Děkan

Vedoucí zaměstnanec fakulty, jmenuje ho a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor. Při akademických obřadech používá titul spectabilis (slovutný).

Související odkazy: Děkanát