O nás

Synonymem pro Fakultu informatiky a statistiky by mohlo být slovo „aplikace“. Cílem všech studijních programů je ukázat, jak znalosti z oblasti informatiky a statistky aplikovat v praxi, nesvázat studenta jen holou teorií, ale připravit ho na praxi a aplikaci znalostí a dovedností, které při studiu nabyl. Díky tomu studenti, kteří fakultu absolvují, jsou na trhu práce vysoce oceňováni. Na fakultě studuje téměř 2600 studentů a působí přes 100 vyučujících. Fakulta spolupracuje s institucemi jako Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, ČVUT, Český statistický úřad i s rostoucím počtem zahraničních univerzit.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta informatiky a statistiky vzdělání v třístupňovém programu: bakalářském, magisterském i doktorském. Všechny programy jsou aplikačně orientované. Obor Aplikovaná informatika je největší obor informatického směru, vyučovaný v ČR. Všechny obory jsou svojí skladbou výjimečné a nabízejí studentům to, co na jiných oborech ostatních škol nemohou dostat. Tímto je kombinace výborného odborného zázemí v oboru, přesah do ostatních oborů díky kooperaci s ostatními fakultami VŠE a silným napojením na praxi!

Uplatnění

Absolventi mají možnost širokého uplatnění dle oboru:

v případě informatických oborů od IT manažerů, business analytiků, softwarových inženýrů, odborníky na web.

v případě kvantitativních oborů jde zejména o pozice analytiků v pojišťovnách, bankách, velkých podnicích, ale také ve státní správě (ministerstva a další složky státu), odborníky na pojišťovnictví, marketingové průzkumy a další pozice, které pracují se zpracováním jakýchkoliv dat, tedy s jejich analýzou.

FB https://www.facebook.com/fisvse/

Web

Kde nás najdeš

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům s dobrým prospěchem na SŠ, účastníkům celostátní přehlídky SOČ (nebo jiných celostátních soutěží) či uchazečům s dobrými výsledky v testu OSP Z v rámci Národních srovnávacích zkoušek (posledním akceptovaným termínem zkoušky OSP pro 1. kolo přijímacího řízení je 29. 3. 2018, pro 2. kolo 26. 5. 2018). Uchazečům o obor Multimédia v ekonomické praxi se přijímací zkouška nepromíjí.

Přijímací zkouška do bakalářských programů má podobu písemných testů z matematiky a cizího jazyka.

Přijímací zkoušky do magisterských programů mají podobu písemného testu z odborného předmětu. Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří úspěšně ukončil bakalářské studium na FIS ve stejném studijním programu a v průběhu tohoto bakalářského studia mu nebyly přiděleny dodatečné kreditové poukázky, dosáhl průměrného prospěchu do 2,0 včetně z předmětů absolvovaných za celou dobu studia v bakalářském studijním programu, podal řádně přihlášku ke studiu do navazujícího magisterského studia v semestru, ve kterém končí bakalářské studium, nebo v semestru bezprostředně následujícím po semestru, ve kterém ukončil bakalářské studium, a zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. O prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterské studium mohou zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných VŠ, kteří získali červený diplom v bakalářském studiu. U oboru Podniková informatika (distanční) a absolventům oboru Multimédia v ekonomické praxi přijímací zkouška prominuta nebude.

Přihlášku do 1. kola je možné podat do 30. 4. 2018 (Bc., Mgr.)

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů kromě oboru Multimédia v ekonomické praxi je možné podávat do 30.6.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese http://prihlasky.vse.cz.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno okolo 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde

Kontakt

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3