O nás

Studijní středisko Praha se nachází v Hybernské ulici, vedle Masarykova nádraží a nedaleko Hlavního nádraží i autobusového nádraží Florenc.

Od roku 2006/2007 uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku v kombinované formě a od akademického roku 2015/2016 také v prezenční formě.

Studium trvá 3 roky a po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Stavba studijního plánu a jednotlivých předmětů je taková, že student průběžně po celou dobu studia získává poznatky z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, a zároveň i z managerského účetnictví, finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, financí kapitálového trhu, rozpočtové sféry a soustavy daní.

Studenti také získají během šesti semestrů potřebné znalosti a dovednosti z finanční matematiky, statistiky, vybraných právních odvětví a užití PC a informačních technologií v účetní praxi. Studium tak připravuje absolventy pro pracovní pozice, ve kterých se očekává schopnost zpracovávat účetnictví až do účetní závěrky, schopnost řešit daňovou problematiku a znalost problematiky managerského účetnictví.

Součástí je též knihovna, kde si studenti mohou najít dostatek podkladů v podobě učebnic i odborné literatury ke svému studiu.

Kde nás najdeš

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Pro akademický rok 2019/2020 budou otevírány tyto studijní obory:

  • Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční v kombinované formě.

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na obě formy studia.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Kombinovaná forma studia

Přímá část výuky u kombinované formy je realizována formou víkendového soustředění, která probíhají vždy v pátek a v sobotu. V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 7 těchto soustředění. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

Školné

Bakalářské studium

kombinovaná forma studia - školné 22 000 Kč za semestr 

Školné lze hradit jednorázově nebo si jej lze rozložit na 3 nebo 5 splátek. Při rozložení na 3 splátky se částka nenavyšuje, u rozložení na 5 splátek dochází k navýšení o 1 000 Kč.

Absolventi VOŠ platí studium v 1. semestru ve výši 1/3 školného (tato sleva platí event. i v 6. semestru, pokud si studium nezkrátí). Školné v dalších semestrech hradí dle formy, kterou studují.

Studenti prezenčního studia s velmi dobrým prospěchem na střední škole platí v 1. semestru studia zvýhodněné školné takto:

studenti obchodních akademií a gymnázií s průměrným prospěchem do 1,7 hradí školné ve výši 25 % studenti obchodních akademií a gymnázií s průměrným prospěchem do 2,0 a studenti ostatních středních škol s průměrným prospěchem do 1,7 hradí školné ve výši 60 %

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1