O nás

Fakulta bezpečnostně právní se ve svém rozvoji zaměřuje zejména na posílení výuky jednotlivých profilačních disciplin policejního a bezpečnostního charakteru a navazujících právních disciplín, zejména práva trestního a správního a z toho vycházející kriminalistiky a kriminologie, ve vztahu dalšího propojení vzdělávacího procesu s praxí Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů.

Jednotlivé katedry zajišťují výuku v oblasti kriminalistiky (kriminalistické techniky, taktiky a metodiky vyšetřování trestných činů), kriminologie (sociální aspekty a souvislosti kriminálních jevů, moderní cesty omezování kriminality), profesní přípravy (teoretické i praktické znalosti použií sebeobrany, taktiky policejních zákroků, kondiční a střelecká příprava), trestního práva (hmotné i procesní), cizinecké policie (problematika hospodářské kriminality, organizovaného zločinu, ochrany státních hranic, vízová praxe), technických prostředků bezpečnostních služeb (spojovací, záznamová, měřicí, zabezpečovací technika, detekce výbušnin a zbraní), bezpečnostních služeb (obecní a městská policie, soukromé bezpečnostní služby) a teorie policejně bezpečnostních činností (policejní právo, teorie informační bezpečnosti, zpravodajské služby).

Vědecko-výzkumná činnost je orientována na řešení problematiky kriminalistiky dalších aspektů policejních věd. Kromě toho se pracoviště fakulty podílí i na řešení úkolů bezpečnostního výzkumu podle potřeb rezortu MV a policejní praxe. Z oblasti kriminalistiky je výzkum zaměřen především na rozvoj obecně teoretických otázek kriminalistické vědy a praxe, rozvoj forenzních věd, především nového vědního oboru forenzní biomechaniky. V tomto směru bude výzkum orientován na rozpracování aplikačních možností forenzní biomechaniky a rozpracování gnoseologických základů forenzní biomechaniky.

Na Fakultě bezpečnostně právní (dále jen FBP) mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů státní správy. Na FBP jsou přijímáni i civilní uchazeči, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem

Absolventi FBP naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesích v resortu ministerstva vnitra, Policie ČR, v obecních a městských policiích, ve Vojenské policii, Celní správě, Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, ale i v soukromých bezpečnostních službách. Civilní absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR, nebo se uplatní jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech. Uplatnění nacházejí také jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy.

Studijní obory v akademickém roce 2019/2020

Bakalářské studium:

a) Studijní obor Bezpečnostně právní studia B60 - prezenční i kombinovaná forma studia,

b) Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny B61 - pouze kombinovaná forma studia, 

c) Studijní obor Policejní činnosti B62 - pouze kombinovaná forma studia.

Navazující magisterské studium:

a) Studijní obor Policejní management a kriminalistika N61 - prezenční i kombinovaná forma studia,

b) Studijní obor Bezpečnostně strategická studia N62 - pouze prezenční forma studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují u Policie ČR, u Hasičského záchranného sboru, v Celní správě, případně u jiných institucích spadajících pod ministerstvo vnitra, u městské policie či u bezpečnostních agentur.

Kde nás najdeš

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Civilní uchazeči jsou přijímáni na základě prokázání znalostí základů společenských věd a cizího jazyka.

Splnění této podmínky se prokazuje absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www. Scio.cz, s.r.o. z testů Základy společenských věd (ZSV) a Cizí jazyk (dle výběru).

Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Policejní akademii ČR v elektronické podobě.

Výsledku Národních srovnávacích zkoušek bude přidělen celkový počet bodů rovnající se součtu tzv. harmonizovaných percentilů zaokrouhlených na jedno desetinné místo z jednotlivých oddílů testů.

Podrobnosti o přijímacím řízení zde.

  • Elektronická přihláška: 100 Kč
  • Papírová přihláška: 100 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Německý jazyk

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Policejní akademie je zapojení do programu Erasmus+. Studenti tak mají možnost vycestovat za studiem do zahraničí. 

Koleje a menzy

V areálu školy se nachází několik budov, které jsou studentům k dispozici pro ubytování, a také se zde nachází menza.

Kontakt

Fakulta bezpečnostně právní

Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4-Kamýk

Fakulty a součásti VŠ