 • podrobné informace o OP VaVpI najdete na stránkách www.dotaceEU.cz

Související legislativa

 • vědu a výzkum upravuje zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost upravuje v různých kontextech rovněž zákon o vysokých školách 111/1998 Sb., v platném znění
 • podmínky zřízení a rozsah působnosti veřejné výzkumné instituce upravuje zákon 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 • vědou a výzkumem se v určitých bodech zabývá rovněž zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a 342/2005 Sb.)
 • nejrůznějším aspektům státní finanční subvence na vědu a výzkum se věnuje rovněž Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací z roku 2006
 • další předpisy pro oblast výzkumu a vývoje České republiky najdete například na stránkách Rady pro vědu, výzkum a inovace

Užitečné odkazy

Zdroj foto: Stock.XCHNG