O nás

Fakulta informatiky (FI MU)

Fakulta informatiky byla založena roku 1994 jako první informatická fakulta v ČR. Dnes, při stále rostoucím zájmu o studium, poskytuje informatické vzdělání na všech stupních VŠ studia dvěma tisícům studentů v češtině a angličtině. Kromě kvalitní výuky je v téměř dvaceti laboratořích prováděn špičkový výzkum, často ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty či firmami sídlícími ve vědecko-technickém parku přímo v areálu FI.

Navazující magisterské studijní programy

Teoretická informatika

Studium je zaměřeno na hlubší pochopení základních principů, ze kterých vycházejí soudobé informační technologie, včetně neklasických výpočetních systémů jako jsou neuronové sítě nebo kvantové počítače.

Umělá inteligence a zpracování dat

Studium je zaměřeno na umělou inteligenci, strojové učení, neuronové sítě, statistiku, vizualizaci dat a technologie zpracování rozsáhlých dat.

Vizuální informatika

Studium připravuje studenty na práci s obrazovou informací a modely prostorových scén, což zahrnuje oblasti jako je počítačová grafika, zpracování obrazu, vizualizace, počítačové vidění, virtuální a rozšířená realita, zpracování videa, rozpoznávání vzorů, komunikace člověka s počítačem, 3D…

Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

Studium připraví absolventa na dobré pochopení architektur, principů, metod navrhování a provozu bezpečných počítačových systémů.Řízení softwarových systémů a služebStudium rozvíjí unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí z více okruhů, které jsou relevantní při řízení vývoje softwarových systémů a služeb, jakož i řízení v oblasti kyberbezpečnosti.

Přehled všech navazujících magisterských programů na FI MU.

Bakalářské studijní programy:

Důraz je kladen na studijní program Informatika, v kterém získáte plnohodnotné všeobecné oborové vzdělání, které ani ve víru technologických změn nezestárne. Tento program je vhodným předstupněm pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

V rámci programu Programování a vývoj aplikací se budete zabývat technickou realizací počítačových aspektů, jakými jsou například hardware, operační systémy nebo síťování. Po absolvování budete plně připraveni na juniorní pozice v IT.

Chcete se stát učitelem/-kou informatiky? Nabízíme vám program Informatika ve vzdělávání v kombinaci s vybraným programem Přírodovědecké fakulty MU.

Uplatnění:

Po absolventech FI MU je na trhu práce bezprecedentní poptávka. O jejich kvalitě a znalostech svědčí průměrný nástupní plat 46 747 Kč (rok 2017).

FI MU se snaží vychovávat lídry v oboru. Mezi absolventy najdeme řadu výrazných osobností. David Pavlík jako jeden ze dvou Čechů uspěl ve SpaceX vizionáře Elona Muska, Dita Přikrylová vybudovala inovativní vzdělávací organizaci Czechitas a Andrej Pančík vydělal miliony dolarů za svoje charitativní startupy.

Již během studií pomáhá k hladkému vstupu do světa IT Sdružení průmyslových partnerů.

Odborný růst a výzkum

Studenti se mohou během studia připojit k výzkumným skupinám na FI MU a specializovat se. Bohaté zkušenosti se studentskou spoluprací má například nejvýznamnější kyberbezpečnostní pracoviště v ČR Kyber polygon (KYPO).

V informatickém výzkumu patří FI MU dlouhodobě k nejlepším institucím v ČR. To potvrzuje respektované hodnocení CERGE-EI (rok 2016).

Další aktivity

Nejen informatikou je člověk živ. Na FI MU se setkáte s aktivitami jako jsou Filmový festivalproFidivadlo nebo s akcemi Spolku přátel severské zvěře.

Že i tato nabídka má na FI MU své místo, potvrzují slova děkana Jiřího Zlatušky: „Vývoj aplikací dnes přesahuje jen technické souvislosti, protože musejí být použitelné. Proto je nutné, aby naši studenti znali sociální souvislosti nebo zvládali komunikační dovednosti“.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium 2019/2020

Uchazeči jsou povinni absolvovat Testu studijních předpokladů (dále jen „TSP”) na MU, případně požádat o prominutí konání přijímací zkoušky.

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu.

Test je společný pro programy Informatika a Programování a vývoj aplikací a Informatika ve vzdělávání.

Program Informatika ve vzdělávání je vypisován pouze ve variantě minor. Kmenová fakulta je Přírodověděcká fakulta a pro přijetí do tohoto studijního programu musí uchazeči vyhovět podmínkám pro přijetí stanoveným touto fakultou.

 

Stále více uchazečů také využívá z řady příležitostí, kterí FI MU nabízí k přijetí bez přijímacích zkoušek:

- výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších

- výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších

- výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130

Přehled všech kritérií pro přijetí bez přijímacích zkoušek

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 80 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta umožňuje a podporuje studium v zahraničí v rámci programů Erasmus+, Aktion či fondů Norska a EHP. Další informace

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Fakultní doporučení a možnosti ubytování.

Den otevřených dveří: 1. 2. 2019

Kontakt

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 554/68a
602 00 Brno