Fakulta bezpečnostně právní je jednou ze dvou fakult Policejní akademie ČR.

Studijní obory

Nabízí studium v oborech bezpečnostně právních a to jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Některé obory jsou určeny pouze zaměstnancům Policie ČR, příp. dalším pracovníkům spadajícím pod ministerstvo vnitra.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují u Policie ČR, u Hasičského záchranného sboru, v Celní správě, případně u jiných institucích spadajících pod ministerstvo vnitra, u městské policie či u bezpečnostních agentur.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program obsahuje znalostní test (zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze - právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie) a jazykový test.

Přijímací zkouška může být prominuta v případě, že uchazeč v předchozích letech ukončil bakalářské studium s vyznamenáním. 

Přihlášku je možné podat do 13.3.2018.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Policejní akademie je zapojení do programu Erasmus+. Studenti tak mají možnost vycestovat za studiem do zahraničí. 

Koleje a menzy

V areálu školy se nachází několik budov, které jsou studentům k dispozici pro ubytování, a také se zde nachází menza.