Divadelní fakulta byla založena v roce 1945.

Studijní programy

Nabízí studium ve všech oborech divadelního umění v oblasti činoherního, alternativního i loutkového divadla.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v nejrůznějších profesích divadelní praxe (herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritika, divadelní produkce, autorská tvorba), příp. ve sféře uměleckého školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

U všech oborů se konají talentové zkoušky, forma zkoušek závisí na zvoleném oboru:

  • u uměleckých oborů talentové dispozice, psychofyzické předpoklady pro studium oboru, osobní tvůrčí schopnosti, orientace v kulturním dění,
  • u oborů scénografie - výtvarně řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování základní znalosti deskriptivní geometrie,
  • u oboru produkce schopnost ekonomického myšlení.

Přijímací řízení je vícekolové a vyřazovací. Jeho součástí je talentová zkouška a test, u některých oborů i jazykový test nebo zadaná výtvarná nebo písemná práce. 

Termíny podání přihlášek do jedlotlivých oborů: 

pro obory katedry činoherního divadla

- pro bakalářské a magisterské studium do 16. listopadu 2017

- pro navazující magisterské studium do 12. května 2018

pro obory katedry alternativního a loutkového divadla

- pro bakalářské studium do 15. ledna 2018

- pro uchazeče z jiných škol a oborů DAMU do navazujícího magisterského studia do 28. února 2018

pro obory katedry scénografie

- pro bakalářské studium do 31. ledna 2018

- pro navazující magisterské studium do 9. května 2018

pro obor produkce

- pro bakalářské studium do 31. ledna 2018

- pro navazující magisterské studium: 19. května 2018

pro obor dramatická výchova

- v tomto roce pouze pro bakalářské prezenční studium do 12. prosince 2017

pro obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

- pro bakalářské studium i pro navazující magisterské studium do 15. dubna 2018

pro obor teorie a kritika

- pro bakalářské studium do 17. března 2018

- pro navazující magisterské studium do 31. května 2018 a 18. srpna 2018

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 654 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Posláním mezinárodního oddělení DAMU je podporovat a zajišťovat mezinárodní kontakty a mobilitu studentů a pedagogů fakulty. Tyto aktivity se uskutečňují jednak na základě uzavřených partnerských smluv v rámci mezinárodních programů (LLP/ ERASMUS, CEEPUS), dále pak v rámci mezivládních či mezifakultních dohod a smluv. Pro zahraniční zájemce poskytuje informace o možnostech studia na DAMU. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou k ubytování využít univerzitní kolej, která funguje zároveň i jako učební středisko. V okolí fakult je také velké množství menz, která studenti mohou využít a to nejen na obědy, ale i večeře a v jiných částech dne.