POROVNÁNÍ OBORŮ: MBA studium managementu v češtině

31. 7. 2012

Executive Master of Business Administration – Leadership

Kde lze studovat: Ústav práva a právní vědy

Charakteristika oboru: Dvousemestrální obor je zaměřen především na střední a vyšší management společností. Stejně jako u jiných škol se i v rámci tohoto oboru vychází ze zkušeností z praxe, které se v jednotlivých modulech prohlubují. U vybraných modulů se v rámci semestru konají tři tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Seznam všech modulů naleznete zde. Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého modulu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Na závěr studia musí studenti sepsat disertační práci, obhájit ji a složit ústní závěrečnou zkoušku.

Cena: 115 200 Kč bez DPH, lze platit i splátkově

Podmínky pro přijetí: Pro přijetí ke studiu je třeba zaplatit manipulační poplatek 3 000 Kč. Nezbytnou podmínkou je také ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA (lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici).

Více informací: www.ustavprava.cz

Executive Master of Business Administration – Strategický management

Kde lze studovat: Ústav práva a právní vědy

Charakteristika oboru: Cílem distančního dvousemestrálního studia je naučit studenta strategickému rozhodování, osobnímu rozvoji, komunikačním schopnostem, ale i vedení a motivování svých týmů. Podmínky celého studia jsou stejné jako u předchozího oboru, tj. rozdělení do dvanácti modulů. V rámci jednotlivých modulů studenti vypracovávají seminární práce, studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou disertační práce.

Cena: 115 200 Kč bez DPH, lze platit i splátkově

Podmínky pro přijetí: stejné jako u předchozího oboru Executive Master of Business Administration – Leadership

Více informací: www.ustavprava.cz

MBA Basics

Kde lze studovat: TC Business School

Charakteristika oboru: Studium oboru MBA Basics by mělo studentům přinést především základní orientaci v managementu a ve všech oblastech, které jsou s ním spojeny. Po absolvování kurzu lze navázat na druhý stupeň studia MBA na stejné škole. Kurz MBA Basics klade maximální důraz na praxi, výměnu zkušeností a týmovou spolupráci. Celý obor je jednosemestrální, studium probíhá v pěti třídenních výjezdech. MBA Basics je rozdělen do jedenácti modulů. V rámci studia studenti zpracovávají dvě studie, které vycházejí z konkrétních situací z praxe a z jejich aktuální pracovní pozice. Úspěšně zakončené studium je odměněno mezinárodně uznávaným certifikátem GMP (General Management Programme).

Cena: 80 000 Kč bez DPH

Podmínky pro přijetí: Pro přijetí do MBA Basics je potřeba mít ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání a absolvovat alespoň tři roky praxe v libovolné manažerské pozici.

Více informací: www.tcbs.cz

MBA – navazující

Kde lze studovat: TC Business School

Charakteristika oboru: Na předchozí obor MBA Basics navazuje na TC Business School MBA studium, které je rozděleno do osmi třídenních kurzů v rozestupu zhruba 1 a půl měsíce. Kromě těchto soustředění se studenti scházejí i samostatně, aby splnili jednotlivé týmové projekty. Program zahrnuje šest základních modulů (Řízení lidských zdrojů, Řízení provozu, Řízení marketingu, Finanční řízení, Řízení informací a Strategické řízení) a fázi disertace. Kurz lze absolvovat v rámci dvouletého studia.

Cena: 205 500 Kč bez DPH

Podmínky pro přijetí: Přijetí ke studiu MBA na TCBS je podmíněno absolvováním MBA Basics na téže škole.

Více informací: www.tcbs.cz

MBA Management soft skills

Kde lze studovat: Business Institut

Charakteristika oboru: Obor se zabývá především vedením lidí, týmovou spoluprácí, strategií efektivního řešení konfliktů a osobním rozvojem. Hlavním cílem programu je rozvíjení komunikačních dovedností nezbytných pro úspěšného manažera. Studium je koncipováno kombinací teoretických a praktických výukových metod, přičemž je kladen důraz na aktivní roli studenta. Součástí studia jsou mimo jiné i moduly zabývající se manažerskou autoritou nebo life managementem. Výuka programu probíhá v češtině formou komunikačních prostředků na dálku (e-learning) a její součástí jsou i tématická setkání. Program je rozložen do tří semestrů, z nichž každý je dále rozdělen na čtyři moduly. Posledním modulem v závěrečném semestru studia je vypracování disertační práce, jejíž obhajobou a složením závěrečné zkoušky studium končí.

Cena: 177 600 Kč včetně DPH

Podmínky pro přijetí: Pro zapsání uchazeče do programu je třeba zaplatit manipulační poplatek 2 500 Kč a především předložit doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání.

Více informací: www.businessinstitut.cz

MBA Management, organizace, řízení

Kde lze studovat: Business Institut

Charakteristika oboru: Účelem tohoto programu je seznámit studenty s důležitými metodami, postupy a zásadami managementu v organizaci. Student tak například získá znalosti týkající se strategického managementu a určování základních cílů organizace, bude schopen analyzovat a optimalizovat procesy v ní probíhající či vytvářet její reprezentativní identitu a image. Průběh studia a jeho zakončení se nijak neliší od programu MBA Management soft skills na téže škole, který jsme popsali výše.

Cena: 177 600 Kč včetně DPH

Podmínky pro přijetí: Stejné jako u předchozího o­boru.

Více informací: www.businessinstitut.cz

MBA Strategický management udržitelného rozvoje

Kde lze studovat: Bankovní institut vysoká škola

Charakteristika oboru: Jak již název napovídá, klade studium důraz na udržitelný rozvoj podnikatelského subjektu za respektování společenské odpovědnosti firem. Stejně jako je tomu i u jiných škol, klade se i zde důraz na aktivní přístup studentů, řešení případových studií a týmové projekty. Studium má formu čtyř semestrů kombinovaného studia, ty jsou členěny na jednotlivé moduly. Studenti v rámci programu zpracovávají a obhajují čtyři projektové studie zabývající se konkrétními problémy jejich vlastní instituce. Projektové studie nahrazují závěrečnou práci, kterou absolventi programu nezpracovávají.

Cena: 187 200 Kč včetně DPH

Podmínky pro přijetí: Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování libovolného bakalářského programu z oblasti společenských, přírodních nebo technických věd. Uchazeč musí dále splňovat podmínku odborné praxe na nižším stupni řízení, alespoň po dobu tří let.

Více informací: www.bivs.cz

MBA Senior Executive – Strategický management

Kde lze studovat: BIBS – vysoká škola

Charakteristika oboru: Zaměření na strategický management je určeno především pro vzdělávání top-manažerů, členů středního managementu, kteří na top-manažerské pozice aspirují, a podnikatelů. Dále se strategickým řízením zabývají i členové managementu zdravotnických zařízení, managementu státní správy a dalších institucí. Studium lze absolvovat bez aktivní znalosti anglického jazyka, přednášky i základní studijní literatura jsou v češtině. V anglickém jazyce studenti zpracovávají písemné práce druhého ročníku a závěrečnou disertaci. Dělení studia do modulů není cizí ani této vysoké škole, a proto se studenti nejprve učí správně definovat hlavní firemní strategie, v dalších modulech programu se pak dozvídají, jak hlavní firemní strategie systematicky rozpracovat do tzv. funkčních strategií nižších úrovní – marketingové strategie, HR strategie, finanční strategie a dalších. Výuka probíhá o víkendech, cca jednou za měsíc, ovšem je možná i varianta jednou za dva měsíce se čtyřdenními bloky od čtvrtku do neděle. Zbytek učení tvoří samostudium, konzultace a zpracování hodnocených písemných prací ke každému modulu. Celková doba studia nepřesahuje 2 a půl roku.

Cena: 280 000 Kč bez DPH

Podmínky pro přijetí: Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání a minimálně tříletá praxe v řídící funkci. Dále se předpokládá alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Za předpokladu dostatečně dlouhé praxe ve vedoucích pozicích mohou být do studia přijati i zájemci se středoškolským vzděláním. Součástí přijímacího řízení může být i přijímací pohovor.

Více informací: www.bibs.cz

Executive MBA

Kde lze studovat: Brno Business School, Vysoké učení technické v Brně

Charakteristika oboru: Studium představuje propojení teorie a praxe, jelikož studenti v průběhu semestrů řeší různé případové studie a účastní se přednášek lektorů z praxe. Ačkoli studium probíhá v českém jazyce, disertační práce se píše v angličtině. Studenti mají možnost psát všechny práce v anglickém jazyce nebo v jazyce slovenském. Studium je rozděleno do dvou let a do několika modulů. Časový harmonogram naleznete zde.

Cena: 319 800 Kč bez DPH

Podmínky pro přijetí: Na studium MBA jsou přijímáni posluchači s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře. Požadovaná je také manažerská praxe. Na základě individuálního posouzení je také možné prominutí vysokoškolského vzdělání. Anglický jazyk není při přijímacích zkouškách nutností, ovšem očekává se, že studenti se mu brzy doučí a to především pro druhý ročník studia.

Více informací: www.uk-mba.cz

MBA studium

Kde lze studovat: Czech Management Institute

Charakteristika oboru: Dvouleté studium je rozvrženo do 500 hodin přímé výuky, která je doplněna osobními konzultacemi s lektory. MBA program má formu nejen klasických přednášek, ale také se zde jedná o sdílení zkušeností jednotlivých studentů z praxe. Studium je rozvrženo do čtyř semestrů.

Cena: 180 000 Kč

Podmínky pro přijetí: Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně. Dále se uchazeči účastní přijímacího individuálního motivačního rozhovoru, během kterého jsou podrobně seznámeni se školou a studijním programem.

Více informací: www.mba-cmi.cz

Na závěr článku bychom rádi uvedli, že tento výčet škol, na kterých lze studovat management v rámci MBA programu či formou distančního studia, není vyčerpávající. Výuku provozují i různé firmy, které získaly povinnou akreditaci. I o nich se v nejbližší době budete moci dočíst v rámci našeho speciálu o MBA studiu.

Zdroje: webové stránky jednotlivých institucí

Zdroje fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu

Manažerská studia jsou správnou volbou.

Manažerem se člověk nerodí – rodí se s talentem, který musí rozvíjet. A rozvíjet talent pod vedením odborníků, kteří už ve své kariéře ušli notný kus cesty, je správný směr. Vzdělávejte se prostřednictvím manažerských studií s mezinárodním diplomem. E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.  Je společnost, která se na trhu s finančním vzděláváním pohybuje už od roku 2018 […]

číst více

Motivační školné MBA a LL.M. – Cenu školného máte ve svých rukou

Máme pro Vás fantastickou novinku, která zásadně změní Váš přístup k osobnímu rozvoji a pomůže Vám dosáhnout nejlepších výsledků. Představujeme Vám Motivační školné MBA a LL.M. – revoluční koncept, který spojuje motivaci s výkonem a zaručuje cenově výhodné studium.   Jaké programy mohu studovat? Motivační školné je dostupné pro všechny programy MBA, LL.M., MPA a MSc., […]

číst více

Nemáš vysokou školu? Prestižní titul již za jeden rok – studium BBA a LL.B.

Ústav práva a právní vědy působí na trhu vzdělávání přes 20 let, hlavní pozornost na sebe strhávají programy MBA a LL.M., kromě těchto dvou vlajkových lodí Ústav práva nabízí studijní programy BBA a LL.B., které jsou designované pro zájemce bez vysoké školy i manažerské praxe. Programy BBA a LL.B. poskytují základní přehled v oblastech managementu […]

číst více