O nás

Fakulta bezpečnostního managementu staví na obecném právním i přírodovědném základě s důrazem na obecné i zvláštní části správního práva a na problematiku analýzy a řízení rizik. Zejména v oblasti analýzy rizik úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem i s ostatními složkami HZS.

Jednotlivé katedry fakulty zajišťují výuku v oblasti krizového řízení (prevence, řešení a minimalizace následků mimořádných událostí a krizí), managementu a informatiky (ochrana dat, bezpečnost informací, ekonomie a manažerská ekonomika, informační systémy, statistické metody), veřejné správy (správní, policejní, daňové a poplatkové právo, právo životního prostředí aj.), veřejnoprávních disciplín (právověda a státověda, lidská práva, evropské a mezinárodní právo), soukromoprávních disciplín (obchodní, pracovní, bbčanské, sociální právo), společenských věd (policejní a forenzní psychologie, politologie, sociologie, profesní a policejní etika) a výuky jazyků (realizace výuky i atestací odborného jazyka bezpečnostněprávního, krizového managementu, kriminalistiky, policejního managementu).

Ve vědeckovýzkumné oblasti se fakulta orientuje zejména na problematiku bezpečí, inovace a technologie, bezpečí a infrastruktury, bezpečí a konkurenceschopnosti a bezpečí a společnosti. V prvním okruhu bude prioritou hledání postupů, jakým způsobem může výzkum bezpečí redukovat hrozby a ohrožení, které představují útočníci a pohromy. Jsou to zejména otázky ochrany proti terorismu, organizované kriminalitě a pohromám a rovněž otázky reakcí na krize. V dalším vyjmenovaném úseku bude cílem hledání metod, jak může výzkum bezpečí redukovat zranitelnost společnosti. Třetí oblast bude zaměřena na zjištění postupů, jakým způsobem může výzkum bezpečí přispět k růstu konkurenceschopnosti. Půjde tedy o problematiku rozvoje nových trhů, inovační zprostředkování, společenskou a ekonomickou perspektivu bezpečí. Ve čtvrtém okruhu bude pozornost věnována hledání cest, jak může poznání příčin radikalizace a hrozeb dohromady s určením strategií na protiakce přispět k bezpečí společnosti.

Studium uvedeného oboru je na stupni bakalářském určeno pro základní až střední stupeň řídicích funkcí v orgánech a organizacích bezpečnostního systému státu, na magisterském stupni na středním až vyšším stupni těchto funkcí.

Studijní programy 2019/2020

Bakalářský studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě B71 - prezenční i kombinovaná forma studia.

Navazující magisterský studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě N71 - prezenční i kombinovaná forma studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatní především ve státní správě a samosprávě na odborných a řídících pozicích, které souvisejí se zajišťováním bezpečnosti.

Kde nás najdeš

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Civilní uchazeči jsou přijímáni na základě prokázání znalostí základů společenských věd a cizího jazyka.

Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www. Scio.cz, s.r.o. z testů Základy společenských věd (ZSV) a Cizí jazyk (dle výběru).

Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Policejní akademii ČR v elektronické podobě.

Výsledku Národních srovnávacích zkoušek bude přidělen celkový počet bodů rovnající se součtu tzv. harmonizovaných percentilů zaokrouhlených na jedno desetinné místo z jednotlivých oddílů testů.

Podrobnosti o přijímacím řízení zde.

  • Elektronická přihláška: 100 Kč
  • Papírová přihláška: 100 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Německý jazyk

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Policejní akademie je zapojení do programu Erasmus+. Studenti tak mají možnost vycestovat za studiem do zahraničí. 

Koleje a menzy

V areálu školy se nachází několik budov, které jsou studentům k dispozici pro ubytování, a také se zde nachází menza.

Kontakt

Fakulta bezpečnostního managementu

Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk

Fakulty a součásti VŠ