Dějepis

Zámořské objevy

Plavbu po moři musely umožňovat i podstatná technická zlepšení. Na prvním místě to byla stavba lodí s hlubokým týlem a navazujícím kormidlem. Lodě byly stabilnější a snadno ovladatelné. Zdokonalil se také plachetní systém. Důležité bylo určení polohy lodí. Přesnější orientaci umožnil kompas, jehož používání se rozšířilo ve 14. století. Jinou významnou pomůckou se stal astroláb, který umožňoval stanovení […]

číst více

Třicetiletá válka

Roku 1437 je říšský trůn definitivně obsazen Habsburky. Opírají se o Rakousko, praktikují geniální sňatkovou politiku a v sedmdesátých letech 15. století zažívají mocenský vzestup. V první polovině 16. století vede Francie válku se Španělskem o Itálii, která je politicky nejednotnou zemí. Francouz Karel VIII. se snaží obsadit španělskou Neapol, brání ji tzv. benátská liga. Roku 1516 nastupuje Karel I. Habsburský na španělský […]

číst více

Období studené války

Prvních patnáct až dvacet let po skončení druhé světové války bylo charakteristické šířením jevu, který se nazývá studená válka, do stále nových oblastí světa. Těžiště klasické studené války se zhruba do roku 1948 soustřeďovalo především na oblast střední a východní Evropy, od přelomu čtyřicátých a padesátých let se již většina konfliktů odehrávala mimo evropský prostor. K nejdůležitějším […]

číst více

Stěhování národů, barbarské říše, státy východní Evropy, Byzanc, Arabská říše

Ve 2. století se stále ještě kočovné germánské kmeny zastavily na opevněné hranici římské říše. Změnil se jejich způsob života. Usedlý způsob života a sousedství s římskou říší podporoval hospodářský a populační rozvoj Germánů a měl za následek spojování kmenů do větších celků. Na konci 2. století se objevují Alamanové, Sasové, Frankové, Burgundi, Frisové, Durinkové a Langobardi (tj. […]

číst více

Starověké civilizace

Dělí se na: despocie vojenská demokracie klasická demokracie Despocie: Mezopotámie: státy – Sumer, Asýrie, Babylónie Egypt Malá Asie, Irán Sýrie, Izrael Čína ad 1) Mezipotámie – Sumerské drobné městské státy, centrum každého města chrám, rané období – theokracie, později panovník= zástupce boha na zemi; Obyvatelé: Asýrie – despocie, kvetl obchod: Babylónie – jih Mez., největší rozmach za Chamurapiho, dělení obyv. do […]

číst více

Sjednocení Itálie a Německa

SJEDNOCENÍ ITÁLIE Itálie byla tvořena osmi státy – Lombardií, Benátskem, Parmou, církevním státem, Toskánským vévodstvím, Modenským vévodstvím, Sardinským královstvím a Neapolí. r. 1848 byla Savojská dynastie, ktérá vládla v Sardinii byla ve sjednocení neúspěšná. Sardinský panovník abdikoval a na trůn nastoupil jeho syn Viktor Emanuel II, ten uzavřel mír a zavázal se, že nebude povstalce podporovat. r. 1859 konflikt […]

číst více

Vývoj římské otrokářské společnosti

osídlení Apeninského poloostrova – probíhá od poloviny 2. tisíciletí , nejsilnější vlna během přesunu mořských národů ve 12 – 9 stol. př. n. l. , 1. vlna byli Italikové – osídlili největší část Itálie ( střední část ) , byli tvořeni mnoha kmeny , např. Latinové , Umbrové , Samnité , Sabinové , kteří se dělí do dvou hlavních skupin . […]

číst více

Rozvoj řecké otrokářské společnosti

Příchod Řeků do Řecka – osídlování dnešního Řecka novými řeckými kmeny, pronikaly sem od 2000 př.n.l. ze severu Balkánského poloostrova, prvními osídlenci byli ACHÁJOVÉ – asi kolem roku 1900 př.n.l., z počátku primitivní, pastevecké kmeny. Předmykénské období ( 1900 – 1600 př.n.l. ) – nízká úroveň, vlastní civilizace se rozvíjí až v Mykénském období v době 1600 – 1100 př.n.l. Tyto kmeny byly velmi silně ovlivněny Krétou, která […]

číst více

Rakouská monarchie na přelomu 18. a 19. století, České národní obrození

Léta 1790 – 1815 v habsburské monarchii Josef II. (1780–90) svou osvícenskou agrární politikou, která byla nakloněná reformám, předešel revolučním excesům. Jeho následovníci to ale nepochopili, protože nechtěli pokračovat v nastoupené cestě. Příkladem toho je zrušení berního a urbaniálního patentu (z roku 1789), který převáděl robotu na peněžní plat. Zrušení vyvolalo značný odpor v letech 1790–92. Pozemkové vrchnosti se sice obávaly […]

číst více

Protektorát Čechy a Morava

Na začátku roku 1939 došlo k rozpadu Česko-Slovenska. Počátkem března 1939 se situace na Slovensku vyhrotila v krizi. Luďáčtí fašističtí radikalisté začali spolupracovat s nacistickými emisary a agenty. Obě strany měly zájem na převratu na Slovensku a tím způsobeném rozpadu Česko-Slovenska. Ústřední vláda vyhlásila výjimečný stav, odvolala Tisovu vládu a vyslala na Slovensko armádu. V Čechách docházelo k nepokojům ze strany německé […]

číst více