Věda a výzkum

17. 8. 2010 | Stojí za přečtení

Vědecko-výzkumná činnost tvoří nedílnou součást působení každé vysoké školy. Vždyť právě zde, ve spolupráci s partnerskými institucemi a firmami, vznikají všechny ty vymoženosti a nápady, kterými se nám snaží vědci a badatelé usnadnit náš každodenní život…

 • věda a výzkum tvoří nedílnou součást činnosti českých vysokých škol a univerzit, které pro tuto oblast zřizují specializovaná oddělení vědy a výzkumu, vědecko-výzkumná pracoviště a školicí střediska
 • vysoké školy také na základě zákona o vysokých školách zřizují vědeckou radu (na neuniverzitní vysoké škole se jí říká akademická rada), jejímiž členy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, a jejíž předsedou je rektor
 • pojem vědecko-výzkumná činnost zahrnuje jak teoretický (badatelský) výzkum, tak výzkum aplikovaný

Kde se vědecko-výzkumná činnost uskutečňuje

 • vědecká činnost se provádí mj. v rámci:
  • výzkumných center (zde lze například také psát vysokoškolské závěrečné práce)
  • grantových soutěží (vypisovaných například Grantovou agenturou AV ČR, Grantovou agenturou ČR a celou řadou dalších státních, polostátních i soukromých subjektů)
  • výzkumných záměrů pro daný rok (výzkumný záměr podrobně definuje poslání, průběh a předpokládané výsledky vědecko-výzkumné činnosti; příklady výzkumných záměrů naleznete mj. na stránkách MŠMT) aj.

Hlavní poslání oddělení pro vědu a výzkum

 • administrativní podpora a poradenská činnost pro studenty především v doktorských programech
 • podpora tvůrčí činnosti studentů (mj. v rámci projektů Fondu rozvoje vysokých škol, projektů na podporu tvůrčí činnosti organizovaných samotnými školami aj.)
 • podpora a koordinace rigorózního a habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • podpora a koordinace činnosti vědecké rady školy
 • administrativa a koordinace udělování vyznamenání, cen a akademických, resp. čestných titulů
 • popularizace a medializace vědecké a výzkumné činnosti školy
 • předávání informací, koordinace a administrativní podpora při výběru a následném řízení výzkumných projektů konaných v rámci grantových soutěží, výzkumných záměrů atd.

Titul za vědecko-výzkumnou činnost

 • mimořádný podíl na rozvoji vědeckého poznání je oceňován udělením čestného akademického titulu „doctor honoris causa“ (z lat. čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem), který může udělit i ta akademická instituce, kterou příslušný kandidát nestudoval ani na ní jinak nepůsobil

Kdo se může zapojit

 • základ vědecké činnosti na vysokých školách tvoří především vědecko-výzkumná činnost studentů bakalářských, magisterských nebo doktorských programů, případně i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, dále zaměstnanců a jiných spolupracovní­ků školy
 • vysokoškolští studenti se na ní nejčastěji podílejí v rámci své disertační, případně magisterské či bakalářské práce
 • další vědecko-výzkumné projekty na vysokých školách se řeší také v rámci rigorózního či habilitačního řízení a nebo v rámci řízení ke jmenování profesorem
 • studenti a zaměstnanci se dále mohou zapojovat do vědecko-výzkumných projektů prostřednictvím své samostatné publikační, odborné a umělecké činnosti
 • zapojit se ale mohou i studenti středních nebo i základních škol

Jak se lze zapojit

 • pro bližší informace o aktuálně probíhajících či plánovaných vědecko-výzkumných projektech a o tom, jak se do nich zapojit, se mohou studenti obrátit na příslušná oddělení pro vědu a výzkum na jednotlivých vysokých školách
 • bližší informace o aktuálně řešených či budoucích projektech včetně toho, jak postupovat, pakliže se chtějí zájemci do výzkumu zapojit, lze najít také na stránkách Akademie věd České republiky (AV ČR), která k březnu 2010 spolupracovala se 22 vysokými školami a sdílela s nimi celkem 54 výzkumných pracovišť (seznamy aktuálně vypisovaných projektů lze nalézt napříkad v sekci Veřejné soutěže)
 • vědě a výzkumu se věnují také například stránky Technologického centra AV ČR
 • zejména studentům středních škol je určen projekt AV ČR nazvaný Otevřená věda
 • na žáky základních i středních škol, ale i na vysokoškolské studenty i pedagogy na všech úrovních vzdělávání se zaměřuje například projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Technické univerzity v Liberci s názvem Nové talenty pro vědu a výzkum

Partneři vědecko-výzkumné činnosti na vysokých školách

 • partnery vědecko-výzkumné činnosti škol jsou nejčastěji státní i soukromé společnosti nebo jiná vědecko-výzkumná pracoviště působící u nás i v zahraničí, která napomáhají propagaci dosažených výsledků nebo je samy využívají v praxi
 • mezi významné partnery pro výzkumnou činnost škol patří například Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR, různá ministerstva (například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo pro místní rozvoj) a řada dalších
 • získané výsledky z výzkumné činnosti se kromě samotného uplatnění v praxi zviditelňují také prostřednictvím publikace článků a výsledků z vědecko-výzkumné činnosti ve významných českých i zahraničních odborných periodicích

Podpora výzkumu a vývoje ze strany MŠMT

 • MŠMT uděluje finanční prostředky (tzv. podporu na specifický vysokoškolský výzkum) podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
 • základním kamenem pomoci nejrůznějším vědeckým a výzkumným projektům jsou Centra základního výzkumu (zkr. LC) a Výzkumná centra (podrobný seznam projektů řešených v roce 2009 naleznete zde)
 • cílem těchto center je především podpořit spolupráci významných vědeckých pracovišť v České republice, zvýšit jejich konkurenceschopnost v Evropě a přispět k výchově mladých odborníků
 • tato centra jsou financována z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a podle nařízení vlády 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Podpora výzkumu a vývoje ze strany Evropské unie

 • Evropská unie využívá k podpoře vědy a výzkumu prostředky ze svých Strukturálních fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)
 • na oblast vědy a výzkumu se zaměřuje unijní Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jehož řídicím orgánem MŠMT ČR
 • OP VaVpI je rozdělen do pěti prioritních os (Evropská centra excelence, Regionální VaV centra, Komercializace a popularizace VaV, Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity, Technická pomoc), které se dále ještě dělí do konkrétnějších kategorií
 • podporu v rámci tohoto programu mohou žádat všechny veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, právnické osoby aj.
 • podrobné informace o OP VaVpI najdete na stránkách www.strukturalni-fondy.cz

Související legislativa

 • vědu a výzkum upravuje zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost upravuje v různých kontextech rovněž zákon o vysokých školách 111/1998 Sb., v platném znění
 • podmínky zřízení a rozsah působnosti veřejné výzkumné instituce upravuje zákon 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (neoficiální znění) (pdf)
 • vědou a výzkumem se v určitých bodech zabývá rovněž zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a 342/2005 Sb.) (pdf)
 • nejrůznějším aspektům státní finanční subvence na vědu a výzkum se věnuje rovněž Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací z roku 2006
 • další předpisy pro oblast výzkumu a vývoje České republiky najdete například na stránkách Rady pro vědu, výzkum a inovace

Užitečné odkazy

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Studenti získali cenu Wernera von Siemense

Studenti získali cenu Wernera von Siemense

Vědecká soutěž Wernera von Siemense každoročně oceňuje technologické a přírodovědné projekty. Letošní ročník ocenil průlomové objevy v léčbě nemocí i technické studie sportu. První ročník soutěže proběhl už v roce 1998 a od toho roku společnost Siemens na odměnách úspěšným účastníkům vyplatila 12,5 milionu korun. Ocenění během 22 let konání soutěže dostalo 389 vítězů. Konkurence je postupně …

číst více
Podvod, který se nedá odhalit: Britové si objednávají školní práce z Afriky

Podvod, který se nedá odhalit: Britové si objednávají školní práce z Afriky

Ve Velké Británii si studenti čím dál častěji kupují školní práce na místo toho, aby je sami vypracovali. Na jejich podvod se ale prakticky nedá přijít, protože práce nejsou plagiátem. Píší je skuteční absolventi vysokých škol v Africe za minimální finanční odměnu. Na velké peníze si však přijde zprostředkovatelská agentura, přes kterou si Britové práci objednají. …

číst více
Buď hrdinou své doby, láká Akademie věd středoškoláky na stáže

Buď hrdinou své doby, láká Akademie věd středoškoláky na stáže

Jste středoškolák a zajímá vás věda? Pokud chcete zjistit, co dělá takový vědec v praxi, můžete se přihlásit na roční stáž, kterou pravidelně vypisuje Akademie věd v rámci projektu Otevřená věda. Vybírat si můžete stáže z celé řady vědeckých disciplín včetně antropologie, biologie, historie, robotiky či zoologie. „Buď na rok vědcem Akademie věd. Vyzkoušej si, jak se dělá …

číst více