O nás

Studijní středisko ve Znojmě sídlí v budově na Loucké ulici, kterou máme v dlouhodobém pronájmu od města Znojma. Budova se nachází nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. Studenti zde mají veškeré zázemí, učebny a studovny. Součástí areálu je tělocvična a tenisový kurt pro relax a načerpání nových sil.

Studijní středisko uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Délka studia je 3 roky. Po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Součástí je též knihovna, díky které mají studenti vždy dostatečné podklady v podobě učebnic i odborné literatury.

Studijní obory

Bakalařské studium v době plnění 3 let v prezenční i kombinované formě.

1. Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

2. Marketing a management

3. Účetnictví a finanční řízení podniku

Prezenční forma studia je založena na denní výuce od pondělí do čtvrtka.

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu a neděli cca 5x za semestr.

Kde nás najdeš

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Loucká 656/21
660 02 Znojmo

Přihlášky a přijímačky

Pro akademický rok 2019/ 2020 budou otevírány tyto studijní obory:

  • Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční i kombinované formě 
  • Marketing a management v prezenční i kombinované formě.

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na obě formy studia.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Školné a poplatky

Bakalářské studium

prezenční forma studia – školné 18 000 Kč za semestr

kombinovaná forma studia – školné 16 900 Kč za semestr

Školné lze hradit jednorázově nebo si jej lze rozložit na 3 nebo 5 splátek. Při rozložení na 3 splátky se částka nenavyšuje, u rozložení na 5 splátek dochází k navýšení o 1 000 Kč.

Absolventi VOŠ platí studium v 1. semestru ve výši 1/3 školného (tato sleva platí event. i v 6. semestru, pokud si studium nezkrátí). Školné v dalších semestrech hradí dle formy, kterou studují.

Studenti prezenčního studia s velmi dobrým prospěchem na střední škole platí v 1. semestru studia zvýhodněné školné takto:

studenti obchodních akademií a gymnázií s průměrným prospěchem do 1,7 hradí školné ve výši 4 500 Kčstudenti obchodních akademií a gymnázií s průměrným prospěchem do 2,0 a studenti ostatních středních škol s průměrným prospěchem do 1,7 hradí školné ve výši 10 800 Kč

Organizace výuky

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce zpravidla od středy do pátku.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu a neděli cca 5x za semestr.

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Loucká 656/21
660 02 Znojmo