O nás

FSS – Fakulta v srdci Brna i studentů

 • Zajímá vás, proč děti i dospělí na zátěž a stres reagují různě? Jak poznáte, jakou pomoc potřebují ti, kteří zátěž a stres zvládají obtížně?
 • Chcete se dozvědět, jak rozpoznat rozdíl mezi tím, co lidé píší nebo říkají, a tím, co sdělují? Není vám lhostejná důvěryhodnost médií?
 • Láká vás práce v diplomacii? Zajímáte se o analýzy mezinárodních konfliktů a jejich řešení?
 • Chcete vědět víc o problematice důsledků stárnutí české společnosti? Snažíte se porozumět současnému rozdělení české společnosti?
 • Rádi byste pomohli sociálně potřebným a měli podíl na ovlivňování sociální politiky v České republice?
 • Máte zájem dozvědět se, jak funguje politická manipulace a jak se jí můžeme bránit?
 • Zajímá vás, proč lidé chrání, nebo i nechrání přírodu a životní prostředí? Jak dobře připravit ekovýchovný pobytový program? Chtěli byste rozjet vlastní environmentálně orientovaný podnikatelský záměr?

Fakulta sociálních studií vám s těmi nejlepšími odborníky a odbornicemi umožní prozkoumat aktuální společenské otázky v lokálním i mezinárodním kontextu. Je jen na vás, jakou cestu si pro své zaměření zvolíte. Na výběr máte ze 14 bakalářských, 20 magisterských a 15 doktorských studijních programů. Můžete se tak stát další generací sociálních vědců a vědkyň, mohou z vás být skvělí odborníci a odbornice v řadě společenských odvětví.

FSS je víc než škola

Chcete být součástí dění nebo se na dlouhou dobu ponořit do knih? FSS dává příležitost pro vlastní výzkum i prostor pro občanskou angažovanost. Život na FSS tvoří jak špičkoví odborníci a odbornice, tak celá řada studentských spolků.

FSS je cesta

Motivace, zkušenosti a uplatnění. Máte-li to první, FSS vám umožní získat to ostatní. Na vaší cestě studiem zažijete zajímavé kontaktní i online výukové metody, praktické stáže ve vybraných institucích (redakcích novin, státní správě, neziskových organizacích), setkání s experty a expertkami ze zahraničí při jejich intenzivních kurzech, dokonce budete moci sami za studiem vycestovat na některou z partnerských univerzit, kterých má FSS po celém světě více než dvě stovky.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita
Joštova 218/10
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Zvolte si způsob přijímacího řízení pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS.

 • Chcete Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo Test obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio?
 • Nezapomeňte, že v obou případech absolvujete také Test ze základů společenských věd (ZSV) připravený společností Scio. 

Do každého studijního programu můžete podat nejvýše jednu přihlášku, za kterou zaplatíte jeden poplatek. Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. pro sdružené studium nebo se specializací), můžete v přihlášce označit až tři studijní plány v pořadí dle svých preferencí.

 • Přihlášky do bakalářského studia můžete podávat od 1. listopadu do 28. února na této webové adrese.
 • Poplatek za podání přihlášky je 450 Kč. Musí být uhrazen nejpozději poslední den stanovený pro podání přihlášky.Zkoušku TSP absolvujete pouze jednou v termínu stanoveném MU. Uplatníte ji však i na některých dalších fakultách MU.
 • Testy ZSV a OSP u společnosti Scio probíhají vždy od prosince do dubna. Přesné termíny najdete zde. K testům u společnosti Scio se přihlašujete samostatně. 

Na FSS bez přijímací zkoušky? Pokud do své elektronické přihlášky do 31. března doložíte jednu z následujících skutečností, budete na naši fakultu přijati bez přijímací zkoušky:

 • Umístili jste se do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií (nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ): Matematika a statistika; Geologie a geografie; Ochrana a tvorba životního prostředí; Ekonomika a řízení; Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; Teorie kultury, umění a umělecké tvorby; Historie; Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
 • Umístili jste se do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií (nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ): Problematika voľného času; Životné prostredie, geografia, geológia; História, filozofia, právne vedy; Ekonomika a riadenie; Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba; Pedagogika, psychológia, sociológia.
 • Jste účastníkem či účastnicí celostátního kola Zeměpisné olympiády ČR (kategorie D) nebo Geografické olympiády SR (kategorie A)
 • Jste účastníkem či účastnicí celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií (pro ČR i SR).

Magisterské studium

Na FSS se do magisterského navazujícího stupně přijímá dvakrát ročně.

 • Pro zahájení studia od jarního semestru můžete podávat přihlášky od 1. srpna do 30. listopadu.
 • Pro zahájení studia od podzimního semestru můžete podávat přihlášky od 1. ledna do 30. dubna.
 • Přihlášky podávejte elektronicky na této webové adrese.
 • Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč. Musí být uhrazen nejpozději poslední den stanovený pro podání přihlášky.

Přijímací zkoušky zajišťuje přímo FSS. Jejich cílem je zjistit teoretické a praktické znalosti ze studijní oblasti, na kterou se hlásíte a ve které chcete ve studiu pokračovat. Podrobné pokyny, například s doporučenou literaturou ke studiu, naleznete na stránkách jednotlivých programů. 

 • Přijímací zkoušky mají formu písemnou nebo ústní.
 • Termíny jejich konání jsou vždy v únoru a v červnu. Není vyloučeno, že některé zkoušky budou ve shodných dnech. Pokud byste se hlásili na dva programy a měli mít přijímací zkoušky ve stejný čas, kontaktujte sekretariát příslušné katedry.

Doktorské studium

Na FSS se do doktorského studia přijímá dvakrát ročně.

 • Pro zahájení studia od jarního semestru můžete podávat přihlášky od 1. srpna do 30. listopadu.
 • Pro zahájení studia od podzimního semestru můžete podávat přihlášky od 1. ledna do 30. dubna.
 • Přihlášky podávejte elektronicky na této webové adrese.
 • Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč. Musí být uhrazen nejpozději poslední den určený pro podání přihlášky.
 • Před samotným podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci případného budoucího školitele či školitelku. Obrátit se můžete také na předsedu či předsedkyni oborové rady. Jméno školitele či školitelky je součástí přihlášky.
 • Důležitá je také volba vašeho badatelského projektu – hlavní tematické okruhy a podmínky přijímacího řízení se liší dle studijních programů.
 • Zájemci a zájemkyně budou pozváni k odborné rozpravě nad disertačním projektem, jejíž součástí je také ověření znalosti angličtiny a znalostí ze zvoleného studijního programu. 

 

 

Podrobné informace o přijímacím řízení se dozvíte na odkazech níže:

Pokud potřebné informace nenaleznete, můžete kontaktovat naše Studijní oddělení: tel. 549 49 5953, e-mail prijim@fss.muni.cz.

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Láká vás studium v zahraničí?

Na FSS máte možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou. Program Erasmus+ nabízí výměnné semestrální pobyty a pro své studium si můžete vybrat až z 220 partnerství. Mimo Evropskou unii pak můžete studovat na partnerských fakultách v USA, Izraeli, Rusku, Švýcarsku, Indii, Ázerbájdžánu a na Tchaj-wanu. Jsme rovněž součástí sítě CEEPUS Europe from Visegrad Perspective, která nabízí studijní pobyty na partnerských univerzitách např. v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Makedonii.

Další možnosti studovat v zahraničí získáváte také na celouniverzitní úrovni. Masarykova univerzita je v partnerství s více než 70 mimoevropskými univerzitami, je součástí sítí Erasmus+ ICM (tzv. mimoevropský Erasmus), ISEP, STELLA a Utrecht Network. Studentská mobilita se rozvíjí také v rámci nově vzniklého konsorcia evropských univerzit European Digital UniverCity, kde se propojujeme s německou univerzitou v Potsdami a dalšími univerzitami z Francie, Itálie a Maďarska.

 

Absolvovat s praxí? Na FSS zaručeně.

Tříměsíční novinářská praxe, stáž na krajském úřadě či v ekologické nevládní organizaci. Praxe a získávání zkušeností v každodenním chodu institucí a organizací je důležitou součástí studia. Pomůže ale také při volbě vašeho zaměření a v získávání cenných kontaktů pro profesní uplatnění. FSS spolupracuje s celou řadou zajímavých institucí a organizací - Česká televize, Český rozhlas, Deník N, nevládní nebo církevní organizace, městské a krajské úřady, sociální služby, výchovná zařízení, úřady práce a s mnoha dalšími.

 

Studujte aktivně!

Potřebujete se realizovat, máte nápady a chcete se zapojit? FSS není jen krásná moderní budova, je také prostorem, který se rozpíná až za brány fakulty celou řadou aktivit a akcí, jež organizují spolky různého zaměření. Stačí si jen vybrat:

 • Anonymní antropologové
 • Be international
 • Dětský koutek FSS MU
 • Ďivadlo aktivních (a)sociálů (ĎAS)
 • Fakescape
 • Gender centrum
 • Global politics
 • HALAS
 • Metodologický a statistický tutoring
 • MUNIMUN
 • Okrašlovací spolek Katedry environmentálních studií
 • Prosím už dost (PUD)
 • Radio R
 • Security outlines
 • Sociologické nástupiště
 • Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu (IIPS)
 • STUDEX.TV
 • Zvol si info

Kontakt

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita
Joštova 218/10
602 00 Brno