O nás

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia si mohou studenti vybírat z programů a specializací sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po hospodářské dějiny, veřejnou správu a regionální rozvoj nebo ekonomickou žurnalistiku s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání.

Studijní programy na naší fakultě jdou s dobou a připraví vás pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.–2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR.

Web

Kde nás najdeš

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je potřeba splnit všechny 3 následující nutné podmínky:

1)

  • Vykonání přijímací zkoušky – tzn. ABSOLVOVAT v období od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022 (uznávány jsou výsledky testů za poslední 2 roky) test obecných studijních předpokladů (OSP) v základní verzi u společnosti Scio a DOSÁHNOUT požadované percentilové hranice, která se stanovuje až po posledním možném termínu Scio testů – tedy ne dříve, než začátkem června 2022,,

nebo

Přijetí bez přijímací zkoušky při splnění jedné z následujících podmínek:

  • DOSAŽENÍM vedením NF VŠE stanoveného PRŮMĚRU ZNÁMEK ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2022,
  • UMÍSTĚNÍM DO 10. MÍSTA VČETNĚ v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“ a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2022,
  • ÚČASTÍ v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo v jiných fakultou uznaných studentských soutěžích a podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2022.

2) DOSÁHNOUT úplného středního, nebo úplného středního odborného vzdělání (úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení příslušného vzdělání odevzdají uchazeči při přijímání a zápisu do studia).

3) Využít svého nároku na přijetí do studia, tedy DOSTAVIT SE se ve stanovených termínech k zápisu do studia (níže).

K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:

  • absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v českém jazyce);
  • dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.
  • Elektronická přihláška: 810 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 71 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno v průměru kolem 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

Kontakt

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3